Thần tiên Việt Nam

Hoàng Thiên Địa Mẫu Chân Kinh 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

越南神仙


HOÀNG THIÊN ĐỊA MẪU CHÂN KINH

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

HAU_THO06115.jpg

Hoàng Thiên Địa Mẫu Chân Kinh

 

Ngày Thánh đản của bà Hoàng Thiên Hậu Thổ vào ngày 18 tháng 3 âm lịch khắp nơi đăng hương tế lễ cầu mong bà phù cho nhiều đất đai mua bán thuận buồm, tiền bạc nhiều, vô tai vô hạn (Phật tử bái hương cầu xin gọi bà là Địa Mẫu hoặc gọi là Phật Mẫu )

Mùa xuân tháng 2 niên hiệu Thiên Huống bảo tượng thứ hai (1069)

Vua Lý Thánh Tông dẫn quân theo đường biển đánh chiêm thành. Nguyên phi Ỷ Lan lúc ấy mới sinh hoàng tử thứ hai được giao giúp việc ở kinh sư (Thăng Long).

Quân sĩ rầm rộ kéo đi, đến biên giới nhưng gặp phía Chiêm Thành phòng thủ kiên cố, nên Đại Việt đánh mãi không được. Đêm ấy trong thuyền ngự vua đang ngủ mơ màng, ngoài trời mưa to gió lớn sóng biển dâng cuồn cuộn. Bỗng thấy một người con gái hiện ra trước mặt. Nhà vua ngồi dậy để tiếp đón, người con gái chừng 20 tuổi nét măt thanh tú chẳng khác nào tiên nga mặc quần áo giản dị. Nhà vua đang ngỡ ngàng thì người con gái đã nói:

Tôi là linh khí của cõi đất ở nước Nam. Lần xuất chinh này có tôi âm phù thế nào cũng toàn thắng. Nói xong người con gái ấy vụt biến đi ngay.

Ngày hôm sau vua mời Tăng Thống Huệ Lâm đến thắp hương và tụng chân kinh cầu nguyện.

Bài vị thờ thần ghi rõ “Hậu Thổ phu nhân” theo như lệnh của nhà vua, sau khi cúng thần xong trời quang mây tạnh. Quả nhiên trận ấy quân sĩ đại thắng.

Huệ Lâm tâu với vua rằng lần này đi chiến trận được thánh nữ phù giúp, linh khí của cõi nước nam tất phải được thờ ở chốn kinh đô. Vậy xin bệ hạ được rước về thăng long để xứng đáng với địa vị cao quý của thần. Có giết mổ gia súc để tế thần và ăn mừng.

Về tới kinh đô nhà vua cho chọn khu đất cao ráo ở làng An lăng (tức làng Láng) gọi là đền ứng thiên thờ “Hậu Thổ đại phu nhân”

Đến thời Lý Anh Tông trị vì (1138-1175) trong nước xảy ra hạn hán nạn mất mùa xảy ra. Quần thần xin với nhà vua lập đàn tế trời,tế thần Hậu Thổ phu nhân làm lễ quốc tế.

Quả nhiên sau khi lễ xong dân chúng làm ăn được mùa, sản vật trong nước dồi dào. Những khi hạn hán hay sâu bệnh, việc đại sự của quốc gia đến cầu đảo đều được ứng nghiệm.

Đến triều Trần năm Trùng Tu thứ nhất (1285) thần đã từng hiển linh giúp Trần Nhân Tông bảo hộ đất nước và vua phong thần là “Hậu Thổ thần địa kì nguyên quân”. Năm Hưng Long 21 đời Trần Anh Tông gia phong thêm 4 chữ

“Ứng thiên hóa dục”.

Từ triều Lý, đến tiết lập xuân lễ quốc tế mổ gia súc tế thần và phải đem một con trâu bằng đất nặn, để ở dưới đền thờ thần.

(Hậu Thổ đứng trong tứ ngự thờ thần tiên của đạo giáo từ ngàn xưa đã bảo hộ nguyên khí của nước Nam, từ đời xưa các bậc thiên tử vua chúa đã t ừng thờ và được bà bảo hộ.

Đến ngày nay rất nhiều các vị thần tiên mà nhân gian lãng quên. Các đền thờ, đình, miếu,quán. Đó là các vị chân nhân, thánh nhân,thần nhân, tiên nhân bảo hộ đất nước, quê hương làng xóm con người Việt Nam.

Cung tiếp ngọc chỉ.

Bản đường chủ tịchquan đăng đài.

Thánh thị kim dạ cung tiếp trước kinh ngọc chiếu.

Mệnh bản đường thành hoàng.

Ngũ lí ngoại cung tiếp khâm sai thánh giá.

Mệnh bản đường phúc thần.

Thập lí ngoại cung tiếp khâm sai thánh giá.

Kỳ dư thần nhân bài ban hậu giá.

Thái bạch kim tinh giáng.

Thi viết hoàng mẫu chân truyền ứng vận lai.

Hoành khai giáo hóa.

Tôn kinh khải địch viên minh tuệ.

Kí vọng nguyên nhân lý vực hồi thánh thị.

Ngô phụng mệnh giáng nhĩ đạo trường.

Ban tuyên ngọc chiếu.

Ngọc chỉ khai tuyên.

Thần nhân phủ phục.

Khâm phụng.

Ngọc hoàng đại thiên tôn.

Huyền linh cao Thượng Đế.

Địa mẫu chí tôn giáng.

Vi hoàng mẫu giáo hóa tôn kinh tác tự.

Địa mẫu chí tôn giáng ư đài cường.

Tân xã ý sắc củng hành đường.

Phàm lệ ngự lâm quân thống soái.

Nhạc vũ mục vương giáng.

Huyền khung cao Thượng Đế giáng.

Thượng hương tán.

Lục thần nội liễm.

Bát biểu trăn nguyên.

Tâm hương khể thủ lễ từ huyên.

Ngọc lô trình thụy tượng.

Hàm mộc khí nguyên.

Kim đỉnh luyện chân nguyên.

Tam thiên đại thiên giới.

Nghệ lễ Vô cực hoàng mẫu đại thiên tôn.

Tịnh thủy tán.

Quỳnh tương ngọc dịch.

Phổ tứ thiện môn.

Địch lự thanh trần khứ ác hồn.

Vạn vật lại diễn phồn.

Sinh mệnh chi nguyên.

Đại hoàn vĩnh thịnh tồn.

Tam thiên đại thiên giới.

Nghệ lễ Vô cực hoàng mẫu đại thiên tôn.

Tịnh tâm chú.

Hàm tàng nhất nguyên.

Vạn thức tịnh tồn.

Túc duyến lưu ngân.

Giới luật nghiêm luận.

Nhất tâm thanh tịnh.

Nghệ lễ Vô cực hoàng mẫu đại thiên tôn.

Tịnh nghiệp chú.

Vạn vật khiên ngại.

Tam nghiệp như phiên.

Can nhiễu tam hồn.

Mạc nhập lao phiền.

Duy nghiệp thanh tịnh.

Nghệ lễ Vô cực hoàng mẫu đại thiên tôn.

Chí tâm quy mệnh lễ.

Vô cực hoàng mẫu tâm.

Giáo hóa khởi luân trầm.

Đoạn nghi khả sinh tín.

Tôn kinh tự thánh châm.

Đại đạo sinh diệu đế.

Ứng vận giáng nho lâm.

Tu tử trì tín thụ.

Quy mệnh Vô cực hoàng mẫu đại thiên tôn.

Khai kinh tán.

Hoàng mẫu tôn kinh thế truyền dương.

Giáo hóa nguyên nhân phản lý hương.

Khả vi phụ mẫu tử nữ ấn.

Cầu thọ duyên niên miễn tai ương.

Hóa oan giải ách thiêm phúc lộc.

Tiêu tai giải ách vĩnh vô lượng.

Nhân nhân khuyến tụng hành giáo hóa.

Hoàng mẫu tôn nhan biến thập phương.

Vô cực hoàng mẫu viết.

Mạt kiếp chi thời thu.

Đại đạo ứng tinh tu.

Tín ma kim tịnh giáng.

Bại đạo hữu căn do.

Đoạn nghi khả phá hoặc.

Chính tín định khả cầu.

Thể hồ quán đính ý.

Viên minh tuệ tính lưu.

Thế đạo tổng vô thường.

Yêu phân biến thập phương.

Khả thán chúng linh tử.

Vị đắc phản tiên hương.

Nương kim khai pháp diên.

Ân vọng thận vô vong.

Cương thường dữ duy đức.

Trí tuệ thận tư lượng.

Nhất thất túc thành hận.

Tuệ căn nhập ma chướng.

Hồi đầu bách đại cửu.

Dĩ nan bộ khang trang.

Vĩnh hằng đạo nhất lý.

Phân nhiễu khởi năng trường.

Kim cáo chúng linh tử.

Bảo điển vĩnh truyền dương.

Mạt kiếp như hà dĩ hình thành.

Túc lũy ác nghiệt ngộ chúng sinh.

Nghi giả tâm tính vị thanh trừng.

Mê hoặc thắng lý ý khiên oanh.

Mê hoặc bất năng tĩnh tâm ý.

Đại đạo nhãn tiền bất tương nghênh.

Phổ khuyến tu bạn hoặc lê thứ.

Đoạn trừ nghi tính tự nhiên thành.

Nghi hoặc nhập tâm ám quỷ manh.

Tâm niệm tùng tư vặn loạn kinh.

Phong thanh hạc lệ do tiểu sự.

Thảo mộc cánh nhiên giai thị binh.

Bôi cung xà ảnh ma tính hiển.

Trí tuệ mông trần tế chướng trình.

Tứ đại trở chướng nan tuệ tính.

Khảo quan tu tử nhãn tiền hoành.

Tứ đại thị vị tâm hữu ma.

Ma hữu giả chân dữ tín ma.

Đối trị tứ đại duy tứ chính.

Chính niệm tín hành trí đà la.

Do nghi sinh hoặc thiên chấp khởi.

Duyên tập thành thức nhập nghiệp hà.

Cố yếu chính niệm hằng bất muội.

Khư trừ tâm ma nhập thái hòa.

Thức hải bất phá tượng cảnh giả.

Giả ma ác hành khởi phong ba.

Cố yếu chính tín khám mông tế.

Giả tương thấu thị xuất trầm a.

Ác hành bất chế thành nghiệt chướng.

Chân ma lợi nhận tự Thái A.

Cố yếu chính hành sinh diệu đế.

Thắng nghị quảng hàm nhập ma ha.

Tối phạ khảo quan mạo tự tín.

Vọng hành kiến cấu khởi can qua.

Cố yếu chính trí viên minh tuệ.

Nhậm khảo bất đảo tức Tín Đà.

Vạn ma bất như tâm ma trọng.

Tâm ma nhất đán nhập kỳ trung.

Thế gian nhất thiết tẩu liễu dạng.

Đạo đức tội nghiệp khởi chiết trung.

Tiểu chí gia đình sinh biến hóa.

Đại chí nhân quần họa vô cùng.

Vi danh cô danh hành điếu dự.

Vi lợi cơ phong tâm kế công.

Vi quyền tranh đấu hằng bách hại.

Vi tình lý trí cánh si mông.

Vi sắc ác đảm thiên tác nghiệt.

Sính dục nhận tác vận phanh thông.

Tùng thử nhân gian phi Tịnh Thổ.

Nghiệp lâm tinh hỏa cánh hùng hùng.

Luyện ngục khảo quan tiếp chủng chí.

Oan lệ xung tiêu đạt cửu khung.

Nhất nhân tiểu ác tự tạo nghiệt.

Thiên bách vạn nhân oán nghiệp long.

Vị tụ nghiệp lực thành nghiệp báo.

Nhân quả khiên triền tự thủy hồng.

Nhân tâm tạo ố ác khiên dẫn.

Tự cổn tuyết cầu thế đạo sung.

Dị đoan tà thuyết ứng cơ khởi.

Tự thị nhi phi đại bất đồng.

Lang bì phi thượng huyền hư lộng.

Chân tu đạo tử cánh mông đồng.

Khả thán vưu oán Thẩm tích lũy.

Trợ cường luân hồi nghiệp báo công.

Đạo trí thiện tuệ chư nhi nữ.

Chính lý bất minh trí bất thông.

Nhân gian cộng nghiệp tự hồng lưu.

Ác tâm ác hành kết ác trù.

Tội ác thôi động thành hắc đỗng.

Vạn hữu khiên dẫn tối kham ưu.

Tâm vi chủ tể như thất chế.

Nghiệp hải hiển thành nghiệp báo do.

Thị dĩ oan lệ Lục Nguyệt tuyết.

Sơn hà biến sắc thụy tường thu.

Thập dư vạn niên thặng đa thiểu.

Thử thời bất tu đãi hà thời.

Liệt hỏa quá hoàn hồng thủy tứ.

Phong kiếp canh tương hủy diệt tùy.

Thiên ý mẫn từ ân khuyến hóa.

Thù thắng duyến cơ bất thế kì.

Bảo sách Phúc Âm hân khả đắc.

Đại đạo mạc ly khuyến duyến nhân.

Đương lai nhất tín đại đạo truyền.

Ngũ thánh thập lục thị phụ hiền.

Thánh hoằng chính đạo vô phân biệt.

Phụ hiền xứ xứ chính pháp diên.

Nại hà đạo hàng ma diệc khảo.

Nhận lý bất thanh khởi phong yên.

Thắng nghị diệu đế thiên ngộ chấp.

Ngu giả tự dụng tiện tự chuyên.

Thử quan khảo đảo hảo căn khí.

Trường sử nương tâm lệ dục liên.

Nhãn khán vị lai nguy cơ hiện.

Ác tính tuần hoàn hiển ác đồ.

Cộng nghiệp hình thành hạo kiếp báo.

Nan nhẫn ai tâm tần hoán hô.

Thả khan ôn dịch hoành tứ ngược.

Giao tương truyền nhiễm đại quy mô.

Vô số bệnh độc tùy phong vũ.

Dĩ biến tứ hải dữ ngũ hồ.

Vật chủng đột biến ngũ bất tượng.

Bệnh độc xuyến khởi cửu liên châu.

Thiên ngoại phi tinh hà thời đáo.

Vãn chuyển cuồng lan chúng chí thâu.

Hỏa sơn bạo phát yên khôi tẫn.

Ô thiên ám nhật cái hải ngung.

Hải thủy trướng thăng trầm lục địa.

Hà xứ an thân hữu dã vô.

Vạn vật vận tác đương hữu số.

Hành đáo gia số dị tượng thù.

Dục chuyển hạo kiếp nhu cộng thiện.

Nhân thiên ngưng tụ phàm dữ ngu.

Hạo kiếp lâm lai tiên hữu khảo.

Ngũ khảo cửu quan tuyển chúng hiền.

Hữu thị tạ kiếp hành tuyển nhiễm.

Nguy ngôn tủng thính phóng mê yên.

Hữu thị mạo pháp đồ bất pháp.

Nhất tri bán giải lý đảo điên.

Hữu thị hỗn hào tự xưng tổ.

Ngộ đạo chúng sinh tội vô biên.

Hữu thị báng đạo tranh giáo nghĩa.

Phản chiêu tội nghiệp trụy thâm uyên.

Hữu thị tu la trí tuệ khảo.

Mông muội kỳ đồ tối khả liên.

Thượng hữu thuận nghịch thân tình trở.

Danh lợi quyền đấu phát hiệu lệnh.

Đại đạo vô khảo bất thành đạo.

Phi thị thượng thiên hữu bất nhân.

Miễn nhĩ nhi nữ đa lệ chí.

Nhận lý viên minh tính phục chân.

Hoằng pháp lợi sinh thành cộng thiện.

Nữu chuyển càn khôn đại địa xuân.

Đối trị chi tán tụng.

Dữ thế vô tranh.

Trầm tiềm uẩn nạp.

Cổ tỉnh vô ba.

Tuần tính thị vi vô dục chi bản.

Dữ nhân vô oán.

Tự ngã ước thúc.

Minh triết bảo thân.

Tự chế thị vi vô tai chi bản.

Dữ thiện thị thân.

Tri quá năng cải.

Kiến hiền tư tề.

Tỉnh thị vi vô ác chi bản.

Dữ giới thị nhân.

Huân đào học tập.

Địch trừ liệt tính.

Đề thăng thị vi từ bi chi bản.

Dữ lý nhi hành.

Tuần quy đạo củ.

Hữu phương hữu viên.

Minh lý thị vi bất việt chi bản.

Dữ tri nhi cầu.

Viên minh tinh tiến.

Tư tư bất quyện.

Bất thiên thị vi chính tri chi bản.

Dữ văn sinh tín.

Bính khí tà kiến.

Trừ kì điên đảo.

Phát lộ thị vi hành trì chi bản.

Dữ pháp sinh nguyện.

Thiện căn hiển hiện.

Chư chướng viên mãn.

Quy y thị vi thường chuyển chi bản.

Dữ xá vi niệm.

Vô tư vô ngã.

Giáo hữu nghĩa phương.

Bất hoạn thị vi hữu đắc chi bản.

Dữ đạo vi tâm.

Trác ma căn khí.

Bất chấp bất muội.

Định tuệ thị vi ngộ giác chi bản.

Mật tu từ pháp đế.

Vạn tượng phân dư.

Thiên niên mạt kiếp.

Tu hành huyền hư.

Tất chiêu mê vọng.

Nguyện thể mẫu tâm.

Thệ phá tam độc.

Tịnh không ngũ uẩn.

Chính hành bất đãi.

Tuệ pháp luân chuyển.

Thập phương bát cực.

Hồi toàn lực quán.

Cửu độ không gian.

Tôn kinh khải tụng.

An hòa bản nguyện.

Tích ân a hộ.

Tín thánh giám nạp hữu thiện trù.

Tôn kinh khải tụng.

Kim quang lập hiện.

Hộ pháp giáng lị.

Sở cầu như nguyện tứ dĩ thù.

Tôn kinh khải tụng.

Đại nguyện bất thối.

Trì chí kiên hằng.

Chư thần minh minh tích hồng hưu.

Tôn kinh khải tụng.

Khả hóa tai tinh.

Tiêu nhị họa hoạn.

Tăng phúc chuyển mệnh giải oán vưu.

Tôn kinh khải tụng.

Thẩm ích phúc tuệ.

Chương hiển pháp duyên.

Tu hành thực cố cơ phong thu.

Tôn kinh khải tụng.

Tiềm di mặc hóa.

Chuyển thức thành trí.

Nghiệp hải sinh liên phiếm đạo chu.

Tôn kinh khải tụng.

Tâm thần thanh tịnh.

Tụ thần hội nguyên.

Hóa trừ ma chướng chí tinh tu.

Tôn kinh khải tụng.

Khanh thương vân hán.

Lý nhân tục mỹ.

Thân tương đoan trang khải hậu du.

Tôn kinh khải tụng.

Trang nghiêm đạo trường.

Khế dẫn thần duyến.

Hiện quảng trường thiệt trí tuệ cầu.

Tôn kinh khải tụng.

Thanh âm chấn khởi.

Tà tịch nhiếp giáng.

Diệu lại phong hành biến cửu châu.

Tôn kinh khải tụng.

Vô biên nguyện lực.

Nhất niệm quang hoa.

Chuyển động pháp luân vạn cổ lưu.

Tôn kinh khải tụng.

Quảng thi pháp vũ.

Đại hóa tam tào.

Thượng báo trọng ân hạ giải cừu.

Tôn kinh khải tụng.

Tinh tiến diệu thắng.

Tư lương cụ túc.

Hồi hương diện mẫu miễn ưu sầu.

Tụng tán cảm ân kì thỉnh văn.

Tẩu quá thúy loan mật sơn.

Sạ kiến xuân noãn Dương Quan.

Nhất hoằng tịnh thủy tuyền dũng.

Sinh mệnh hoạt lực tuần hoàn.

Tán mỹ kì thỉnh ân hộ.

Huy khốn ách triển tiếu nhan.

Hoàn kinh tán.

Hoàng mẫu khai kinh diên.

Vô cực thị chân thuyên.

Ư kim giáng pháp thuyền.

Thắng nghị quảng ban truyền.

Từ huy biến đại thiên.

Mạt kiếp nguyên linh đắc kì duyên.

Đính lễ khấu thủ.

Vô cực hoàng mẫu đại thiên tôn thập nhị xưng.

Hồi hướng kệ.

Ngã tụng ấn tôn kinh.

Công đức vĩnh phương hinh.

Tư lương trường tích lũy.

Diện mẫu chiếu minh đăng.

Ngã tụng ấn tôn kinh.

Nhất chí vĩnh bất đình.

Thiện nguyện hằng bất đãi.

Hồi hương hữu minh đăng.

 

Mậu nhật kị

逢戊子,  戊寅,  戊辰,  戊午,  戊申,  戊戌.  此六戊日.  不可烧香诵经.  不动土,  不砍伐,  不鸣钟鼓法器.  犯之神明拷身.  罪咎极大.  不可不慎.

Phùng Mậu tý, Mậu dần, Mậu thìn, Mậu ngọ, Mậu hương tụng kinh.

Bất động thổ, bất khảm phạt, bất minh chung cổ pháp khí. Phạm chi thần minh khảo thân. Tội cữu cực đại.

Bất khả bất thận. thân, Mậu tuất.

Thử lục Mậu nhật. Bất khả thiêu

(Thần Tiên qui định những ngày Mậu tiên giới hồi triều tấu thiện ác, nhân gian không tụng kinh ,động thổ hoặc làm việc lớn sẽ không tốt)

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 6.532
  • 140
  • 11.913
  • 134
  • 7.748.787
  • 891.722