Thần tiên Việt Nam

Thái Thượng Thanh Tịnh Kinh 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

 

THÁI THƯỢNG THANH TỊNH KINH

 ngoc_thanh_nguyen_thuy_tt_hjh3j3.jpg

 大道無形,生育天地;大道無情,運行日月;大道無名,長養萬物;吾不知其名強名曰道。夫道者
有清有濁,有動有靜;天清地濁,天動地靜;男清女濁,男動女靜;降本流末,而生萬物。清者濁之源,動者靜之基;人能常清靜,天地悉皆歸
Đại đạo vô hình
Sinh dục thiên địa
Đại đạo vô tình
Vận hành nhật nguyệt
Đại đạo vô danh
Trường dưỡng vạn vật
Ta chẳng biết gọi là gì
Chỉ tạm gọi là đạo
Phàm đạo ấy
Có  thanh có  trọc
Có  động có tĩnh
Thiên thanh địa trọc
Thiên động địa tĩnh
Nam thanh nữ trọc
Nam động nữ tĩnh
Giáng gốc giữ ngọn
Mà sinh vạn vật
Thanh là nguồn của trọc
Động  là cơ của tĩnh
Người thường hay thanh tĩnh
Thì đạo trời đất đều gồm đủ nơi thân
 

夫人神好清,而心擾之;人心好靜,而欲牽之。常能遣其欲,而心自靜;澄其心,而神自清;自然六慾不生,三毒消滅。所以不能者,為心未澄,欲未遣也,能遣之者
內觀其心,心無其心;外觀其形,形無其形;遠觀其物,物無其物;三者既無,唯見於空。觀空亦空,空無所空;所空既無,無無亦無;無無既無,湛然常寂。寂無所寂,欲豈能生;欲既不生,即是真靜。真常應物,真常得性;常應常靜,常清靜矣。如此清靜,漸入真道;既入真道,名為得道;雖名得道,實無所得;為化眾生,名為得道;能悟之者,可傳聖道。

Phàm thần của người ưa thanh
Mà tâm thường bị quấy rối
Tâm của người ưa tĩnh
Mà bị dục kéo lôi
Thường chế ngự được dục
Thì tâm tự tĩnh
Lắng được tâm
Thì thần tự thanh
Tự nhiên lục dục chẳng sinh
Tam độc tiêu diệt
Chưa được như thế
Vì tâm chưa lắng
Dục chưa chế ngự vậy
Phải thường chế ngự
Trong xem xét tâm
Tâm không thật có gì để gọi là tâm
Ngoài xem xét thân
Thân không thật có gì để gọi là thân
Ngoài xem xét vật
Vật không thật có gì để gọi là vật
Cả 3 đều không
Mà còn cái thấy cả 3 đều không
Cái thấy là không cũng không
Không không chỗ không
Chỗ không đã không
Không không cũng không
Không không đã không
Trạm nhiên thường tịch
Tịch không chỗ tịch
Chẳng sinh khởi dục
Dục đã chẳng sinh
Tức là chân tĩnh
Chân thường ứng vật
Chân thường được tính
Thường ứng thường tĩnh
Thường thanh tĩnh vậy
Thanh tĩnh như thế
Dần dần nhập chân đạo
Đã nhập chân đạo
Gọi là đắc đạo
Tuy gọi đắc đạo
Thật không chỗ được
Vì dạy chúng sinh
Tạm gọi đắc đạo
Ngộ được như vậy thì có thể truyền thánh đạo
 上士無爭,下士好爭。上德不德,下德執德,執著之者,不明道德。眾生所以不得真道者,為有妄心,既有妄心,即驚其神,既驚其神,即著萬物,既著萬物,即生貪求,既生貪求,即是煩惱,煩惱妄想,憂苦身心,便遭濁辱,流浪生死,常沉苦海,永失真道。真常之道,悟者自得;得悟道者,常清靜矣!

Thượng sĩ chẳng tranh
Hạ sĩ hay tranh
Bậc thượng đức không để ý đến kẻ khác coi mình là có đức hay chê mình là không có đức
Còn bậc hạ đức chấp đức
Do vì bám chấp
Nên  đạo đức chẳng trong sáng
Chúng sinh sở dĩ chẳng được chân đạo bởi vì có vọng tâm
Đã có vọng tâm
Thì kinh động đến thần
Đã kinh động đến thần
Tức là bám chấp vạn vật
Đã chấp vạn vật
Thì sinh tham cầu
Đã sinh tham cầu
Chính là phiền não
Phiền não vọng tưởng làm ưu khổ thân tâm
Tạo ra vinh nhục đổi dời
Nổi trôi sinh tử
Đắm chìm bể khổ
Mất hết chân đạo
Đạo chân thường này
Ngộ mà tự được
Ngộ được đạo thì thường thanh tĩnh vậy

 仙人葛翁曰
吾得真道,曾誦此經萬遍。此經是天人所習,不傳下士。吾昔受之於東華帝君,東華帝君受之於金闕帝君,金闕帝君受之於西王母。西王一線乃口口相傳,不記文字。吾今於世,書而錄之。上士悟之,升為天仙;中士修之,南宮列官;下士得之,在世長年。遊行三界,升入金門。

Tiên nhân cát ông nói 
Ta được chân đạo
Thường tụng kinh này vạn lần
Kinh này là chỗ thiên nhân góp lại

Chẳng truyền cho kẻ hạ sĩ
Ta nhận được từ Đông Hoa đế quân
Đông hoa đế quân nhận  từ Kim Khuyết đế quân
Kim khuyết đế quân nhận từ tây Vương Mẫu
Tây Vương Mẫu chỉ theo một cách là khẩu khẩu tương truyền
Chẳng ghi văn tự
Ta nay ghi lại thành sách cho đời
Kẻ thượng sĩ gặp được sẽ biết đường để thăng lên thiên tiên
Trung sĩ tu được có thể đến bậc liệt quan ở nam cung
Hạ sĩ học được cũng được sống lâu trên đời
Du hành ba cõi
Lên đến kim môn

 左玄真人曰
學道之士,持誦此經者,即得十天善神,擁護其身。然後玉符保神,金液煉形。形神俱妙,與道合真。

Tả huyền chân nhân nói 
Người học đạo trì tụng kinh này thì được thiện thần ở 10 cõi trời ủng hộ thân mình
Mà về sau được ngọc phù bảo thần
Kim dịch luyện hình
Hình thần đều diệu
Cùng đạo hợp chân

 正一真人曰
人家有此經,悟解之者,災障不干,眾聖護門。神升上界,朝拜高真。功滿德就,相感帝君。誦持不退,身騰紫雲。

Chính nhất chân nhân nói ;
Nhà nào có kinh này
Ngộ giải được thì tai chướng chẳng ngại
Chúng thánh bảo vệ ngoài cửa
Thần thăng thượng giới
Chào hỏi cao chân
Công mãn đức tựu
Tương cảm đế quân
Đọc giữ chẳng ngừng
Mây tím sẽ rước thân này bay lên

Hết
           

Thái Thượng Lão Quân thuyết Thanh Tịnh Kinh


Lão quân viết :

“ đại đạo vô hình
Sinh  dục thiên địa
Đại đạo vô tình
Vận hành nhật nguyệt
Đại đạo vô danh
Trưởng dưỡng vạn vật
Ngô bất tri kỳ danh
Cưỡng danh viết đạo

 Phù đạo giả
Hữu thanh hữu trọc
Hữu động hữu tịnh 
Thiên thanh địa trọc
Thiên động địa tịnh 
  Nam thanh nữ trọc
Nam động nữ tịnh 
Giáng  bản  lưu mạt
Nhi sinh vạn vật
Thanh giả trọc chi nguyên
Động giả tịnh  chi cơ
Nhân năng thường thanh tịnh 
Thiên địa tất giai qui 
Phù nhân thần hiếu thanh
Nhi tâm nhiễu chi
Nhân tâm hiếu tịnh 
Nhi dục khiên chi
Thường năng khiển kỳ dục
Nhi  tâm tự tịnh 
Trừng kỳ tâm
Nhi thần tự thanh tự nhiên
Lục dục bất sinh
Tam độc tiêu diệt
Sở dĩ bất năng giả vi  tâm vị trừng
Dục vị khiển dã
Năng khiển chi giả
Nội quán ư tâm
Tâm vô kỳ tâm
Ngoại quán ư hình
Hình vô kỳ hình
Viễn quán ư vật
Vật vô  kỳ vật
Tam giả kí  ngộ
Duy kiến ư không
Quán không dĩ không
Không vô sở không
Sở không ký vô
Vô vô diệc vô
Vô vô ký vô
Trạm nhiên thường tịch
Tịch vô sở tịch
Dục khởi năng sinh
Dục ký bất sinh
Tức thị chân tịnh 
Chân tịnh  ứng vật
Chân thường đắc  tính
Thường ứng thường tịnh 
Thường thanh tịnh  hĩ 
Như thử thanh tịnh  tiệm nhập chân đạo
Kí  nhập chân đạo
Danh vi  đắc đạo
Tuy danh đắc đạo
Thực vô sở đắc
Vị hoá chúng sinh
Danh vi đắc đạo
Năng ngộ chi giả
Khả  truyền  thánh đạo

Lão quân viết :
“ thượng  sĩ vô tranh
Hạ sĩ hiếu tranh
Thượng  đức bất đức
Hạ đức chấp đức
Chấp trước  chi giả
Bất danh đạo đức
Chúng sinh sở dĩ bất đắc chân đạo giả
Vị hữu vọng tâm
Kí  hữu vọng tâm
Tức kinh kỳ thần
Kí  kinh kỳ thần
Tức trước  vạn vật
  Kí  trước vạn vật
Tức sinh tham cầu
Kí  sinh tham cầu
Tức thị phiền não
Phiền não vọng tưởng ưu khổ thân tâm
Tiện tao trọc nhục lưu lãng sinh tử
Thường trầm  khổ hải vĩnh thất chân đạo
Chân thường chi đạo ngộ giả tự đắc
Đắc ngộ đạo giả
Thường thanh tịnh  hĩ 

Tiên nhân cát ông viết :
“ngô đắc chân đạo
Tằng tụng thử kinh vạn biến
Thử kinh thị thiên nhân sở tập
Bất truyền  hạ sĩ
Ngô tích thụ chi ư đông hoa đế quân
Đông hoa đế quân thụ chi ư kim khuyết đế quân
Kim khuyết đế quân thụ chi ư tây Vương Mẫu
Tây vương nhất tuyến nãi khẩu khẩu tương  truyền
Bất kí  văn  tự
Ngô kim ư thế
Thư nhi lục chi
Thượng  sĩ ngộ chi
Thăng vi  thiên tiên trung  sĩ tu chi
Nam cung liệt quan
hạ sĩ đắc chi
Tại thế trường  niên
Du hành tam giới
Thăng nhập kim môn

Tả huyền chân nhân viết  :
“  học đạo chi sĩ
Trì tụng thử kinh giả
Tức đắc thập thiên thiện thần
ủng hộ kỳ thân
Nhiên hậu ngọc phù bảo thần
Kim dịch luyện hình
Hình thần câu  diệu
Dữ đạo hợp chân

 

Chính  Nhất Chân Nhân viết  :
“ nhân gia hữu thử kinh
Ngộ giải chi giả
Tai chướng bất can
Chúng thánh hộ môn
Thần thăng thượng  giới
Triều bái cao chân
Công mãn đức tựu
Tương  cảm đế quân
Tụng trì bất thối
Thân đằng tử vân .

 

 

Xác được thanh khiết thì hồn thanh cao;
Mười điều tổn hại dạy trao,
Nhớ ghi hành đúng cho xao lãng lòng.

1. Đi nhiều tổn hại gân trong,
2. Đứng nhiều tổn hại bộ xương bội phần;
3. Ngồi nhiều tổn hại huyết lần,
4. Ngủ nhiều tổn mạch, hại Thần cơ linh
5. Nghe nhiều tổn hại đến “Tinh”,
6. Xem nhiều tổn hại trong mình “Thần” hao;
7. Nói nhiều tổn khí càng cao,
8. Lo nhiều tổn hại tâm bào, tâm trung.
9. Ăn nhiều tổn hại Tỳ Can,
10. Dâm nhiều tổn hại thân tàn mạng linh.

 

rời đất vốn một bầu phúc tải,
Nhân vật đều tiểu đại bì phu;
Âm dương, nhân nghĩa, cương nhu,
Tam tài lý tính vạn thù tán phân.
Trời nhật nguyệt chuyển luân nhật dạ,
Người âm dương soi cả trong ngoài;
Châu thiên độ số vần xoay.

 

Thân thanh tịnh:
Trước nhất muốn hướng nội, phải giữ cho sáu căn được thanh tịnh.
– Mắt chớ hay nhìn thì hồn ở Can, không theo mắt mà lậu.
Tai chớ lóng nghe hơi tiếng thì tinh còn tại Thận, không theo tai mà lậu.
Mũi chớ ngửi mùi này vị nọ thì phách còn tại Phế, không theo mũi mà lậu.
Miệng lưỡi chớ thâu nạp đồ ngon béo thì ý còn tại Tỳ, không theo miệng lưỡi mà lậu.
Tâm không vọng niệm thì Thần trụ mà không theo tứ chi tẩu lậu.

 

Ta sẽ lựa hồ không để chứa,
Chứa linh đơn muôn thuở của đất trời;
Bởi thiên cơ hay bởi lòng người,
Khiến cho cuộc thế đổi dời biển dâu.
Ta sẽ chọn hồ không thể chất,
Chứa linh quang sáng rực ở muôn đời;
Vì nhân tâm quá đổi dời,
Khiến cho cuộc thế tơi bời đảo điên.
Ta sẽ chọn hồ không thực thể,
Cất mâu ni bốn bể vào đây;
Xét xem nơi cõi trần này,
Hồ không sẽ có sau ngày Long Hoa ?

 

Muốn vào Thiên đạo khó chi đâu,
Nhẹ kiếp phàm phu khỏi đáo đầu;
Vật chất tinh thần chung bản thể,
Thiên tiên tục tử khác cơ cầu.
Nguyên Thần thường trụ muôn phương dứt,
Chân tính vững cầm sáu nẻo thâu;
Giác ngộ một câu thành chính đạo,
Ra vào bạn lữ chốn Cung Đâu”.

 

Nắm máy huyền linh hợp chí linh,
Thoát vòng sinh tử ấy trường sinh;
Đại đạo chính pháp hành Thiên đạo,
Chín cõi mười phương vốn một tình”

 

 

———o———–


Ai đang trực tuyến

 • 0
 • 2.211
 • 98
 • 6.358
 • 118
 • 6.260.261
 • 850.973