Thần tiên Việt Nam

Ngày Tế Lễ Của Thần Tiên 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

 THẦN TIÊN VIỆT NAM

  CÁC NGÀY LỄ THẦN TIÊN

NGÀY THÁNG GIÊNG

01 – Di Lạc thiên tôn

– Thiên nguyên

– Chạp Trời

– Nguyên Thủy Thiên Tôn  

02 – Xa công – Đông Ba đế quân

03 – Tôn chân nhân (Tổ Y )

– Tiên Hát chân nhân

04 – Trúc Đồng cô nương

05 – Văn Khúc tinh quân ( Thần tài văn )

06 – Nhiên đăng – Thanh Thủy Tổ Sư

08 – Giang Đông thần

– Ngũ điện vương(Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

– Cống Hiển đại thần thông(8 – 15)

09   Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng hạ ban phúc cho tam giới(Tụng Ngọc Hoàng xá tội thiên tôn, muôn vạn lần công đức)

12 – La Thiên Tuế

13 – Lưu mãnh tướng quân

– Ôn công

– Hứa công

– Quan Thánh đế quân phi thăng  

15 – Thượng nguyên Thiên quan đại đế ban phúc rằm tháng giêng(tụng tam quan Đại Đế chân kinh cả năm phúc đến vạn sự như ý)

– Môn Thần hộ đối

– Hựu Thánh chân quân chính nhất Tịnh ứng chân quả

– Hỗn nguyên hoàng đế

– Tây Tử đế quân  

16 – Đông Sơ Tổ Sư

– Tuy Tỵnh Bá  

19 – Trường Xuân Lập chân nhân

– Môn quan Thổ địa

20 – Chiêu Tài đồng tử(lễ cầu Thần Tài và thần tài chân kinh, tiền tài tự đến)

26 – Tì Hựu Tài Thần(lễ Thần Nông Đại Đế chân kinh. Thần Nônglà chủ nhân của Tỳ Hưu .Nên sai Tỳ Hưu hút 9 phương tài lộc ,có nhập không xuất.

 

NGÀY THÁNG HAI

01- Thái Dương thăng Điện chi thần .Chính thức khai Điện làm việc .Xét thiện ác của con người và Địa phủ(là ngày nhận sớ tấu.Nhân gian nên lập đàn tế lễ nghinh sao hóa nạn và làm lễ cầu tài xin mọi viêc đầu năm).Đắc phúc vạn sự như ý.

– Nhất điện tần quảng vương(Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

– Câu Trần chân nhân

– Lưu chân nhân

(làm lành, lạy hướng Bắc, tụng kinh Thái Dương)  

02- Thổ Địa chính thần(nên làm lễ tạ thổ Địa an trạch đầu năm)

– Mạnh Phu Tử

– Tế công

03 – Văn Xương tử đồng đế quân(nên làm lễ cầu học hành và công danh tiến chức .Tụng kinh văn xương)  

04 – Tư Mệnh Táo Quân (lễ tụng Táo vương chân kinh đón tài lộc đầu năm)

 

06 – Đông Hoa đế quân   (tụng Cảm Ứng Thiên nghìn vạn công Đức,học đạo đắc đạo thành tiên mọi nghiệp kiếp tiêu tan.)

– Tam điện Tống Đế vương(Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

– Trương đại đế

– Xương phúc chân quân

– Mã Thần Gia  

13 – Cát chân quân

– Yết chân quân

– Hồng Thánh Vương  

 

15 – Thái Thuợng Lão Quân (tụng Cảm Ứng Thiên) nghìn vạn công Đức, nghiệp kiếp tiêu tan.. Là ngày Trời đất khai thông thiên địa cầu con, cầu của, cầu danh, xuất ngoại, buôn bán mọi việc đều được linh ứng. Vì ngày thánh đản của Thái Thượng tất cả các Thần Tiên trên Trời đều đến chúc mừng. Nên những người trên nhân gian. Nhất là người đang gặp hoạn nạn cầu xin lập tức được các vị thần tiên phù biến rủi thành may. Sự sự thông.

 

– Cửu Thiên Huyền Nữ(tụng Cửu Thiên Huyền.công đức vạn bội.

– Tinh trung nhạc vương

– Tam Sơn Quốc Vương  

16 – Khai Chương Thánh Vương

17 – Đông phương đế quân  

18 – Tứ điện ngũ quan vương – Khổng Tử

( Chí Thánh Tiên Sư)

19 – Quan Thế Âm Đại Sỹ (tụng kinh Quan Âm Cứu Khổ Chân Kinh đắc phúc vô lượng)  

20 – Phổ Hiền Chân Nhân

21 – Thủy Long thánh mẫu nương nương (tụng kinh Âu Cơ mẫu chân kinh, âm đức vạn bội)

23 – Huyền Thiên thánh phụ minh chân đế

26 – Nam Cung Triệu Chấn Quân

 

NGÀY THÁNG BA

01 – Nhị điện Sở Giang Vương(cấm dâm dục) (Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

03 – Bắc Cực Chấn Vũ huyền thiên thượng đế (Tụng kinh Huyền Thiên thượng đế chân kinh, đất đai thổ trạch hưng vượng)

– Ngô Thiên Tuế  

03 – Liễu Hạnh Thánh Mẫu (Tụng Liễu Hạnh chân kinh, Rất nhiều thần tiên,tiên đồng Ngọc nữ giáng hạ.Tặng con,lương duyên,công danh,học hành,xuất hành,mua bán đều đắc và  công đức vạn bội)

04 – Trương Vương gia (Thiên Tuế)

06 – Tế Công hoạt

– Nhạn Quang nương nương

– Trương Lão tướng quân

08 – Lục điện Biện Thành Vương (Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

– Triệu Thiên Tuế  

08 – Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương(Tụng kinh Phù Đổng chân kinh,bách thần bảo hộ.Danh chức tiền tài vạn sự may. Công đức vạn bội)

 

 

 10 –NGÀY VIỆT NAM  THÁNH ĐẢN: VUA HÙNG  VƯƠNG TỔ GỐC RỐNG TIÊN .Tụng Hùng Vương Hoàng Đế Chân Kinh  Linh ứng nghìn vạn công Đức, nghiệp kiếp tiêu tan. Là ngày Trời đất khai thông thiên địa cầu con, cầu của, cầu danh, xuất ngoại, buôn bán mọi việc đều được linh ứng. Vì ngày thánh đản của Hùng Vương  tất cả các Thần Tiên trên Trời đều đến chúc mừng. Nên những người trên nhân gian. Nhất là người đang gặp hoạn nạn cầu xin lập tức được các vị thần tiên phù biến rủi thành may. Sự sự thông.

.Linh ứng tiền tài lục súc hưng vượng,suốt đời no đủ,dư giả)

 

12 – Trung Ương ngũ đạo  

12 – Tản Viên Sơn Thánh (Tụng Tản Viên Sơn thánh chân kinh,bách thần bảo hộ sự sự thông, công đức vạn bội)

15 – Nhiên đăng

– Hạo Thiên đại đế – Y Linh

– Bảo sinh Đại Đế

– Nguyễn Đàng Triệu nguyên soái

– Lôi đình khu ma đại tướng quân

– Tổ Thiên Sư

Tài thần   (lễ cầu Thần Tài và thần tài chân kinh, tiền tài tự đến)

16 – Chuẩn Đề.Sơn Thần

18 – Trung Nhạc đại đế

Hậu Thổ Nương Nương(Tụng Hoàng Thiên Hậu Thổ chân kinh, công đức vạn bội)

– Tam Mao chân quân đắc đạo

– Ngọc Dương chân nhân

– Nam thiên Liêu Tướng Quân  

19 – Thái Dương (tụng kinh Thái Dương )  

20 – Chú sinh (Tử tôn) nương nương (Bà chúa thai sinh, ngày làm lễ cầu con, Tụng Vương Mẫu chân kinh. Liễu Hạnh chân kinh sẽ được bà ban con như ý)

23 – Bà Thiên Hậu nguyên quân (Tụng Thiên Thượng Thánh Mẫu chân kinh, có nạn được cứu nguy lập tức)

26 – Qủy Cốc Tiên Sư(tụng Thái Ât học độn toán linh ứng thần thông)

27 – Thất điện thái Sơn vương(Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

– Xa đại nguyên soái  

28 – Đông nhạc đại đế(Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

– Thương Hiệt chí thánh tiên sư  

 

NGÀY THÁNG TƯ

01 – Bát điện Đô Thị Vương (Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

– Túc công

04 – Văn Thù Qu ảng Phát Thiên Tôn

– Địch Lương công  

– Cửu điện Bình Đẳng Vương (Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

13 – Tam thiên doãn chân nhân

– Cát Hiếu Tiên chân nhân  

14 – Lữ Thuần Dương Tổ sư (Tụng Lã tổ chân kinh, công đức vạn bội)

– Phù Hữu Đế Quân

– Hán Chung Ly tổ sư

– Huê Quang đại đế  

17 – Thập điện Chuyển Luân Minh Vương (Tụng Thành Hoàng chân kinh, Diêm vương chân kinh, âm đức, nghiệp kiếp tiêu trừ)

18 – Thần Y Hoa Đà(Tụng Dược vương cứu 81 nạn, bách bệnh tiêu trừ)

Tử Vi Đại Đế (Tụng Tử Vi đại đế chân kinh, nghiệp nặng, là ngày tiễn đổi giờ. Cải tử hoàn sinh công đức vạn bội)

– Thái Sơn đẳng thượng nương nương

– Tống Sinh tư mã

20 – Nhãn quang thánh mẫu nương nương  

21 – Lý Thiên Vương (Lý Tĩnh)

23 – Phổ Hiền Chân Nhân

24 – Kim Quang Tổ Sư  

25 – Vũ An Tôn Vương  

26 – Ngũ Cốc Tiên Đế(Tụng Thần Nông Đại Đế chân kinh, suốt đời no đủ, tiền của dư dả)

– Nam Côn Thân Lý đại vương gia

– Chung Sơn tướng công

27 – Nam Côn Thân Phạm ngũ vương gia

28 – Dược Vương Tiên Y(Tụng Dược vương cứu 81 nạn, bách bệnh tiêu trừ, cải tử hoàn sinh)

– Thần Nông Tiên Đế(Tụng Thần Nông Đại Đế chân kinh, suốt đời no đủ, tiền của dư dả, công đức vạn bội)

 

NGÀY THÁNG NĂM

01 – Nam Cực Trường Sinh đại đế (Tụng Nam Cực Trường Sinh đại đế chân kinh, công đức vạn bội)

– Phong Thiên Tuế  

05 – Chạp Đất

– Đại Kỳ Ôn nguyên soái

– Lôi đình thiên

– Huỳnh Mai ngũ tổ quân

– Hầu Thiên Tuế  

06 – Thanh Thủy Tổ Sư

– Tiết Thiên Tuế

07 – Xảo thánh Tiên Sư

– Châu Thái Úy

– Cảnh Thiên Tuế  

08 – Nam phương ngũ đạo  

11 – Thiên Hạ Đô Thành Hoàng (Tụng Thành Hoàng chân kinh, đất đai sinh sôi, danh tài, tiền của nhiều, công đức vạn bội)

12 – Bỉnh Linh Công

– Lư Thiên Tuế  

13 – Quan Thánh đế quân

– Quan Bình thái tử (tụng kinh Minh Thánh)

– Hà Hải Thành Hoàng  

14 – Tào Động Tứ Tổ  

– Tiêu Phủ Vương gia

16 – Thiên địa chủ khí Tạo Hóa vạn vật chi thần

( tối kỵ nghi giới tửu sắc, nghiệp kiếp trùng trùng )

18 – Lão Mẫu nương nương (Tụng Vương Mẫu chân kinh, bách nạn tiêu trừ, đắc phúc tiền tài, công đức vạn vạn bội)

– Trương Thiên Sư

20 – Đơn Dương Mã chân nhân  

29 – Hứa Oai hiển vương  

 

NGÀY THÁNG SÁU

04 – Nam đản bộ châu chuyển đại pháp luân

06 – Hồ Gia đản thần (ngày sinh)

– Dương tứ tướng quân

07 – Thôi phán quan

– Thái Sơn

08 – Duệ Thành Long Mẫu

– Tứ Nữ Tiên Tổ  

10 – Lưu Hải Thiềm đế quân (Tụng Thái Bạch chân kinh. Là ngày gọi Thiềm Thừ nhả tiền linh ứng tiền tài tự đến)

11    – Điền Đô Nguyên soái
12     – Bành Tổ   
13    – Lỗ Ban Tiên Sư 

        – Tỉnh Tuyền Long Vương 
15    – Vô Cực Lão thân Lão nương

18    – Nam Côn Thần Trì Nhị vương gia

19    – Quan Thế Âm Đại Sỹ thành đạo

   (tụng kinh cứu khổ chân kinh, Cứu Khổ ) 

 

23    – Mã thần 

 – Hỏa Thần

        – Vương Linh Thiên Quan
       – Quan Thánh đế quân (tụng Minh Thánh)

24    – Lôi Tổ
        – Ngũ  Lôi thần

 – Tây Tần vương gia

 – Hòa hợp nhị tiên     
26    – Nhị Lang chân quân   
29    – Thiên Khu tả tướng chân quân   


   NGÀY THÁNG BẢY


07    – Đạo đức lạp chi thần tiên

 – Khương công

 – Ngưu Lang Chức Nữ thôi tinh (Thất Tinh )
        – Đại Thành Khôi Tinh   
12    – Trường Xuân chân nhân
13   – Thế Chí bồ Tát   
14    – Khai Cơ Ân Chủ 
15    – Trung Nguyên Địa Quan

 – Linh Tế chân quân
18    – Diêu Trì Kim Mẫu 
19    – Thiên nhiên

 – Trị niên Thái Tuế (Ân Giao)   
20    – Trương Vương Gia   
21    – Phổ Am tam tổ sư

 – Thượng nguyên đạo hóa chân quân   

23    – Tăng phúc Tài thần   
       – Nam cung Liễu tinh quân

 – Thiên khu thượng tướng chân quân Gia Cát Lượng

 – Pháp chủ ThánhQuân  
24    – Long Thọ Vương

 – Thao Thánh

 – Trịnh Diên Bình Quận Vương 
25    – Vũ Đức Hầu Thẩm Tổ Công   
29    – Địa Tạng Vương (tụng kinh Địa Tạng)

 

NGÀY THÁNG TÁM

 

01    – Hứa chân quân

 – Thần công diệu tế chân quân

 – Tả quân Lê Văn Duyệt Kim giáp thần   
02    – Tả  Vương   
03    – Bắc  Đẩu hạ giáng

 – Lục Tổ Huệ Năng thành đạo
 – Cửu Thiên Châu Ân Sư

 – Khương Tử Nha – Từ Thiên Tuế   
05    – Ngũ Lôi thanh đại đế (Lôi thanh phổ hóa thiên tôn)
08    – Hội Yến Diêu Trì
10    – Bắc Nhạc đại  đế

        – Lâm thủy phu nhân Lý Cô
12    – Tây phương ngũ đạo    

 – Hà Thiên Tuế

 – Chử Đồng Tử Đế Quân

15    – Thái Âm triều nguyên (tụng kinh Thái Âm )

 – Trấn Tỵnh Cô thành đạo
 – Nam Côn thần châu tứ vương gia   

16    – Tề Thiên Đại Thánh

 – Châu nguyên soái   
18    – Tửu tiên Lý Thái Bạch

 – Khai Đài Trịnh Quốc Tính   
22    – Nhiên đăng    

 – Quảng Trạch Tôn Vương   
23    – Phục Ma phó tướng Trương Hiển Vương

 – Hình Thiên Vương Gia   
24    – Đào Dã Tiên

 – Nam Côn Thân Vạn Thiện Gia   
25    – Thái Dương (tụng  kinh Thái Dương )   
27    – Đại thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử

 –  Bắc Đẩu hạ giáng   

 

NGÀY THÁNG CHÍN

 

01    – Nam đẩu hạ giáng 

02   – Bắc đẩu cửu hoàng giáng thế   
03    – Ngũ Ôn  (kiêng  dâm )   
07    – Thần Quang nhị tổ thành đạo   
09  – Đẩu Mẫu nguyên quân 

 – Phong Đô đại đế

 – Cửu Hoàng đại đế
 – Lập Thiên thượng đế  

 – Cao Lý,Mai Cát nhị tiên ông
 – Cửu Thiên Huyền Nữ

 – Trung Đàn Nguyên Soái
 – Trùng Dương đế quân (tụng kinh Bửu Cáo trong Ngọc Lịch)

13    – Mạnh Bà tôn thần (bà cho ăn cháo lú )   
15    – Triệu đại nguyên soái

 – Vô Cực Lão thân Lão nương

 – Châu Thánh phu tử
 – Nam Côn thân Ngô Tam vương gia   

16    – Cơ Thần   
17    – Kim long tứ đại vương

 – Hồng Ấn  chân quân tiên phong

 – Chiêu Tài đồng tử   
18    – Thương Thánh Tiên Sư (Thương Hiệt)   
23    – Tát T
chân nhân

 –  Long chân quân
28    – Ngũ hiển linh quang

 – Huê Quang đại đế

 – Mã nguyên soái   
30    – Dược Vương Tiên Y
   

NGÀY THÁNG MƯỜI


01    – Chạp năm (Dân thế lạp)

 – Đông hoàng đại đế hạ nguyên định chí Châu chân quân

03    – Tam Mao ứng hóa chân quân

 – Lâm thủy phu nhân Lâm Cô   
05    – Đạt Ma Tổ Sư
06    – Thiên Tào chư  ty

 – Ngũ Nhạc ngũ  đế    

10    – Huê Công, Huê bà

 – Tây thiên vương

 – Thủy Tiên Tôn Vương

12    – Tề Thiên Đại Thánh

15    – Hạ nguyên thủy quan đại đế

 – Đậu thần Lưu sứ giả

 – Ôn nguyên soái
16    – Vu  Sơn Nương Nương   
18    – Địa Mẫu nương nương
20    – Hư Tỵnh Thiền Sư
22    – Thanh Sơn Linh An Tôn Vương
23    – Châu thương Tướng quân

25    – Cảm Thiên đại đế Hứa chân nhân      
27    – Bắc Cực Tử Vi đại đế

– Ngũ nhạc thần
30    – Châu tướng quân (Châu Thương, tụng kinh Minh Thánh )


NGÀY THÁNG MƯỜI MỘT


04    – Đại Thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử

 – An Nam Tôn Vương   
06   – Tây Nhạc đạiđế (vía trời)   
11    – Thái Ất Cứu khổ Thiên Tôn   

– Trình quốc công chân nhân

17   – Chử Đồng Tử đắc đạo về trời
19    – Nhật quang thiên tử 

 – Đại từ chí thánh Cửu Liên. 
23    – Nam đẩu hạ giáng

 – Tống Tử Trương Tiên đại đế   
24    – Đông Sơ Tổ Sư thành đạo   
26    – Bắc phương ngũ đạo      
   

NGÀY THÁNG MƯỜI HAI


01    – Thần Tiên (giáng  hạ )

 – Đàm Thiên Tuế   
08    – Vương Hầu lạp

 – Trương Anh tế vương   

10    – Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh  

11 – Hải thuợng thần y
15    – Ôn  nguyên soái    

16   – Nam Nhạc Đại Đế

20    – Lỗ  Ban Tổ  Sư   
21    – Thiên du Thượng đế 

23  – Tư Mệnh Táo Quân

 ( Đêm thiên hạ, dân phần hương tự tiến )

 

24  – Táo Quân Ty Mênh Chân Quân về trời tấu thiện  ác nhân gian
25  – (Đưa Thánh, Tiên, Thần về cõi trên)
29    – Nam Đẩu & Bắc Đẩu tinh quân  hạ giáng

30   – Thánh Tiên hạ giới, thái phỏng thiện ác.

 

 

Cứ mỗi tháng ngày mồng 8, 14, 15, 29, 30 Bắc Đẩu hạ giới chi thần.nên thắp hương tụng chân kinh.Thái Thượng, Ngọc Hoàng, Thái Ất.Công đức vạn bội tránh muôn vàn nạn kiếp, tiền tài tự đến.


————o0o————


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 3.740
  • 88
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.630
  • 906.559