Thần tiên Việt Nam

100 Quẻ Quan Thánh Đế (51-60) 越南道教

SỐ 51 THƯỢNG CÁT

第五十一号簽 上吉
君今百事且隨緣
水到渠成聽自然
莫嘆年來不如意
喜逢新運稱心田
碧仙注
一生勞碌不曾閒
也是心緣倍累開
漸遇亨通有生意
後來容易只先難
Xăm chữ hán việt
Quân kim bá sự thả tùy duyên
Thủy đáo cừ thành thính tự nhiên
Niên lai mạc thán bất như ý
Hỷ phùng tân vận xứng tâm điền
Dịch
Nay làm trăm việc phải tùy duyên
Nước tói đê cao phải đắp liền
Đừng than năm tới không như ý
Hợp lòng vận mới tốt triền miên
Tích : Ngự Câu lưu hồng nhan
Thánh ý : Danh dần hiển , tụng dần mở , tài sung túc , bệnh tự an , đi có tin , hôn nên định , mệnh dần thông , hợp ý lòng .
Tô đông pha giải : Trước mắt mưu vọng , tạm tùy duyên phận , có ngày vinh đạt , hiển hách như nguyện , đừng nên than oán , biến đổi theo thời , dần thấy hanh thông , gặp toàn việc tốt.
Thơ Bích tiên
Nhất sinh lao lục bất tăng nhàn
Dã thị tâm duyên bội lụy khai
Hanh thông tiệm ngộ hữu sinh ý
Hậu lai dung dị chỉ tiên nan
Dịch
Cả đời cực nhọc vẫn chưa nhàn
Cũng tại tâm tư mỏi mệt mang
Thuận lợi đến rồi như muốn tính
Lúc sau gặp dể trước gian nan .

 

SỐ 52 THƯỢNG CÁT

第五十二号簽 上吉
元坐幽居嘆寂廖
孤灯掩映度清宵
萬金忽報秋光好
活計扁舟渡北朝
碧仙注
險阻之間刦似流
此心憂不成憂
文書得力消多少
自有容顏作語頭
Xăm chữ hán việt
Nguyên tọa u cư thán tịch liêu
Cô đăng yểm ảnh lộ thanh tiêu
Vạn kim hốt đáo thu quang hảo
Hoạt kế biển châu độ bắc triều
Dịch
Vắng vẻ ngồi đây thở than dài
Ánh đèn in bóng sáng đêm nay
Bổng có nắng thu ngàn vạn tốt
Đò đưa mau tới bắc triều ngay
Tích : Khuông Hoành học đêm
Thánh ý : Danh muộn thành , lợi chậm đến , bệnh chậm an , tụng sau ngưng , hôn nhân tốt , người đi về , việc tốt hơn .
Tô đông pha giải : Tài vật chờ thời , đừng than chưa gặp , bổng có giờ tốt , cất bước lên cao , tin tốt đến nơi , đắc ý làm cao , mọi việc điều được , mổi bước điều tốt .
Thơ Bích tiên
Hiểm trở chi gian kiếp tự lưu
Thư tâm ưu xứ bất thành ưu
Văn thư đắc lực tiêu đa thiểu
Tự hữu dung nhan tác ngữ đầu
Dịch
Hiểm họa cướp đường ẩn ở trong
Đừng lo nao núng giử bền lòng
Văn thư tin giảm sầu đôi chút
Tự mặt vui cười việc mới thông

 

SỐ 53 HẠ HẠ
第五十三号簽 下下
艱難險阻路蹊跷
南鳥孤飛依北巢
今日貴人曾識靣
相逢却在夏秋交
碧仙注
謀為先阻後通亨
事用心機遂所行
若得貴人提拔
諸般方可事圗成
Xăm chữ hán việt
Gian nan hiểm trở lộ khê nghiêu
Nam điểu cô phi y bắc sào
Kim nhật quí nhân tăng thức diện
Tương phùng kiếp tại hạ xuân giao
Dịch
Hiểm trở gian nan lộ khả nghi
Tổ bắc chim nam cánh nặng trì
Người quí hôm nay từng gặp mặt
Hiểu nhau phải lúc hạ xuân thì
Tích : Lưu Bị cầu hôn giang tả
Thánh ý : Tụng và bệnh , điều bất lợi , danh cùng lợi , phải trở trệ , đi chưa tới , nếu gặp quí , việc phải thông .
Tô đông pha giải : Gian nan đã trãi , mọi việc điều sai , chim nam tổ bắc , biết dựa nơi nào , cuối hạ đầu thu , quí nhân giúp đở , hợp lòng mưu tính , vinh đạt tới kỳ .
Thơ Bích tiên
Mưu vi tiên trở hậu thông hanh
Sự dụng tâm cơ toại sở hành
Nhược đắc quí nhân đề bạt xứ
Chư ban phương khả tự viên thành
Dịch
Trước khó tính mưu sau thuận thông
Việc muốn toại tâm phải dụng lòng
Như được quí nhân nâng trợ giúp
Mọi điều làm tới được thành công

 

 

SỐ 54 TRUNG BÌNH
第五十四号簽 中平
萬人叢裏逞英豪
便欲飛騰霄漢高
爭奈

Hán Việt
Mộng trung đắc bảo tỉnh lai vô
Tự vị nam sơn chỉ thị sừ
Nhược vấn hôn nhân binh vấn bịnh
Biệt tầm điều lộ vi tương phù
Dịch
Nắm mơ được ngọc tỉnh tay không
Một cuốc dời non uổng phí công
Bệnh tật hôn nhân người nếu hỏi
Tìm con đường khác đễ cầu trông
Lời Bàn
Vật ở trong nước, Hình ảnh lung linh.

Đều do phân định, Không cần phân minh
Điềm quẻ ứng
Mộng trung đắc bảo, Mọi việc uổng tâm phí sức
Tích Cổ : Mã Siêu truy Tào
Giải
Gia đạo thiếu an, Tự thân cẩn phòng, Cầu tài trở, Giao dịch khó, Hôn nhân đợi thời,
Điền vụ lục súc trệ, Người đi chưa tới, Tìm người gặp, Kiên tụng thua, Di dời cát,
Vật thất không, Bệnh cầu bảo hộ, Phong thủy bất an.

 

 

 

SỐ 55 TRUNG BÌNH
第五十五号簽 中平
勤耕力作莫蹉跎
衣食隨時安份過
縱使經商收倍利
不如逐歲廩米多
碧仙注
守已須防勝巧心
皇天有眼不虧人
只宜安份休更改
恐怕災殃及汝身
Xăm chữ hán việt
Cần canh lực tác mạc sa đà
Y thực tùy thời an phận qua
Tung sử kinh thương thâu bội lợi
Bất như trục tuế lẫm mể đa
Dịch
Cày cấy năng làm chớ bỏ bê
Mặc ăn tùy lúc giữ theo lề
Dù việc bán buôn thâu lợi lớn
Sao bằng kho gạo đổ tràn trề
Tích : Bao long Đồ khuyến nông
Thánh ý : Đừng hỏi danh , chớ tham tài , tụng nên giải , bệnh vô tai ,hôn khả tựu , đi xa về , mưu tính thành , phúc tự tới .
Tô đông pha giải : Ăn mặc tự đủ , cưỡng cầu phải tổn , tạm lo cày cấy , lấy nông cơ bản , kinh doanh nhạy khéo , mới được lâu dài , an phận thủ thành , vinh đạt sẽ tới .
Thơ Bích tiên
Thủ kỷ tu phùng thắng xảo tâm
Hoàng thiên hữu nhãn bất khuy nhân
Chỉ nghi an phận hưu canh cãi
khủng phá tai ương cập nhữ thân
Dịch
Đề phùng hơn hẳn kế tài tình
Có mắt trời cao nào phụ mình
Chỉ hợp an thân không sửa đổi
phùng lo thân thể chẳng an ninh

 

SỐ 56 HẠ HẠ
Xăm chữ hán việt
Tâm đầu lý khúc cưỡng từ già
Trực dục khi quan hành lộ tà
Nhất đản xú hình lâm nguyệt kính
Thân đầu hiến võng mạc tư ta
Dịch
Lòng sắp đủ điều đễ chối bay
Xem thường quan chức bước đường sai
Soi gương mới thấy hình mình xấu
Hình luật vướng vào khó trở tay
Tích : Vương khu Mật gian hiểm
Thánh ý : Không nên tụng , chẳng cầu tài , bệnh có tà , người xa về , hôn thận trọng , không tin mai , làm ngay thẳng khỏi họa tai .
Tô đông pha giải : Lòng nghĩ việc tà , dối lời khi quan , công lý soi sáng , sau phải gặp hung , nếu mà lui bước , theo sự chánh trực , tránh khỏi họa này , bảo vệ thân lành .
Thơ Bích tiên
Vạn sự gai tùng mệnh lý chiêu
Thập trường phiền não cữu trường tiêu
Bất như thoái bộ cầu an tịnh
Chỉ bả danh hương hướng tiên thiêu
Dịch
Muôn việc phải tùy vận mệnh cho
Mười phần buồn bực chín phần lo
Lui bước nên làm tâm ổn định
Nên cầu thân tiên thắp nhang cho

 

SỐ 57 TRUNG BÌNH
Xăm chữ hán việt
Sự đoan ba xuất lự tuy trường
Mạc thính nhân ngôn tự chủ trương
Nhất chước tiên cơ quwn ký thủ
Phân phân náo lý cánh tư lường
Dịch
Trăm việc liệu lo nghĩ đủ đường
Lời quấy đừng nghe tự chủ trương
Tiên tri lời ấy người ghi nhớ
Rộn ràng càng phải biết so lường
Tích : Lạn Kha xem cờ
Thánh ý : Tụng mau giải ,bệnh sớm lành , tin liền tới , tài bình thường , cầu bình an , phàm mọi việc , tự chủ trương .
Tô đông pha giải : Việc làm đa đoan , phân vân không quyết , nghĩ suy kỷ lưỡng , phải theo điều lý , nếu tin lời người , lòng phải đắn đo , làm nhanh một bước , việc gì cũng tốt .
Thơ Bích tiên
Thị phi thùy bất đới tương lai
Chỉ yếu hung trung tự chủ tài
Tiên trước kham tùng doanh địa lập
Nhược trì nhất bộ tiện thành tai
Dịch
Sai lầm ai vác tới tương lai
Tự chủ trong lòng ghi nhớ này
Nhanh nhanh tìm đất lành mà đứng
Nếu muộn bước thì phải họa tai

 

SỐ 58 THƯỢNG CÁT
第五十八号簽 上吉
蘇秦三寸足平生
富貴功名在此行
更好修為陰騭在
前程萬里自通亨
碧仙注
孕則生男財則遂
功名到底可相期
作事有成終有望
凡人皆可問謀為
Xăm chữ hán việt
Tô Tần tam thốn túc bình sinh
Phú quí công danh tại thử thành
Cánh hảo tu vi âm chất tại
Tiền trình vạn lý tự thông hanh
Dịch
Tô Tần uốn lưỡi gót tung hoành
Phú quí công danh sự nghiệp thành
gắng mà tích lũy thêm âm đức
Rộng mở tiền đồ được thuận hanh
Tích : Tô Tần mang kiếm
Thánh ý : Bệnh liền khỏi , tụng tất thắng , người đi về , hôn nên định , gia đạo thịnh , tích âm đức , phúc sẽ ứng .

Tô đông pha giải : Trăm việc mưu tính , cẩn thận mới tốt , cầu được phong phú , cầu danh phải được , gắng làm việc tốt , trợ thêm âm đức , phú quí vinh hoa , bắt đầu cất cao .
Thơ Bích tiên
Thai đắc sinh nam tài đắc toại
Công danhdaos để khả tương kỳ
Phàm nhân giai khả vấn mưu vi
Tác sự hữu thành chung hữu vọng
Dịch
Cầu tài liền được lại sinh trai
Sự nghiệp sau cùng hợp ý thay
Người người như hỏi đây mưu kế
Làm việc tin lành sẽ chỉ ngay

 

SỐ 59 TRUNG BÌNH
第五十九号簽 中平
門衰户冷苦伶仃
自嘆祈求不一靈
幸有袓宗陰騭在
香烟未斷續螟蛉
碧仙注
赦寛之後可榮華
福有生來富貴家
凡事前緣宜有合
到門當户心堪誇
Xăm chữ hán việt
Môn suy hộ lảnh khổ linh đinh
Tự thán kỳ cầu bất nhất linh
Hạnh hữu tổ tông âm chất tại
Hương yên vị đoạn tục minh linh
Dịch
Nhà cửa lạnh tàn khổ lẻ loi
Tự thán tiên thần chẳng xét soi
Nay nhờ tiên tổ lưu âm đức
Khói nhang chưa dứt nhận con nuôi
Tích : Đặng bá Đạo không con
Thánh ý : Danh khó giữ, tài khó tính , tụng bất lợi , bệnh chớ lo , hôn khá hợp , tin không có , tiện đi xa , năng tu tỉnh Tô đông pha giải : Cửa nhà cầu khẩn , việc lành ít có , may còn tổ tông , lưu lại âm đức , nếu hỏi nối dỏi , khác họ là hay , ráng làm việc thiện , mới được tin lành .
Thơ Bích tiên
Xá khoan chi hậu khả vinh hoa
phúc tự sinh lai phú quí gia
Phàm sự tiền duyên giai hữu hiệp
Đao môn đương hộ tâm khảm khoa
Dịch
Mở lòng hỷ xă được vinh hoa
Sinh cửa nhà giàu phúc ở ta
Mọi việc phận duyên nên phải hợp
Mừng vui khoe chúng cửa vườn nhà

 

SỐ 60 THƯỢNG THƯỢNG
第六十号簽 上上
羡君兄弟好名声
只管謙撝莫自矜
丹詔槐黃相逼近
巍巍科甲兩同登
碧仙注
同志同登兩得仙
時來凡事合先鞭
所謀所望皆如意
褔祿榮華件件全
Xăm chữ hán việt
Tiển quân huynh đệ hảo thanh danh
Chỉ quản khiêm vi mạc tự ngâm
Đan chiếu hòe hoàng tương bức cận
Khôi khôi khoa giáp lưởng đồng đăng
Dịch
Khâm phục anh em đã rạng danh
Kiêu căng chẳng có tính thiện lành
Chiếu chỉ sắc phong đang đến gặp
Cả hai đầu bảng báo tin nhanh
Tích : Tống Giao anh em đồng khoa
Thánh ý : Hợp ra vào , mưu vọng tốt , tụng mau quyết , thời đang vượng , bệnh sơ sài , tin tức về , có thần giúp .
Tô đông pha giải : Anh em thành đạt , thanh danh tự có , mọi việc khiêm nhường , mới được toàn mỹ , tiền đồ mở rộng . làm việc thiện phúc , bước bước lên cao , đồng thời đổ đạt .
Thơ Bích tiên
Đồng chí đồng đăng lưởng đắc tiên
Sự lai phàm sự hợp tiên tiên
Sở mưu sở vọng giai như ý
phúc lộc vinh hoa kiện kiện toàn
Dịch
Đồng thời đổ đạt quí hôm nay
Việc làm thời tới gặp ra tay
Mọi sự dụng mưu điều đắc ý
Phúc lộc vinh hoa tròn vẹn ngay


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 6.620
  • 1.749
  • 6.963
  • 1.583
  • 2.850.763
  • 657.840