Thần tiên Việt Nam

Quan Âm Đại Sỹ Ban Quẻ Xăm 61-70 越南神仙

QUAN ÂM LINH ỨNG QUẺ

 

BA_CHUA_BA.jpg 

SỐ 61 Xăm Trung
日上吟詩月下歌
逢場作戲笑呵呵
相逢會過難藏避
喝彩唱齊連哩囉
Hán Việt
Nhật Thượng ngâm thi nguyệt hạ ca
Phùng trường tác hý tếu kha kha
Tương phùng hội quá nan tàng tỵ
Khác thái xướng tề liên lý la
Dịch
Ngày mãi ngâm thơ tối hát ca
Gặp trò tuồng diễn cười ha ha
Mê ánh đèn màu sao phải tránh
Bắt nhịp đồng ca ta tí ta
Lời Bàn
Người đẹp tại nhà, Ngâm nga thi khúc, Tấm lòng hoan hỷ, Mệnh có họa phúc
Điềm quẻ ứng
Thủ cựu tùy ý. Phải đợi thời cát lợi
Tích Cổ : Tô tiểu Muội trách chồng
Giải
Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài thuận, Hôn nhân thành, Người đi tới, Tìm người có,
Điền vụ bình, Lục súc vượng, Kiện tụng hữu lý, Di dời cát, Vật thất hung,
Bệnh thuyên giãm, Phong thủy đại cát.

 

SỐ 62 Xăm Trung
晨昏全赖佛扶持
須是逢危却不危
若得貴人相引處
那時財帛亦相隨
Hán Việt
Thần hôn toàn lại Thánh phò trì
Tu thị phùng nguy khước bất nguy
Nhược đắc quí nhân tương dẫn xứ
Na thời tài bạch diệc tương tùy
Dịch
Sớm hôm nhờ được Thánh phò trì
Có gặp chuyện nguy cũng chẵng nguy
Nếu được quí nhân ra hướng dẫn
Tiền tài tơ gấm mặc xài đi
Lời Bàn
Bình bình yên ổn, Bốn phương danh hiển. Thay cũ đổi mới, Chẵng có hung nguy
Điềm quẻ ứng
Thần Thánh hộ độ, Việc chi nhẫn nại đại cát
Tích Cổ : Tiên Nhân đắc đạo
Giải
Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài hướng tây, Giao dịch toại, Hôn nhân thành, Người đi trở
Điền vụ bình, Lục súc lợi, Tìm người hướng tây, Kiện tụng thua, Di dời thủ cựu,
Vật thất có, Bệnh cầu phúc, Phong thủy cát.

 

SỐ 63 Xăm Trung
昔日行船失了針
今朝依舊海中尋
若然尋得原針在
也費功夫也費心
Hán Việt
Tích nhật hành thuyền thất liễu châm
Kim triêu y cựu hải trung tầm
Nhược nhiên tầm đắc nguyên châm tại
Dẫ phí công phu dã phí tâm
Dịch
Hôm kia thuyền dạo đánh rơi kim
Sáng nay biển rộng biết đâu tìm
Nếu như tìm có ngay nơi cũ
Đã phí công phu lại phí tim
Lời Bàn
Phúc từ lộc sinh, Lộc là nguồn phúc. Nói cho rỏ ràng, Chỉ nên thủ cựu
Điềm quẻ ứng
Bể cả tìm kim. Mọi việc phí hao tâm lực
Tích Cổ : Nữ Oa luyện đá
Giải
Gia đạo ít lợi, Tự thân cẩn phòng, Cầu tài có, Giao dịch thành, Hôn nhân không hợp,
Người đi trể, Điền vụ cát, Lục súc đừng nuôi, Tìm người khó, Kiện tụng hòa,
Di dời nên Vật thất hung, Bệnh khó, Phong thủy tạm an.

 

SỐ 64 Xăm Hạ
游魚却在碧波池
撞遭羅網四邊圍
思量無計翻身出
事到頭來惹是非
Hán Việt
Du ngư khước tại bích ba trì
Chàng tao la võng tứ biên vi
Tư lường vô kế phiên thân xuất
Sự đáo đầu lai nhạ thị phi
Dịch
Sóng xanh ao rộng cá tung tăng
Vướng nhằm lưới cước bốn bề giăng
Nghĩ kế trăm phương sao thoát khỏi
Chuyên thêm rắc rối khó chi bằng
Lời Bàn
Yên thân trong nhà, Họa từ trời xuống. Sớm lo phòng bị, Qua khỏi tai ương
Điềm quẻ ứng
Cá bơi vướng lưới. Trăm việc phải đề phòng
Tích Cổ : Mã tiền bạt thủy
Giải
Gia đạo hung, Tự thân hiểm, Cầu tài hư, Giao dịch trung bình, Hôn nhân không hợp,
Người đi trở, Điền vụ tổn, Lục súc suy, Tìm người dò hỏi, Kiện thụng thua,
Di dời cát, Thất vật hung, Bệnh hiểm, Phong thủy thay đổi.

 

SỐ 65 Xăm Hạ
眼前歡喜末喜歡
亦不危時亦不安
割肉成瘡為甚事
不如守舊待時光
Hán Việt
Nhãn tiền hoan hỷ vị hỷ hoan
Diệc bất nguy thời diệc bất an
Cắt nhục thành thương vi thẩm sự
Bất như thủ cựu đãi thời quang
Dịch
Vui mừng trước mặt chớ hân hoan
Việc chẵng nguy tai cũng chẵng an
Cắt da thành thẹo chi đau đớn
An thân chờ đợi lúc vinh quang
Lời Bàn
Biết dừng thì dừng, Biết yên thì yên. Như tự cắt thịt, Đau đớn một phen
Điềm quẻ ứng
Cắt thịt thành thẹo. Mọi sự thủ cựu chờ thời
Tích Cổ ; Tôn Tẩn khổn Bàng Quyên
Giải
Gia đạo không an, Tự thân khẩu thiệt, Cầu tài bất lợi, Giao dịch gặp tiểu nhân,
Hôn nhân không bền, Người đi trở, Điền vụ tổn, Lục súc suy, Tìm người sai,
Kiện tụng thua, Di dời y cựu, Vật thất khó, bệnh khó, Phong thủy thay đổi.

 

SỐ 66 Xăm Hạ
路險馬矮人急方
失群軍卒困相當
灘高風浪船槕破
日暮花殘天佭霜
Hán Việt
Lộ hiểm mã nuy nhân cấp phương
Thất quân quân tốt khổn tương đương
Than cao phong lãng thuyền trạo phá
Nhật mộ hoa tàn thiên giáng sương
Dịch
Lộ hiểm người đi ngựa lại gầy
Quân kia lạc ngủ địch bao vây
Bải cạn sóng cao thuyền chạm vỡ
Chiều dần sương phủ hoa tàn bay
Lời Bàn
Giử y thủ cựu, Yên tịnh không lổi. Chẵng cầu mưu sự, Tự có tin vui
Điềm quẻ ứng
Vướng cạn bể thuyền. Mọi việc hiểm nên đề phòng
Tích Cổ : Bá Vương bị vây
Giải
Gia đạo sầu nghi, Tự thân tai hao, Cầu tài thất, Giao dịch bại, Hôn nhân không bền,
Người đi trở, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người dò, Kiện tụng thua, Di dời chớ động,
Bệnh giãm, Phong thủy bất lợi.

 

SỐ 67 Xăm Thượng
ㄧ條金線秤君心
無減無增無重輕
為人心正平生日
文章全具藝光明
Hán Việt
Nhất điều kim tuyến xứng quân tâm
Vô giảm vô tăng vô trọng khinh
Vi nhân tâm chánh bình sinh trực
Văn chương toàn cụ nghệ quang minh
Dịch
Tơ vàng một sợi thử lòng chàng
Bớt thêm nặng nhẹ vẫn bằng ngang
Làm người chánh trực cần phải giử
Tron bộ văn chương ngời ánh quang
Lời Bàn
Bình tâm chánh trực, Sau được thanh bình. Nên dựa chính mình, Thiên hạ an vui
Điềm quẻ ứng
Tâm bình chánh trực, Mọi việc bình ổn vô hung
Tích Cổ : Kim Tinh độ Đậu Nhi
Giải
Gia đạo an, Tự thân bình, Cầu tài thận trọng, Giao dịch ổn, Hôn nhân hợp, Người đi có tin, Điền vụ ổn, Lục súc an, Tim người thấy, Kiện tụng hòa, Di dời thủ cựu, Vật thất có,
Bệnh cầu phúc,Phong thủy bình.

 

SỐ 68 Xăm Thượng
門延吉慶喜非常
積善之家大吉昌
田蠶諸事婚姻遂
病逢妙藥即安康
Hán Việt
Môn diên cát khánh hỷ phi thường
Tích thiện chi gia đại cát xương
Điền tàm chư sự hôn nhân toại
Bệnh phùng diệu dược tức an khương
Dịch
Cữa nhà tích thiện đại phồn vinh
Mừng vui nối tiếp sắc thêm xinh
Điền vụ hôn nhân đều toại ý
Thuốc hay đuổi bệnh chóng khương ninh
Lời Bàn
Mùa xuân nắng ấm, Trăm hoa đua nở. Việc đừng để chậm, Theo người hiển đạt
Tích Cổ : Quachs tử Nghi chúc thọ
Giải
Gia đạo vượng, Tự thân an, Cầu tài xuân vượng, Giao dịch toại, Hôn nhân thành,
Người đi tới, Điền vụ lợi, Lục súc vượng, Tìm người có, Kiện tụng thắng,
Di dời như ý, Vật thất gấp tìm, Bệnh an, Phong thủy cát.

SỐ 69 Xăm Trung
冬來嶺上ㄧ枝梅
葉落枝枯總不嶊
但得陽春帩急至
依然還我作花魁
Hán Việt
Đông lai lãnh thượng nhất chi mai
Diệp lạc chi khô tổng bất thôi
Đản đắc dương xuân tiêu cấp chí
Y nhiên hoàn ngã tác hoa khôi
Dịch
Đông về đỉnh núi một cành mai
Cành khô lá rụng chẵng lung lay
Nắng ấm gió xuân rồi sẽ tới
Trả ngay danh hiệu hoa khôi này
Lời Bàn
Tên bắn lên không, Thấy không chẵng không. Đợi mùa xuân tới, Xinh tươi sắc màu
Điềm quẻ ứng
Hoa mai chiếm khôi. Việc phải chờ mới đại cát
Tích Cổ : Mai khai nhị độ
Giải
Gia đạo thiếu lợi, Tự thân làm phúc, Cầu tài cẩn thận, Giao dịch đợi thời, Hôn nhân trể,
Người đi lâu tới, Tìm người có, Điền vụ lục súc vượng, Kiện tụng thua, Vật thất hướng đông, Bệnh lo, Phong thủy cải sửa.

 

SỐ 70 Xăm Hạ
朝朝恰是采花蜂
飛出西南又走東
春盡花殘無覓處
此心不變舊行踪
Hán Việt
Triêu triêu kháp tự thái hoa phong
Phi xuất tây nam hựu tẩu đông
Xuân tận hoa tàn vô mịch xứ
Thử tâm bất biến cựu hành tung
Dịch
Như ong tìm mật ngọt hàng ngày
Vượt qua nam bắc lại đông tây
Xuân tàn hoa rụng nơi nào kiếm
Đôi cánh mỏng ngày bay vẫn bay
Lời Bàn
Cuối cùng xuân đến, mưa lâu không tạnh. Muốn mưu việc gì, chẵng bằng yên tịnh
Điềm quẻ ứng
Ong tìm mật hoa, Mọi việc lao tâm phí lực
Tích Cổ : Lý Mật phản Đường
Giải
Gia đạo khẩu thiệt, Tự thân tiểu nhân, Cầu tài hao, Giao dịch phản phúc, Hôn nhân không bền, Người đi tra dò, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người không, Kiện tụng thua, Vật thất không ; Bệnh trở, Di dời thủ cựu, Phong thủy sửa đổi.


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 4.998
  • 1.013
  • 4.949
  • 1.090
  • 2.051.489
  • 491.119