Thần tiên Việt Nam

Lạc Long Quân Chân Kinh 雒龍君 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

Lạc Long Quân 雒龍君

Đạo Giáo Việt Nam 越南道教 

越南神仙

NAM QUỐC TỔ PHỤ LẠC LONG QUÂN

lac_long_quan_230813.jpg

 

Lạc Long Quân 雒龍君 – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ) 

lac_long_quan.jpg

 

Lạc Long Quân Chân Kinh

 

Việt Nam Quốc: Địa chỉ … Năm… tháng… ngày…
Tín Sỹ: ……
Chí tâm phục mệnh lễ
Tịnh thủy thần chú
“Tiên thiên chân thủy,
tịnh tẩy linh đài,
dương chi nhất trích sái trần ai,
 
phàm cảnh tức Bồng Lai,
địch uế tiêu tai,
hương lâm pháp giới khai,
quy mệnh Đãng Ma Giải Uế đại ôn,
cấp cấp như luật lệnh”.
 
Tịnh thiên địa thần chú
“Thiên địa tự nhiên,
uế khí phân tán,
động trung huyền hư,
hoảng lãng thái nguyên,
bát phương uy thần,
sử ngã tự nhiên,
linh bảo phù mệnh,
phổ cáo cửu thiên,
động cương thái huyền,
trảm yêu phọc tà,
giải uế vạn thiên,
trung sơn thần chú,
nguyên thủy ngọc văn,
trì tụng nhất biến,
khước bệnh diên niên,
án hành ngũ nhạc,
bát hải tri văn,
ma vương thúc thủ,
thị vệ ngã hiên,
hung uế tiêu tán,
đạo khí thường tồn,
cấp cấp Thái Thượng Lão Quân luật lệnh sắc”.
 
Ngũ tinh thần chú
“Ngũ tinh liệt chiếu,
hoán minh ngũ phương,
Thủy Tinh khước tai,
Mộc Đức trí xương,
Huỳnh Hoặc tiêu họa,
Thái Bạch tích binh,
trấn tinh tứ cứ,
gia quốc lợi hanh,
danh san ngọc giản,
tự lục đế bang,
thừa tiêu tán cảnh,
phi đằng thái không,
xuất nhập minh vô,
du yến thập phương,
ngũ vân phù cái,
chiêu thần nhiếp phong,
dịch sử vạn linh,
thượng vệ tiên ông,
cấp cấp như luật lệnh”.
 
Chúc hương thần chú
“Đạo do tâm hợp,
tâm giả hương truyền,
hương nhiệt ngọc lô,
tâm tồn đế tiền,
chân linh hạ phân,
tiên tinh lâm hiên,
đệ tử quan cáo,
kính đạt cửu thiên,
sở kỳ sở nguyện,
hàm tứ như ngôn”.
 
An thổ địa thần chú
“Nguyên thủy an trấn,
phổ cáo vạn linh,
nhạc độc chân quan,
thổ địa kỳ linh,
tả xã hữu tắc,
bất đắc vọng kinh,
hồi hướng chính đạo,
nội ngoại trừng thanh,
các an phương vị,
bị thủ cung đình,
thái thượng hữu mệnh,
sưu bổ tà tinh,
hộ pháp thần vương,
bảo vệ tụng kinh,
quy y đại đạo,
nguyên hanh lợi trinh,
cấp cấp như luật lệnh”.
 
Thanh tịnh giải uế thần chú
Thanh tịnh chi thủy,
nhật nguyệt hoa khai,
dương liễu chi đầu sái trần ai,
nhất trích tịnh huyền đàn,
trừ uế trừ ương,
tiêu tai giáng cát tường,
quy mệnh Thanh Tuyền Long Biến Hóa Tịnh Trần đại thiên tôn,
cấp cấp như luật lệnh”.
 
Tịnh khẩu thần chú
“Đan chu khẩu thần,
thổ uế trừ phân,
thiệt thần chính luân,
thông mệnh dưỡng thần,
la thiên xỉ thần,
khước tà vệ chân,
hầu thần hổ bôn,
khí thần dẫn tân,
tâm thần đan nguyên,
linh ngã thông chân,
tư thần luyện dịch,
đạo khí thường tồn,
cấp cấp như luật lệnh”.
 
Tịnh tâm thần chú
“Thái thượng thai tinh,
ứng biến vô đình,
khu tà phọc mị,
bảo mệnh hộ thân,
trí tuệ minh tĩnh,
tâm thần an ninh,
tam hồn vĩnh cửu,
phách vô táng khuynh,
cấp cấp như luật lệnh”.
 
Tịnh thân thần chú
“Linh Bảo thiên tôn,
an ủy thân hình,
đệ tử hồn phách,
ngũ tạng huyền minh,
Thanh Long Bạch Hổ,
đội trượng phân vân,
Chu Tước Huyền Vũ,
thị vệ thân hình,
cấp cấp như luật lệnh”.
 
显圣兴道大王宝诰
志心朝礼, 东阿圣将, 南岛仙踪, 扶国救民, 等君亲於天地, 锄奸讨乱, 奋威武於明都, 一身家国两悬, 殷忧启圣, 万古丹青一幅, 卓冠宗臣, 盛德闻於大邦, 天书果定, 馀灵振乎粤甸, 鬼祟潜形, 武爵加封, 天宫统摄乎文身之地, 禄籍世掌人界乎化育之方,
 
Hiển thánh hưng đạo đại vương bảo cáo
Chí tâm triều lễ
Đông a thánh tướng
Nam đảo tiên tung
Phù quốc cứu dân
Đẳng quân thân ư thiên địa
Sừ gian thảo loạn
Phấn uy vũư minh đô
Nhất thân gia quốc lưỡng huyền
Ân ưu khải thánh
Vạn cổ đan thanh nhất phúc
Trác quan tông thần
Thịnh đức văn ưđại bang
Thiên thư quả định
Dư linh chấn hồ việt điện
Quỷ túy tiềm hình
Vũ tước gia phong
Thiên cung thống nhiếp hồ văn thân chi địa
Lộc tịch thế chưởng nhân giới hồ hóa dục chi phương
九天武帝陈朝仁武兴道大王上上等万� �福神, 钦诵,
Cửu thiên vũđế trần triều nhân vũ hưng đạo đại vương thượng thượng đẳng vạn thế phúc thần
Khâm tụng.
 
LẠC LONG QUÂN CHÂN KINH
 
Chí tâm phục mệnh lễ
Nam quốc hiển linh
Chẩn, Dực phân minh
Nguyên Thủy Thiên Tôn
Khai minh tam giới
Hiển thân Tổ Phụ Lạc Long Quân
Hóa sinh Chư tiên
Ức vạn thiên chân
Vô ương số chúng
Vạn đạo chi tông
Bảo hộ Nam quốc
Trấn trạch an dân
Nhật nguyệt hồ thủy đế
Nguyên thủy Lạc Long Quân
Hội nguyên thủy tổ
Vô nhị khai hóa
Vi hồ Nhật Nguyệt chi thượng
Nam quốc thống lý chư tiên
Tổng hồ thập cực chi chung
Tể chế vạn hóa
Thần chú lưu hành
Thần thủy phi diệt
Chỉ giao chiêu long
Khai trừ thủy cảnh
Thiên đạo vạn thông
Thi huệ trạch nhi
Phục dục triệu dân
Xá tống hỏa quan
Xích thư sở cáo
Tứ sinh lục đạo
Hữu cảm tất phù
Tam giới thập phương
Vô cầu bất ứng
Đại bi – Đại nguyện – Đại thánh – Đại từ
Nam quốc hiển linh
Tổ phụ Lạc Long Quân
Khai sơn hộ quốc. Hóa sinh chư Tiên
Hương hỏa tài đạo lưu vạn kiếp
Cảm ân Thiên Địa chi hồng âna
Hà Nhật Nguyệt chiếu lâm chi hậu đức
Chi ân hữu vạn. Báo đáp vô nhất
Kính cẩn thành tâm hành lễ
Tiên thánh tại đàn tiền
Tổ phụ Lạc Long Quân
Hưng hành diệu đạo Thiên tôn
 
Hồi hướng:
Tín sỹ bái tạ thục tiền khiên
Tiệm quỹ mao tâm nghiệp chướng triền
Phổ nguyện tội chướng tiêu trừ
Tiêu tai tập phúc thọ miên miên
Kỳ nguyện đại chúng
Kỳ nguyện đại chúng bảo bình an.
Thần quang phổ chiếu
Bản mệnh nguyên thần
Tai tinh tán thoái cát tinh lâm
Cửu diệu bảo trường sinh
Vận hạn hòa bình phúc thọ vĩnh khang ninh.

———–*****———–


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 2.134
  • 70
  • 8.460
  • 162
  • 4.762.511
  • 810.721