Thần tiên Việt Nam

100 Quẻ Quan Thánh Đế (61-70) 越南道教

SỐ 61 TRUNG BÌNH
第六十一号簽 中平
嘯聚山林兇悪俦
善良無事苦煎憂
主人大笑出門去
不用干戈盗賊休
碧仙注
心驚如踏一層冰
果敬反成度量生
一葦一航波浪定
駸駸喜色靄門庭
Xăm chữ hán việt
Khiếu tụ sơn lâm hung ác trù
Thiện lương vô sự khổ tiển ưu
Củ nhân đại tếu xuất môn khứ
Bất dụng can qua đạo tặc hưu
Dịch Réo gọi lâu la tụ tập liền
Chẳng có thiện lương khổ với phiền
Chủ nhân cười lớn đi ra cửa
Không động binh đao đạo tặc yên
Tích : Khoái Triệt gặp Hàn Tín
Thánh ý : Tài trung bình , bệnh dần dứt , tụng tự tan , không so đo , đi xa về , hôn không hợp , tuy có hiểm , sau bình an .
Tô đông pha giải : Tính ác bận lòng , làm hại thiện lương , sao mà làm được , bước đường cứng cỏi , người thiện tất thắng , giữ lòng không tranh , có thần trợ cho , âm họa tan biến .

Thơ Bích tiên
Tâm kinh như đạp nhất tầng băng
Qủa kính phản thành độ lượng sinh
Nhất vị nhất hàng ba lãng định
Tân tân hỷ sắc ái môn đình
Dịch
Lòng lo như đạp phải tầng băng
Thành kính được thành độ lượng tăng
Dương một cánh buồm thuyền lướt sóng
Hòa khí cửa nhà treo hỷ đăng

 

SỐ 62 TRUNG BÌNH

Xăm chữ hán việt
Bá thiên nhân diện hổ lang tâm
Lại nhữ can qua dụng lực thâm
Đắc thắng hồi thời thu tiệm lão
Hổ đầu thành lý hỷ tương tầm
Dịch
Trăm vạn mặt người hổ sói lòng
Vựa vào chinh chiến gắng ra công
Khải hoàn thu tới người dần lão
Hổ đầu thành gặp tiếp mừng ông
Tích : Hàn Tín chiến Bá Vương
Thánh ý : Tụng tất thắng , tài tất đạt , bệnh có tà , xa có tin , hôn được thành , danh vừa ý , tới mùa thu , trăm việc thuận Tô đông pha giải : Người nhiều mưu hại , ta thiện đối địch , trước có lo sợ , sau tự sáng trong , đắc thắng lúc về , có tại mùa thu , hợp hướng tây bắc , mọi việc điều tốt .
Thơ Bích tiên
Các nhân tâm thuật các nhân hành
Thuận yếu tâm cơ cánh tự tinh
Chỉ khủng kinh hoa phương đáo thủ
Thu phong suy tán diệp phi thanh
Dịch
Tâm tính việc làm mỗi khác nhau
Mưu cầu muốn thuận phải tính cao
Chỉ sợ vinh hoa ngày có được
Bay cuốn gió thu lá xạc xào

 

SỐ 63 TRUNG BÌNH

第六十三号簽 中平
曩時敗北且圗南
筋力雖衰尚一堪
欲識生前君大數
前三三與後三三
碧仙注
作事當圖其老成
右疑阻滯没通亨
要知勤苦勞神
正是皇天玉手更
Xăm chữ hán việt
Nãng thời bại bắc thả đồ nam
Cân lực suy tàn thượng nhất kham
Dục thức sinh tiền quân đại số
Tiền tam tam dữ hậu tam tam
Dịch
Xưa từng xông xáo bắc nam đông
Sức lực suy tàn lưu chiến công
Kiếp trước người đây sinh lớn số
Hậu tiền các việc vẫn hòa đồng
Tích : Dương lệnh Công tại Lý lăng bia
Thánh ý : Bệnh dể trị , tụng trung bình , tài bình thường , tin có chuẫn , danh chưa thuận , hôn nên định , chớ làm càng , tùy phân định .
Tô đông pha giải : Trước sau mưu vọng , đều có thành tựu , đứng tuổi kinh thương , việc này hiệu quả , phúc phận do số , không hơn không thiệt , nếu cố mà làm , tự hao tâm lực
Thơ Bích tiên
Tác sự đương đồ kỳ lão thành
Hữu nghi trở trệ một thông hanh
Yếu tri cần khổ lao thần xứ
Chánh thị hoàng thiên ngọc thủ canh
Dịch
Mọi việc đã từng già mới thành
Ngại nghi trì trệ lấp thông hanh
Khổ cực lao tâm ai có biết
Trời cao tay ngọc đở dìu nhanh

 

SỐ 64 THƯỢNG THƯỢNG

第六十四号簽 上上
吉人相遇本和同
况有持謀天水翁
人力不勞公論恊
事成功倍笑談中
碧仙注
作事須知兩不同
主謀全付貴人功
但凡事事皆如意
只恐人生談哭中
Xăm chữ hán việt
Cát nhân tương ngộ bổn hòa đồng
Huống hữu trì mưu thiên thủy ông
Nhân lực bất lao công luận hiệp
Sự thành công bội tiếu đàm trung
Dịch
Giawpj nhau phải giữ tấm lòng son
Hòa thuận trời cao giúp bảo toàn
Chẳng nhọc sức người cùng thảo luận
Việc thành công lớn tiếng cười giòn
Tích : Quản Trọng , Bào thúc Nha chia vàng
Thánh ý : Qúi có hồi , tụng có hậu , danh phải thành , bệnh phải lùi , tài có dư , hôn nhân tốt , hỏi tin tức , sẽ biết liền .
Tô đông pha giải : Cùng người mưu vọng , được gặp người quí , đưa tay trợ giúp , các việc vừa lòng , đừng cố ráng sức thành tựu rất dể , ra vào điều hợp , cát lợi điều có .
Thơ Bích tiên
Tác sự tu tri lưỡng bất đồng
Chủ mưu toàn phó quí nhân công
Đản phàm sự sự giai như ý
Chr khủng nhân sinh đàm tiếu trung
Dịch
Làm việc đôi bên ý bất đồng
Tính mưu toàn cậy người trên trông
Nếu như mọi việc đều như ý
E sợ nhân tình nói viễn vông

 

SỐ 65 THƯỢNG THƯỢNG
第六十五号簽 上上
朔風冷冷正窮冬
多羡門庭喜氣濃
更入新春人事後
衷言方得信先容
碧仙注
不意反成肖意歸
入門一卦見仙機
當時險阻皆平靜
百事和諧没是非
Xăm chữ hán việt
Sóc phong lẫm lẫm chánh cùng đông
Đa tiễn môn đình hỷ khí nồng
Cánh nhập tân xuân nhân sự hợp
Trung ngôn phương đắc tín tiên dung
Dịch
Cuối đông gió bắc rét căm căm
Cửa nhà vui vẻ tốt bao năm
Người việc vào xuân thay đổi số
Lời ngayror được nhớ ghi tâm
Tích : Mông Vương , Một Lan hòa thi
Thánh ý : Tài được nhiều , danh dược cao , hôn nên hỏi , hợp kiện tụng , bệnh dứt nhanh , người đi dộng , họa tiêu tan , phúc tăng nhiều .
Tô đông pha giải : Số cực lúc đông , nghèo lâu phải thông , qua tới mùa xuân , sắc vui trùng trùng , xuân mới đã đến , hòa khí dư tràn , nếu gặp người quí , trăm việc điều thông .
Thơ Bích tiên
Bất ý phản thành tiêu ý quy
Nhập môn nhất quẻ kiến cơ tiên
Đương thời hiểm nạn giai bình tịnh
Bá sự hòa hài một thị phi
Dịch
Cười nói trở về chẳng bất ngờ
Vào nhà gieo quẻ thấy tiên cơ
Lúc này hiểm họa điều yên ổn
Trăm việc chan hòa lấp mập mờ

 

SỐ 66 THƯỢNG THƯỢNG
第六十六号簽 上上
耕耘只可在鄉邦
何用求謀向外方
見見今年新運好
門蘭喜氣事双双
碧仙注
自家安份莫他求
自有榮華切莫憂
喜得一陽天氣象
也知秋煖勝三秋
Xăm chữ hán việt
Canh vân chỉ khả tại lân bang
Hà dụng cầu mưu hướng ngoại phương
Kiến kiến kim niên tân vận hảo
Môn lan hỷ khí sự song song
Dịch
Cấy cày nên tại đất quê nhà
Dâu phải cầu tìm chi xứ xa
Đã thấy năm nay vận tốt tới
Cửa nhà vui vẻ mãi hoan ca
Tích : Đổ Phủ du xuân
Thánh ý : Bệnh liền khỏi , tụng mau quyết , tài dần phát , danh được cao , người đi về , hôn nên kết , chớ ngại cầu , phúc sẽ được .
Tô đông pha giải : Ra ngoài chẳng hợp , đạt ở quê nhà , thời vận sẽ thuận , phúc lộc điều phát , việc tốt trùng trùng , cửa nhà thay đổi , muốn mưu việc lớn , biến tốt thành đần .
Thơ Bích tiên
Tự gia an phận mạc tha cầu
Tự hữu vinh hoa thiết mạc ưu
Hỷ đắc nhất dương thiên khí tượng
Dã tri xuân noãn thắng tam thu
Dịch
An phận tại nhà xa chẳng mưu
Vinh hoa tự có dứt phền ưu
Mừng gặp nắng lên ngày tốt đẹp
Một mùa xuân ấm thắng ba thu

 

SỐ 67 TRUNG BÌNH
第六十七号簽
纔發君心天己知
何須問我决狐疑
願子改圗從孝悌
不愁家室不相宜
碧仙注
立志須行在善中
天理難賭意先通
能行好事功須效
管取家門喜氣盈
Xăm chữ hán việt
Tài phát quân tâm thiên vĩ tri
Hà tu vấn ngã quyết hồ nghi
Nguyện tử cãi đồ tùng hiếu đệ
Bất sầu gia thất bất lương nghi
Dịch
Trời hiểu tài cao phát tự lòng
Sao cần nghi ngại hỏi viễn vông
Mong ước con theo đường hiếu thảo
Đệp tươi gia đạo được hanh thông
Tích : Giang Di dặn con
Thánh ý : Tụng hòa quí , bệnh đổi thầy , tìm phuong khác , hôn nên muộn , hỏi người đi , chưa có về , nên sửa sai , việc mới hợp .
Tô đông pha giải : Việc thiện chưa tròn , câu khẩn mà chi , giải quyết do lý , tự sửa lỗi sai , nên tròn hiếu đệ , kính nhường thâm tình , hòa khí sinh phúc , gia đạo hồi xuân .
Thơ Bích tiên
Lập chí tu hành tại thiện trung
Thiên lý nan man ý tiên thông
Năng hành hảo sự công tu hiệu
Quản thủ gia môn hỷ khí dinh
Dịch
Lập chí nên cần phải thiện lương
Lẻ trời khó đậy ấy việc thường
Siêng làm điều tốt thêm công hiệu
Nhà cửa thêm vui mãi cát tường

 

SỐ 68 TRUNG BÌNH
第六十八号簽 中平
南販珍珠北販鹽
年來幾倍貨財添
勸君止此求田舎
心欲多時何日厭
碧仙注
人事茫茫歷世艱
得休閒目休閒
若謀富貴不知足
自有灾愆不待言
Xăm chữ hán việt
Nam phán trân châu bắc phán diêm
Niên lai kỷ bội hóa tài thêm
Khuyến quân chỉ thử cầu điền xá
Tâm dục đa thời hà nhật yêm
Dịch
Bắc nam buôn muối với kim cương
Hàng hóa gia tăng việc khuếch trương
Khuyên ai nên nghĩ tìm vườn ruộng
Ham muốn nhiều sau phải chán chường
Tích : Tiền đại Ngọc buôn muối
Thánh ý : Tụng sẽ thắng , đừng kiện thêm , danh thắng lợi , chẳng hỏi thêm , hôn nên định , bệnh tự tan , người đi về , tạm an phận .
Tô đông pha giải : Mưu việc liền toại , lợi tăng bội bội , lòng tham không dừng , sau gặp phiền ưu , biết đủ không nhục , vui vẻ ngao du , gặp việc như ý , nên dừng phải dừng .
Thơ Bích tiên
Nhân sự mang mang lịch thế gian
Đắc hưu nhàn xứ thả hưu nhàn
Nhược mưu phú quí bất tri túc
Tự hữu tai khiên bất đãi ngôn
Dịch
Từng trải việc qua khó mịt mù
Gặp nhàn ngơi nghĩ hãy nhàn du
Đeo đuổi sang giàu không biết đủ
Tiếng lành không đợi tự phiền ưu

 

 

SỐ 69 TRUNG BÌNH

Xăm chữ hán việt
Xá châu tuân lộ tổng tương nghi
Thận vật hý du trục quí nhi
Nhất dạ tôn tiền huynh dữ đệ
Minh triêu thù địch hựu tương tùy
Dịch
Lên bộ bỏ thuyền ấy hợp thời
Đuổi chi con trẻ để ăn chơi
Thâu đêm nâng chén anh em tốt
Sáng ra thù địch việc thường đời
Tích : Tôn Tẩn , Bàng Quyên đấu trí
Thánh ý : Danh cùng lợi , chớ cưỡng cầu , y phải xét , Hôn khó mưu , người đi tới , tụng nên ngừng , phàm ra vào , thận giao du .
Tô đông pha giải : Bỏ thuyền lên bộ , đứng nơi thực địa , không hiểu con hiền , tự nhiên khắc ghi , trong tốt có ác , khẩu thiệt nên tránh , cảnh giới cẩn thận , nhậu nhẹt chơi bời .
Thơ Bích tiên
Đắc ý nồng thời chung thất ác
Thân bằng ngộ ngã mạc tương tùy
Cường ngôn thuyết đắc cam như mật
Na đắc khai tâm kiến đảm thì
Dịch
Rộng ràng hý hững hóa điều hiu
Bằng hữu gặp ta chẳng phải chìu
Lời lẽ tuôn ra mang vị ngọt
Sau thành mật đắng khổ trăm điều

 

SỐ 70 TRUNG BÌNH
第七十号簽 中平
雷雨風雲各有司
至成祷告莫生疑
與君定約為霖日
正是蘊降中伏時
碧仙注
貧富當知各有同
功名婚事待其時
謀望定应庚日至
季夏交臨事可宜
Xăm chữ hán việt
Lôi vũ phong vân các hữu ty
Chí thành đảo cáo mạc sinh nghi
Dữ quân định ước vi lâm nhựt
Chánh thị uẩn hàng trung phục thì

Dịch
Sấm mưa mây gió có thần lo
Cầu khấn sao nghi ngại đoán mò
Cùng người xin hứa ngày mưa lớn
Bao hàm các việc phục hồi to
Tích : Dương Cối cầu khấn
Thánh ý : Tụng và bệnh , dần giải trừ , danh và lợi , chờ ngắn thôi , hôn nên muộn , đi không tin , nếu cầu thần ba ngày ứng .
Tô đông pha giải : Cát hung ty tiện , mọi việc có thần , hỏi việc sẵn có , giữa đường nổi trôi , như hạn găp mưa , tự có cầu vồng , mọi việc mưu tính , nên đợi chờ thời .
Thơ Bích tiên
Phú bần đồng hữu các tương tri
Công danh hôn sự đãi thời kỳ
Mưu vọng định ưng canh nhật chí
Qúi hạ giao lâm sự khả nghi
Dịch
Nên hiểu giàu nghèo có chổ đồng
Công danh hôn sự phải chờ trông
Tính mưu phải đợi ngày canh tới
Tiết hạ đến rồi việc sẽ thông


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 6.744
  • 1.780
  • 6.963
  • 1.583
  • 2.850.887
  • 657.871