Thần tiên Việt Nam

Thái Dương Tinh Quân Chân Kinh 太阳星君神仙-越南道教

 

Thái Dương Tinh Quân Chân Kinh 

太阳星君神仙-越南道教

 

 

 

 

 

 

Cung thỉnh

Thái dương tinh quân bảo cáo
Chí tâm quy mệnh lễ
Chú hương thần chú

Đạo do tâm học
Tâm giả hương truyền
Hương nhiệt ngọc lô
Tâm tồn đế tiền
Chân linh hạ phán
Tiên bái lâm hiên.

Kim thần quan cáo
Kính đạt cửu thiên
Kinh phần đạo hương
Trúc hương vô vi hương
Ngô vi thanh tịnh tự nhiên hương.

Nhất lô minh hương thông tam giới.

Bái thỉnh cửu thiên

Nhật nguyệt tinh quân giáng lâm lai.

Thái dương tụng

Khể thủ quy mệnh
Nhật nguyệt tam quang
Thái dương tinh quân từ bi
Thiển thần công diệu đức bất tư nghị.

Cẩn vận nhất tâm quy mệnh lễ.

Chí tâm quy mệnh lễ
Tam xưng

Thái dương tinh quân
Thái Cực thánh hoàng
Hóa dục quần sinh
Tổng ngự vạn vật miểu miểu chư quang kim khuyết
Nguy nguy xích ngọc kinh.

Nhược thật nhược hư
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa
Thị không thị sắc
Vô vi nhi dịch sử quần linh
Thời thừa lục long.

Du hành bất tức
Khí phân tứ tượng
Oát toàn vô biên
Càn kiện cao minh
Vạn loại thiện ác tất kiến
Huyền phạm quảng đại.

Nhất toán họa phúc lập phân
Thượng chưởng tam thập lục thiên
Tam thiên thế giới
Hạ ác thất thập nhị địa
Tứ đại bộ châu.

Tiên thiên hậu thiên
Phổ dục đại từ phụ
Cổ ngưỡng kim ngưỡng
Phổ tể tổng pháp tông
Thái dương tinh quân.

Vi thánh thần tiên chi thiển
Trạm tịch chân đạo
Khôi mạc tôn nghiêm
Biến hóa vô cùng
Lũ truyền bảo kinh.
 

Dĩ giác thế linh uy mạc trắc
Thường thi thần giáo dĩ lợi sinh
Hồng uy hồng từ
Thái Cực vô thượng.

Đại thánh đại nguyện
Đại từ đại bi.

Nhật cung thái dương tinh quân

Phúc
Xá tội
Giải ách
Đại thiên tôn
Chí tâm quy mệnh lễ

Đỗng dương chí thánh
Viêm minh thượng chân
Thiển Nam Cực chi Dương Quan
Chưởng nhân thân chi hồn phách
Quang huy thịnh đại.
 

Hành thiên vi vạn tượng chi tôn
Công đức cao minh
Thiển thế chiếu chúng sinh chi mệnh
Chiêu hồi thiên địa.
 

Kim ô trú dạ tuần hành
Xu nữu âm dương
Viêm phách uy thi hách liệt
Phàm thừa vận chiếu.
 

Thật lại sinh thành
Đại thánh đại nguyện
Đại từ đại bi.

Nhật cung chu minh viêm hoảng Thiên Chủ thái dương

 

Úc nghi tinh quân
Chân quang phổ chiếu đại thiên tôn
Tam xưng cửu khấu

Nhật cung thái dương tinh quân thánh kinh bảo cáo

Chí tâm quy mệnh lễ
Thái dương minh minh châu quang thiên
Tứ đại thần minh chính Càn khôn
Thái dương nhật xuất mãn thiên hồng.

Hiểu dạ hành lai bất trụ đình

Hành đắc khoái lai thôi nhân lão
Hành đắc trì lai bất lưu xuân.
 

Gia gia môn tiền đô tẩu quá
Đảo nhạ chư nhân khiếu tiểu danh
Não đắc nhị nhân quy san khứ.
 

Ngạ Tử lê dân khổ chúng sinh
Thiên thượng vô ngã vô trú dạ
Địa hạ vô ngã thiểu thu thành.

Cá cá thần minh hữu nhân kính
Na cá kính ngã thái dương tinh
Thái dương Tam Nguyệt thập cửu sinh.
 

Gia gia Niệm Thiên điểm hồng đăng
Hữu nhân truyền ngã thái dương kinh
Hợp gia lão ấu miễn tai tinh.
 

Vô nhân truyền ngã thái dương kinh
Nhãn tiền tựu thị địa ngục môn
Thái dương minh minh châu quang thiên.
 

Truyền dữ thiện nam tín nữ nhân
Mỗi nhật tảo triều niệm thất biến
Vĩnh thế bất nhập địa ngục môn.

Lâm chung chi thời sinh Tịnh Thổ
Cửu huyền thất tổ tận siêu thăng.
 

Nhật cung thái dương tinh quân
Nguyệt phủ thái âm tinh quân
Bàng lâm chính chiếu tinh quân
Thượng cung cửu diệu tinh quân
 

Thập nhị cung trung tinh quân
Bản mệnh nguyên thần tinh quân
Niên nguyệt nhật thời tinh quân
Tý khí nguyệt bột tinh quân
 

Tiêu tai giải ách tinh quân
Trường sinh tập phúc tinh quân
Đính lễ tam tôn chứng minh
Chúng sinh hoan hỉ
Trừ tai tiêu ách.
 

Khất hàng trường sinh
Tật bệnh tảo ly
Thân thể cát tường
 

Đại từ đại bi thái dương thái âm nhị tinh quân
Ngôn ngôn diệt tội
Cú cú tiêu tai
Chư bàn oan gia
Chú trớ tận tiêu trừ.
 

Tảo ly thân thể
Tín sĩ

Bản mệnh cung trung hữu tai ách
Thái dương tinh quân giải tiêu trừ
Tài bạch cung trung hữu tai ách
Thái âm tinh quân giải tiêu trừ
 

Huynh đệ cung trung hữu tai ách
Văn khúc tinh quân giải tiêu trừ
Điền trạch cung trung hữu tai ách
Địa mẫu tinh quân giải tiêu trừ
 

Nam nữ cung trung hữu tai ách
Cứu thoát tinh quân giải tiêu trừ
Nô bộc cung trung hữu tai ách
Vũ khúc tinh quân giải tiêu trừ
 

Phu thê cung trung hữu tai ách
Hoan hỉ tinh quân giải tiêu trừ
Tật bệnh cung trung hữu tai ách
Dược sư tinh quân giải tiêu trừ
 

Thiên di cung trung hữu tai ách
Thọ túc tinh quân giải tiêu trừ
Quan lộc cung trung hữu tai ách
Tý vi tinh quân giải tiêu trừ
 

Phúc đức cung trung hữu tai ách
Phúc đức tinh quân giải tiêu trừ
Tướng mạo cung trung hữu tai ách
Thất bảo tinh quân giải tiêu trừ

Tín sĩ cung trung hữu tai ách
Phổ hóa tinh quân giải tiêu trừ
Thập nhị cung trung hữu tai ách

Thập nhị tinh quân giải tiêu trừ 

Dần niên dần nguyệt dần nhật dần thời hữu tai ách
Giáp dần tương quân giải tiêu trừ
 

Mão niên mão nguyệt mão nhật mão thời hữu tai ách
Ất mão tương quân giải tiêu trừ
 

Thần niên thần nguyệt thần nhật thần thời hữu tai ách
Giáp thần tương quân giải tiêu trừ
 

Tị niên tị nguyệt tị nhật tị thời hữu tai ách
Ất tị tương quân giải tiêu trừ
 

Ngọ niên ngọ nguyệt ngọ nhật ngọ thời hữu tai ách
Giáp ngọ tương quân giải tiêu trừ
 

Mùi niên Mùi nguyệt Mùi nhật Mùi thời hữu tai ách
Ất Mùi tương quân giải tiêu trừ
 

Thân niên thân nguyệt thân nhật thân thời hữu tai ách
Giáp thân tương quân giải tiêu trừ
 

Dậu niên dậu nguyệt dậu nhật dậu thời hữu tai ách
Ất dậu tương quân giải tiêu trừ

Tuất niên tuất nguyệt tuất nhật tuất thời hữu tai ách
Giáp tuất tương quân giải tiêu trừ

Hợi niên hợi nguyệt hợi nhật hợi thời hữu tai ách
Ất hợi tương quân giải tiêu trừ

Tý niên Tý nguyệt Tý nhật Tý thời hữu tai ách
Giáp Tý tương quân giải tiêu trừ

Sửu niên sửu nguyệt sửu nhật sửu thời hữu tai ách
Ất sửu tương quân giải tiêu trừ

Giáp ất niên nguyệt nhật thời hữu tai ách
Mộc đức tương quân giải tiêu trừ

Bính đinh niên nguyệt nhật thời hữu tai ách
Hỏa đức tương quân giải tiêu trừ

Mậu kỷ niên nguyệt nhật thời hữu tai ách
Thổ đức tương quân giải tiêu trừ

Canh tân niên nguyệt nhật thời hữu tai ách
Kim đức tương quân giải tiêu trừ

Nhâm quý niên nguyệt nhật thời hữu tai ách
Thủy đức tương quân giải tiêu trừ

Xuân quý tam cá nguyệt hữu tai ách
Thanh diện tương quân giải tiêu trừ
Hạ quý tam cá nguyệt hữu tai ách
Xích diện tương quân giải tiêu trừ

Thu quý tam cá nguyệt hữu tai ách
Bạch diện tương quân giải tiêu trừ
Đông quý tam cá nguyệt hữu tai ách
Hắc diện tương quân giải tiêu trừ

Nhất niên tứ quý hữu tai ách
Hoàng diện tương quân giải tiêu trừ
Đại tiểu vận hạn hữu tai ách
Cung Trung Đại thánh giải tiêu trừ

Niên ách độ túc hữu tai ách
Thái Tuế Tinh quân giải tiêu trừ
Oan gia chú trớ hữu tai ách
Cứu thoát tinh quân giải tiêu trừ

Thiên tào án trung hữu tai ách
Nhị lang tinh quân giải tiêu trừ
Địa phủ âm ti hữu tai ách
Thanh long tinh quân giải tiêu trừ

Thủy phủ giang hà hữu tai ách
Huyền vũ tinh quân giải tiêu trừ
Dương gian nhạc trung hữu tai ách
Quang tào tinh quân giải tiêu trừ

Thành hoàng xã miếu hữu tai ách
Tam tiên tinh quân giải tiêu trừ
Tạo tác trạch xá hữu tai ách
Lỗ Ban tinh quân giải tiêu trừ

Xúc phạm thiên đạo hữu tai ách
Thất túc tinh quân giải tiêu trừ
Ngũ âm tà dâm hữu tai ách
Nguyệt lão tinh quân giải tiêu trừ

Thủy nịch hỏa phần hữu tai ách
Hà khê tinh quân giải tiêu trừ
Huyết quang sản nan hữu tai ách
Chú sinh tinh quân giải tiêu trừ

Thương nghiệp công xưởng hữu tai ách
Tài lục tinh quân giải tiêu trừ
Sơn trung quáng nghiệp hữu tai ách
Tam sơn quốc vương giải tiêu trừ

Giang Trung đại hải hữu tai ách
Tứ Hải Long Vương giải tiêu trừ
Hành xa tẩu lộ hữu tai ách
Ngũ lộ thần vương giải tiêu trừ

Oan gia tai bệnh giải tiêu trừ
Tiêu tai tập phúc đại thiên tôn
Xuân bảo đắc bình an
Hạ bảo đắc khang ninh
Thu bảo tài đinh vượng

Đông bảo phúc thọ trường
Nhất niên tam bách lục thập triều
Triêu triêu thường cát khánh
Nhất niên tam bách lục thập triều
Tam đàn tôn vương

Mãn hán tinh quân
Đồng lai giáng phó
Tiêu tai tập phúc bảo trường sinh
Trường mệnh phú quý đại thiên tôn.
Tam xưng cửu khấu

Hoàn kinh tán

Thái dương thái âm
Ứng cảm thập phương
Thần công diệu đức quảng tuyên dương
Hạo kiếp trượng thùy quang
Phổ tể tồn vong
Độ ách giáng trinh tường

Quy mệnh
Nhật nguyệt ứng cảm đại thiên tôn

Nhật nguyệt bảo cáo
Chí tâm quy mệnh lễ

Duy nhật nguyệt tam quang
Nãi nhất Thái Cực tấn thụ hạo kiếp gia chi mệnh
Đỉnh ưng vô lượng phẩm nguyên bao
Thái dương
Thái âm.

Tổng lĩnh công quá
Tứ phúc xá tội giải ách
Phổ tể tồn vong
Đạo quan chư thiên
Ân đàm thái dương
Thái âm
Nhị tinh quân.

Đại thánh đại nguyện
Đại từ đại bi
Nhật cung nguyệt phủ
Thái dương
Thái âm
Ứng cảm đại thiên tôn
Tam xưng cửu khấu

Thu kinh xướng

Thái dương
Thái âm
Hựu tội đại thiên tôn
Từ ưu nhất thiết chư chúng sinh
Nguyện dĩ thử kinh công đức nghị.

Ân cần giải thuyết độ mê tân
Tụng kinh tị tất
Khể thủ lễ tạ
Thái Cực thánh chúng thiên tôn
Tam xưng cửu khấu

Hương hoa thỉnh
Hương hoa ngưỡng
Hương hoa tống
Hương hoa tống
Đại thánh
Đại nguyện
Đại từ đại bi.

Nhật cung nguyệt phủ
Thái dương
Thái âm
Nhị tinh quân
Tứ phúc
Xá tội
Giải ách.

Chân quang phổ chiếu đại thiên tôn
Tam xưng cửu khấu

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 3
  • 3.270
  • 167
  • 5.161
  • 221
  • 3.617.220
  • 774.172