Thần tiên Việt Nam

Ngọc Hoàng Phù Nguyện Chân Kinh 越南道教

 

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

越南道教

 

 

Ngọc Hoàng Phù Nguyện Chân Kinh

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Các vị thần tiên tạo nên vũ trụ vạn vật

Tam thanh đạo giáo thần tiên gồm các vị:

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn

Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.           

Tam Thanh là thụ bẩm khí tự nhiên, tồn tại trước khi vũ trụ và vạn vật được sinh ra, bản thân trường sinh bất tử cho dù trời đất có hủy diệt thì sự sống của ba vị vẫn không bị ảnh hưởng.

Khi trời đất còn chưa hình thành, vạn vật hỗn độn, các vị đã hóa thân và sắp xếp, vũ trụ được hình thành ở đại thế kỷ thứ nhất.

Ngày Thánh Đản:  Dương sinh ra, Âm mất đi nên ngày Đông Chí ngày ngắn đêm dài.

Khi trời đất hình thành Thiên Tôn hạ giáng xuống dương gian ban chuyền đạo huyền bí gọi là khai kiếp độ nhân.

Nguồn gốc Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn: Tương truyền rằng ở nước Quang Đại Nghiêm Diệu Lạc, Quốc Vương không có người nối dõi. Một đêm Hoàng Hậu nằm mơ thấy Thái Thượng Lão Quân (Đạo Đức Thiên Tôn)  trao cho một đứa trẻ. Sau đó Hoàng Hậu mang thai và sinh một vương tử chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn sau này và vương tử kế vị ngôi vua, đem tấm lòng nhân từ mà cai trị đất nước.

Xót thương cảnh dân chúng đau khổ Vương Tử bỏ ngôi vua vào núi tu đạo. Sau 3200 kiếp đã tu được kim thân gọi là Thanh Tịnh Giác Vương Như Lai. Gọi là Như Lai Phật Tổ có chư vị Bồ Tát đến ngộ đại thừa chính tông và các vị La Hán hộ vệ ngự tại một phương là Tây Phương Cực Lạc và Giác Vương Như Lai lại trải qua hàng triệu kiếp tu mới chính thức trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế Đại Thiên Tôn là vị thần đầu tiên người đời gọi là (Ngọc Đế).

Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế.

– Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị thần tối cao là vua của các vị thần khác.Thần thông quảng đại pháp thuật vô biên. Cai quản khắp nhân gian thống trị hết các thần tiên trên trời dưới đất và ba giáo: Nho, Đạo, Phật. Điều động hết thiên thần địa kỳ nhân, Quỷ Thiên Thần là những vật tự nhiên có như: Mặt Trời, Mặt Trăng, Sao, Phong Bá (Thần Gió, Thần Mưa, Tư Mệnh Tam Quan Đại Đế, Ngũ Hiển Đại Đế, Thần Tài …), đều dưới quyền của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn và ở Địa Kỳ như Thổ Điạ, Thần Xà Tắc, Thần Núi Non, Thần Sông, Biển, cai quản năm tháng ngày giờ. Nói chung bao quát cả Bách Thần. Nhân Quỷ là những nhân vật lịch sử và sau khi chết được hóa thần. Gồm tổ tiên, bậc công thần, văn nhân…

Ngọc Hoàng Thượng Đế thống lãnh trời đất, người, thần linh, ba cõi cùng quản lý mọi sinh linh. Thịnh suy, xấu tốt của vũ trụ vạn vật.

Bên cạnh Ngọc Hoàng có Nam Tào, Bắc Đẩu. Văn Xương Đế Quân cai quản sự học hành. Quan Thánh Đế Quân , Thần Tài Võ coi việc mua bán. Thần Nông Tiên Đế coi về nghề nông. Thiên Y cai quản về Y Thuật. Đông Nhạc cai quản các địa phương, Địa Phủ như Thanh Sơn Vương, Thành Hoàng Gia, Thổ Địa Công, Địa phủ còn những vị coi về âm phần như Phong Đô Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương.

Long Vương cai quản Tứ Hải sông ngòi các Thanh Long, khí mưa gió của trời, các nguồn nước nuôi dưỡng vạn vật. Bảo hộ Long Thần các Âm Phần, Sơn Thần, Thổ Địa tất cả đều dưới quyền cai trị, chỉ đạo phân bổ của Ngọc Hoàng. Trời đất phân chia rõ dệt ba giới: Trời, Đất, Người.

Trời có mười ba tầng, mỗi tầng có ba mươi ngàn dặm khu vực ngoài trời gọi là “Vô Cực”. Còn khu vực trời trong gọi là “Thái Cực”. Thái Cực Thiên, lại phân ra năm thiên là: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ương. Các thái cực thiên do Ngọc Hoàng sắp xếp như sau:

– Trung Thiên là nơi cư ngụ của Ngọc Hoàng điều khiển ba mươi sáu thiên, ba ngàn thế giới và dưới là bảy mươi hai địa sát. Tứ đại Bộ Châu có các sinh linh đang sống.

– Đông Thiên do tam quan Đại Đế cai quản chủ về ban phúc tăng tuổi thọ, giải tai xá tội trừ nạn cho sinh linh.

– Nam Thiên do Văn Xương Đế Quân, Văn Hành Thánh Đế cai quản chủ về việc theo dõi ghi chép công tội, hay bổ nhiệm các Thiên Tử ở nhân gian thăng giáng các cấp của tất cả các chư thần.

– Tây Thiên do Như Lai Phật và sau này truyền cho Phật Tổ Quan Âm và Thích Ca Mâu Ni chủ về giáo dục tâm linh cho con người. Dạy họ làm lành tránh dữ và quy y theo phật để tu đạo giải thoát.

– Bắc Thiên do Tử Vi Đại Đế cai quản chủ về việc ban tiền bạc tài sản. Toàn bộ các vì chúng sao trên trời và giáng họa phúc của con người.

Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn là hóa thân của đấng tối cao Thái Cực trong Tam Thanh là vị được cổ nhân sùng kính hạng nhất. Ngọc Hoàng cư ngụ ở Ngọc Thiên Cung chưởng quản từ trên ba mươi sáu thiên, ba ngàn thế giới, các bộ thần tiên tới dưới là bảy mươi hai địa tứ đại bộ châu. Nhân gian có thể gọi là Thiên Quan, Tam Quan, giống như Tử Vi Đại Đế là vị phúc thần coi về Phúc, Lộc, Thọ. Tam Quan Đại Đế còn xưng là “Tam Giới Công gồm: Tứ Phúc Thiên Quan, Tử Vi Đại Đế ở cõi Thượng Nguyên”. Xá Tội Địa Quan Thanh Hư Đại Đế ở cõi trung nguyên và “Giải Ách Thủy Quan Đông Âm Đại Đế ở cõi Hạ Nguyên, gồm lại gọi là Tam Quan Đại Đế” và rất nhiều pháp lực cai quản hết thảy trên trời dưới đất, hai bên Chư Thần Văn Võ. Và các vị Thần Tiên, Phật đều do Ngọc Hoàng chỉ đạo và giáng hạ cứu độ sinh linh khi gặp nạn. Hình dáng là vị mình mặc y phục cửu chương đầu đội mũ thập nhị hành tay cầm ngọc hốt. Các quan hầu triều đều có lệnh bài, điểm thất tinh.

Đứng sau hộ mệnh Ngọc Hoàng gồm có:

Hoàng Thiên Hậu Thổ. Tử Vi Đại Đế Ngọc Bệ Hạ. Câu Trần Đại Đế Ngọc Bệ Hạ. Trường Sinh Đại Đế và còn có Tam Thanh Lão Tổ. Đứng đầu là Thái Thượng Lão Quân gọi là Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn không trực tiếp làm việc chỉ điều hành. Các chúng tiên lo việc tam giới, bảo hộ Ngọc Hoàng rất nhiều thiên binh thiên tướng hộ vệ như một bức tường thành không gì phá cản.

 

Ngày 9 tháng 1 là ngày Thánh Đản, Ngọc Hoàng tự thân giáng hạ nhân gian. Theo hầu có rất nhiều các vị thần tiên, Kim Đồng Ngọc Nữ và 7 vạn thiên binh thiên tướng, Thần Tài, Văn Xương , Tử Vi Đại Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, Thái Ất Chân Nhân, Chú Sinh Nương Nương, Phúc Lộc Thọ….Các vị thần tiên đang cai quản dưới hạ giới như : Thổ Công Táo Quân, Địa Phủ, Thành Hoàng, Thổ Địa, các vị thần sông, thần núi, thần đường, thần giếng, thần cửa, vua bếp, thần cây….đều chờ đón nghinh thỉnh Ngọc Hoàng hạ phàm đầu năm định xét phúc tội . Được lệnh của Ngọc Hoàng các vị thần tiên sẽ xá tội và ban phúc cho 10 phương, 6 cõi , nên tất cả nhân gian trong Tam giới làm lễ nghinh thỉnh Ngọc Hoàng và cầu phúc. Vì vậy ở các Đền, Miếu, Quán, Thành Hoàng các nơi dâng 18 món ăn và tấu sớ cầu mong cả một năm Ngọc Hoàng xá tội, ban phúc . Nhất là những nhà có người thân mới mất dưới địa phủ , những người mất bị oan nghiệt , oan trái, hoặc người chết đường vong hồn còn phiêu bạt nơi đất khách quê người . Hoặc nhiều nhà tổ tiên nặng nghiệp . mong Ngọc Hoàng xá tội nhanh chóng được siêu thoát và đi đầu thai . Phù cho tất cả mọi sinh linh đang sinh sống trên nhân gian được an khang , đò đầy mãn quả.

 

Cuối năm ngày 25 tháng 12 (âm lịch) Ngọc Hoàng đi tuần tra. Hôm đó Ngọc Hoàng tự thân xuống quan sát hạ giới. Xem xét chuyện đời thiện, ác, thưởng, phạt, phân minh. Đêm 24 nhân gian và các nơi đền thờ Ngọc Hoàng làm nghi lễ trang nghiêm, xin Ngọc Hoàng ban phúc sang năm mới đón nhận điều lành phúc thọ tiền tài tự đến.

 

Khấn Việt Nam Quốc ……….địa chỉ…….tên tuổi……ngày lễ……cầu……

Chí Tâm Quy Mệnh Lễ……..

 

 

Ngọc Hoàng Phù Nguyện Chân Kinh

 

Chí Tâm Quy Mệnh Lễ……..

 

Nhĩ thời

Nguyên thủy thiên tôn tại úc la tiêu đài ngọc sơn thượng kinh
Dữ ngũ lão Thượng Đế
Tam nguyên đại đế
Thập cực cao chân
Vô ưởng tiên chúng
Thuyết vô thượng chí chân diệu Đạo
Khai ngộ thiên nhân hồ kiến tường quang vạn đạo
Sung mãn hư không
Toàn kết thành triện
Lạc dịch khả kỉ
Thời hữu từ bi độ ách chân nhân
Tức tùng tọa khởi
Việt ban nhi xuất
Khể thủ tác lễ
Thượng bạch thiên tôn viết
Vị thẩm
Kim thử huyền uyển dĩ hà nhân duyến
Đặc hiện kim quang diệu triện
Thiên tôn ngưng thần lương cửu
Ngôn viết
Quang nghiêm quốc nội diệu lạc Trung Thổ
Tự vị trữ quân
Dĩ thanh tĩnh tâm
Phát hoành thệ nguyện
Duyến phóng thần quang
Thành tư diệu triện
Tứ chân tái bái
Khể thủ bạch thiên tôn viết
Quang do nguyện khởi
Triện tá quang thành
Sở phát hà nguyện
Thỉnh ngôn kỳ thực
Ư thị thiên tôn tức mệnh Thượng Nguyên phủng nghiễn ngũ Lão
Chấp bút ngưỡng thê vân triện
Nhi thuật kì nguyện
Nhất nguyện vạn nhị thiên thiên bất tương bội hại
Nhị nguyện cửu vạn ức quang lưu ly xán lạn
Tam nguyện lịch kiếp chủng thân tảo đăng đạo quả
Tứ nguyện sở hữu quyến duyến phúc tuệ tăng thiêm
Ngũ nguyện đông sơn thạc nho hiền thánh văn vật
Lục nguyện tây vực ca sa lực địa tham thiện
Thất nguyện tại tại xứ xử thân trụ diệu lạc
Bát nguyện thế thế sinh sinh vô hữu luân hủy
Cửu nguyện sanh ngô quốc giả bất phục nữ thân
Thập nguyện thị ngô tiền giả dữ ngô đồng tôn
Thập nhất nguyện văn ngô hương giả thừa ân thụ độ
Thập nhị nguyện xưng ngô danh giả ngũ nghịch bất cán
Thập tam nguyện thường đổ từ nhan bất thị tà sắc
Thập tứ nguyện nhĩ văn diệu pháp đế thính chân thuyên
Thập ngũ nguyện tị quan tịch tĩnh thường khứu diệu hương
Thập lục nguyện thiệt vô tạp vị điềm đạm thái huyền
Thập thất nguyện thân vô khốn bại cửu thị thường lạc
Thập bát nguyện ý bất tán loạn thủ ngã tam nguyên
Thập cửu nguyện tự tu tự chứng phổ độ quần phẩm
Nhị thập nguyện nhân quá nhân ác giai thuộc kỷ khiên
Nhị thập nhất nguyện oán ngã cừu ngã thời hạ tiêu thích
Nhị thập nhị nguyện thân ngã đức ngã thính kỳ tự nhiên
Nhị thập tam nguyện ti giả tựu hạ phi hung phi dũng
Nhị thập tứ nguyện cao giả tủng trì bất khiên bất băng
Nhị thập ngũ nguyện thủy lục cầm trùng vi lân vi phượng
Nhị thập lục nguyện sơn xuyên thảo mộc thành quế thành lan
Nhị thập thất nguyện nhân thân cập thân đồng phó đế kinh
Nhị thập bát nguyện tùng kiếp chí kiếp bất đọa phàm lưu
Nhị thập cửu nguyện nhẫn nhục nhân nhu kiên cố đạo thể
Tam thập nguyện độ nhân vô lượng vĩnh chứng kim thân
Tam thập nhất nguyện huyền tọa thuyết pháp thiên nhân duyệt khánh
Tam thập nhị nguyện tán vịnh đỗng chương kim tiên vân tùng
Tam thập tam nguyện sơn lâm pha phản vô phục cao hạ
Tam thập tứ nguyện tứ duy bát cực chí nhĩ phi hà
Tam thập ngũ nguyện sở hữu cung điện kim ngọc thành sức
Tam thập lục nguyện sở kinh vân cù bảo võng giao gia
Tam thập thất nguyện quân thiên diệu lạc tùy quang toàn chuyển
Tam thập bát nguyện tường vân tử vụ thường hộ ngọc hiên
Tam thập cửu nguyện ngọc thụ tiên hoa châu bảo thiến xán
Tứ thập nguyện chi thảo miên phụ cảnh tú đan điền
Tứ thập nhất nguyện hỏa tảo giao lê mật chuế lâm thụ
Tứ thập nhị nguyện tiên đan diệu bảo la liệt hậu tiền
Tứ thập tam nguyện âm dương hòa hợp phi hàn phi noãn
Tứ thập tứ nguyện hoa trì tần dục hà doanh hà thiển
Tứ thập ngũ nguyện sở phục thường y vô tổn vô phùng
Tứ thập lục nguyện sở thực vân soạn vô khiếm vô dư
Tứ thập thất nguyện phi minh ứng tiết giai trung huyền vận
Tứ thập bát nguyện long hí lân bàn tường vũ thiên đoan
Tứ thập cửu nguyện từ quang biến chúc hữu cầu tất ứng
Ngũ thập nguyện uy đức vô cực mạc cảm bất tùng
Ngũ thập nhất nguyện sơ chứng tiên phẩm các tư du xá
Ngũ thập nhị nguyện nguyện vị đăng đạo dũng vãng trực tiền
Ngũ thập tam nguyện cát ái học đạo vi ngô đệ tử
Ngũ thập tứ nguyện hành ước trị bệnh diệc liệt tiên ban
Ngũ thập ngũ nguyện phu dương thần công khôi hoành chính hóa
Ngũ thập lục nguyện xá kỷ huyết nhục vĩnh đoạn khan thực
Ngũ thập thất nguyện ngã nguyện nhân nguyện nhân nguyện ngã nguyện
Ngũ thập bát nguyện nguyện diệc phi nguyện phi nguyện diệc nguyện

Thiên tôn tức thuyết kệ viết
Ngọc đế công đức đại
Hoành thệ thân như hải
Quảng tu vô lượng kiếp
Ứng chứng vô thượng tôn
Thập phương tất quy y
Tiên phật thần thánh sư
Kim đồng thu vân cẩm
Ngọc Nữ nạp bảo hàm
Thiên long thường ủng hộ
Chư chân bất đắc văn
Ngã vi nhữ lược thuyết
Đại chúng nghi đế thính
Thị thời ngũ lão Thượng Đế
Tam nguyên đại đế
Tứ đại chân nhân cập chư tiên chúng
Văn thị kệ dĩ
Các các hoan hỉ
Dũng dược khể thủ
Đính lễ thiên tôn
Phụng từ nhi thối


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 604
  • 53
  • 2.406
  • 127
  • 6.409.438
  • 854.890