topthantienvietnam.jpg


100 Quẻ Quan Thánh Đế (91-100) 越南道教

SỐ 91 TRUNG CÁT

Xăm chữ hán việt
Tiên thuyết đào sa thủy kiến kim
Chỉ duyên quân tử bất lao tâm
Vinh hoa tổng đắc thi thư hiệu
Diệu lý công phu tử tế tầm
Dịch
Tiên bảo đãi vàng thấy được ngay
Bởi duyên nhàn nhã có hàng ngày
Thi thơ học thuộc giàu sang tới
Tỉ mỉ tìm thêm công đáng hay
Tích : Triêu tử Long phù Á Đẩu
Thánh ý : Cầu danh lợi , cực mới có , tụng phải nhọc , sau không lỗi , hỏi hôn nhân , nên chọn bạn , dò người đi , có vào ngày , ba sáu chín .
Tô đông pha giải : Đãi cát thấy vàng , phải cực mới có , phú quí vinh hoa , đều do học sách , trước ra công sức , sau được hửu ích , cầu việc kinh doanh , sau không thu hoạch .
Thơ Bích tiên
Nhuệ khí công danh
Bất nghi đồ táo
Dụng tâm dụng lực
Tự hữu công hiệu
Dịch
Hăng hái công danh
Nóng dội đừng tranh
Nghĩ lòng thấu đáo
Hiệu lực có nhanh

 

 

 

SỐ 92 TRUNG HẠ
第九十二号簽 中下
今年禾穀不如前
物價喧勝倍百年
灾數流多行疫癘
一陽復後始安全
碧仙注
破財重重見
最後不雷同
病主沈沈滯
訟事必先凶
Xăm chữ hán việt
Kim niên hòa cốc bất như tièn
Vật giá huyên đằng bội bá niên
Tai số lưu đa thành dịch lệ
Nhất dương phục hậu thủy an toàn
Dịch
Năm này lúa thóc kém năm qua
Vật giá sục sôi tăng vượt xa
Phổ biến vận tai nhiều dịch bệnh
Xuân về yên ổn mãi vui ca
Tích : Hán cao Tổ trị dân
Thánh ý : Tụng phân vân , lâu phải hòa , bệnh hoạn nhiều , sau vô hại , tài lộc khó , tạm đợi thời , lộc sau có .
Tô đông pha giải : Trước mắt cầu mưu , nay không như trước , khẩu thiệt chất chồng , bệnh nhiều rắc rối , thời vận chậm tới , lúc này không tốt , chờ sau đông chí , sẽ được khang ninh .
Thơ Bích tiên
Phá tài trùng trùng kiến
Tối hậu bất lôi đồng
Bệnh chủ trầm trầm trệ
Tụng sự tất tiên hung
Dịch
Ra tiền lớp lớp hao
Sau cùng chẳng giống nhau
Vướng bệnh dài không dứt
Kiện tụng thua trước sau

 

SỐ 93 TRUNG BÌNH
第九十三号簽 中平
春來雨水太連綿
入夏晴乾雨又愆
節氣直交三伏始
喜逢滂沛足田園
碧仙注
舉意方濃却未成
百般阻滯隔幾情
直須忍耐高人助
至否之中有泰亨
Xăm chữ hán việt
Xuân lai vũ thủy thái liên miên
Nhập hạ tịnh can vũ hựu khiên
Tiết khí trực giao tam phục hậu
Hỷ phùng bàng phối túc điền viên
Dịch
Xuân qua liên tiếp mãi mưa hoài
Vào hạ nắng khô mưa lại sai
Phải đợi khi mùa đại thử tới
Mừng vui vườn ruộng nước mưa đầy
Tích : Thiệu khang Tiết định âm dương
Thánh ý : Tài tụ tán , bệnh phản phục muốn được an , chờ đại thử , việc tiến lui , nên làm phúc , hôn được thành , dò xét kỷ .
Tô đông pha giải : Tin tức được thất , việc đời thường tình , mùa xuân như ý , hạ gặp khếch trương , tới mùa đại thử , Thời vận thuận xương , Tụ tập nhiều tài , các việc khương ninh .
Thơ Bích tiên
Cử ý phương nồng khước vị thành
Bá ban trở trệ cách kỷ tình
Trực tu nhẩn nại cao nhân trợ
Chỉ bĩ chi trung hữu thái hanh
Dịch
Theo ý cố làm việc chẳng xong
Trăm điều trắc trở khổ buồn lòng
Phải đợi cao nhân ra sức giúp
Trong cơn khổ cực được hanh thông

 

SỐ 94 TRUNG BÌNH
第九十四号簽 中平
一般器用與人同
巧斵輪輿梓匠工
凡事有緣且隨份
秋冬方遇貴人翁
碧仙注
説道惺惺勝别人
奈何由命不由人
時來方許成謀事
若要亨通候吉辰
Xăm chữ hán việt
Nhất ban khí dụng dữ nhân đồng
Xảo trác luân dư tử tượng công
Hữu duyên phàm sự thả tùy phận
Thu đông phương ngộ quí nhân ông
Dịch
Đây đó vật dùng cũng giống nhau
Đập rèn gọt giũa thợ tài cao
Mọi việc phải tùy theo số phận
Thu đông người quí gặp mời chào
Tích : Đề Kết qua nhà trưởng giả
Thánh ý : Gặp quí nhân , tụng đắc lý , tài còn muộn , bệnh chưa an , hôn chưa thành , tin trở ngại , đợi thu đông , mới được tốt .
Tô đông pha giải : Sắp đặc mưu vọng , việc người tuy đồng , phải tùy duyên phận , tâm hợp ý trời , tới tiết thu đông , gặp được người quí , theo giúp dẫn dắt , mọi việc điều thông .
Thơ Bích tiên
Thuyết đạo tinh tinh thắng biệt nhân
Nại hà do mệnh bất do nhân
Thời lai phương hứa thành mưu sự
Nhược yếu hanh thông hầu cát thần
Dịch
Lời nói khôn ngoan ai dám tranh
Không do trời định tự mình sinh
Nếu có tính mưu làm mọi việc
Hanh thông muốn có đợi giờ lành

 

 

SỐ 95 TRUNG BÌNHXăm chữ hán việt
Tri quân tụ lý hữu ly châu
Sinh bất phùng thần hựu cưỡng đồ
Khả thán đầu lư kỷ như hứa
Nhi kim phương đắc quí nhân phù
Dịch
Trong áo của anh có ngọc huyền
Vận thời chưa gặp khó triền miên
Thở than đầu óc sao như vậy
May có quí nhân tới giúp liền
Tích : Trương văn Viễn cầu quan

Thánh ý : Tài phát muộn , tụng sau thua , danh chậm thành , hôn chưa quyết , hỏi tin xa , biết tháng này , gặp quí nhân , tai nạn dứt .
Tô đông pha giải : Giấu của đợi thời , tính khéo làm sai , lúc này đứng tuổi , quí nhân phù trì , mọi việc mưu tính , cũng phải gặp thời , phúc lộc hơn trước , tự phải vượt phát .
Thơ Bích tiên
Hữu phúc hữu tài hữu lộc thiên
Thời vị lai thời thả đãi diên
Nhất đản hữu nhân thùy thủ bạt
Mưu vi vạn sự xứng tâm điền
Dịch
Tài phúc có rồi thêm lộc trời
Vận thời chưa tới phải chờ thôi
có ngày người đến đưa tay giúp
Muôn điều tính việc thỏa lòng tôi

 

SỐ 96 THƯỢNG CÁT
第九十六号簽 上吉
婚姻子媳莫嫌遲
但把精神仗佛持
四十年前須報应
功圖行滿有馨皃
碧仙注
莫言來速與來遲
自要功名兩夾持
但看平生多少力
晚來忽然事皆宜
Xăm chữ hán việt
Hôn nhân tử tức mạc hiềm trì
Đản bả tinh thần trượng tiên tri
Tứ thập niên tiền tu báo ứng
Công viên hành mãn hữu hương nhi
Dịch
Việc muộn vợ con chẳng phải lo
Tinh thần nên vững tiên thần phù
Trước bốn mươi năm nay báo ứng
Con hiền sự nghiệp được thành to
Tích : Sơn Đào gặp Vương Viễn
Thánh ý : Danh lợi tụng , muộn mới tốt , bệnh dần dứt , hôn nhân ổn , sau trung niên , có con hiền , hỏi người đi , chưa rỏ ngày .
Tô đông pha giải : Mưu vọng tuy muộn , sau mới được gặp , phúc thần hổ trợ , phù giúp cửa nhà , cả đời vui vẻ , việc làm nên tiến , trăm việc ưng lòng , khỏi phải lo âu .
Thơ Bích tiên
Mạc ngôn lai tốc dữ lai trì
Tự yếu công danh lưỡng giáp trì
Đản khán bình sinh đa thiểu lực
Vãng lai nhiên hốt sự giai nghi
Dịch
Tới muộn hay nhanh đừng nói thôi
ý muốn công danh kẹp giữa đôi
Suốt đời đã gắng bao công sức
Sau có an nhiên việc hợp thời

 

SỐ 97 THƯỢNG THƯỢNG
第九十七号簽 上上
五十功名心已灰
那知富貴逼人來
更行好事存方寸
夀比岡陵位鼎台
碧仙注
天自有眼
人不能知
善悪報应
任人自持
Xăm chữ hán việt
Ngũ thập công danh tâm dĩ hôi
Na tri phú quí bức nhân lai
Cánh hành hảo sự tồn phương thốn
Thọ tỉ can lăng vị đỉnh đài
Dịch
Năm chục công danh lòng lụi tàn
Ngờ đâu phú quí buột người mang
Gắng làm việc tốt lưu đôi chút
Sống tựa núi cao chức nhất hàng
Tích : Châu mãi Thần năm mươi tuổi phú quí
Thánh ý : Tụng tự giải , danh được thành , tài dần có , bệnh được an , hôn nhân thành , người đi tới , việc ưng lòng .
Tô đông pha giải : Thoái chí công danh , có ngày gặp thời , phú quí theo người , do thiện mà có , gắng làm việc tốt , để được phù trì , sống nên quý hiển , tiền đồ thắng lợi .
Thơ Bích tiên
Thiên tự hữu nhãn
Nhân bất năng tri
Thiện ác báo ứng
Nhậm nhân tự trì
Dịch
Có mắt trời cao
Người hiểu được sao
Dữ lành báo ứng
Tự biết đi nào

 

SỐ 98 TRUNG BÌNH
第九十八号簽 中平
經營日出費精神
南北奔馳運未新
玉兎交時當得意
恰如枯木再逢春
碧仙注
前路蹉跎幾歎嗟
勞勞心跡鏡中花
一番春色覘天意
年運亨通卯最佳
Xăm chữ hán việt
Kinh doanh nhật xuất phí tinh thần
Nam bắc bôn trì vận vị tân
Ngọc thố giao thời đương đắc ý
Kháp như cô mộc tái phùng xuân
Dịch
Uổng phí tinh thần lúc tiến hành
Bắc nam chạy vạy vẫn lanh quanh
Tới thời năm mão đều như ý
Xuân tới cây khô lá mọc xanh
Tích : Tiết nhân Qúi đầu quân
Thánh ý : Danh lợi có , muộn mới thành , tụng và bệnh , lâu mới yên , đi trở đường , gặp năm mão , việc đều thông .
Tô đông pha giải : Tiến hành gian khó , đang lúc bĩ cực , đi nam chạy bắc , trăm việc chưa toại , ngày tháng năm mão , mới được tinh kế , chuyển nhọc thành vinh , mọi lúc sinh sôi .
Thơ Bích tiên
Tiền lộ sa đà kỷ thán ta
Lao lao tâm tích kính trung hoa
Nhất phiên xuân sắc chiêm thiên ý
Niên vận hanh thông mão tối giai
Dịch
Đường ơới bỏ bê tự trách mình
Nhọc như ngắm kính bóng hoa in
Mùa xuân dò xét xem thiên ý
Hanh thông năm mão được tươi xinh

 

SỐ 99 TRUNG BÌNH
第九十九号簽 中平
貴人遭遇水雲鄉
冷淡交情滋味長
黄閣開時延故客
驊騮应得驟康莊
碧仙注
結交通義勝黃金
黄金不及至心人
王陽貢禹當年事
相庆彈冠待好音
Xăm chữ hán việt
Qúi nhân tao ngộ thủy vân hương
Lảnh đạm giao tình tư vị trường
Huỳnh các khai thời diên cố khách
Hoa lưu ứng đắc sậu khang trang
Dịch
Gặp mặt quí nhân ở bến sông
Tình bạn thờ ơ chẳng mặng nồng
Mở cửa lầu vàng mời bạn cũ
Xích thố thênh thang đường ruổi giong
Tích : Bá lý Hề về Tần
Thánh ý : Danh và lợi , tụng và việc , gia đạo khang , đều cát lợi , bệnh tức an , hôn nên thành , người đi tới .
Tô đông pha giải : Nhớ xưa quí nhân , tình cờ gặp gở , từ đây dìu dắt , vận mệnh thuận lợi , ra vào làm việc , đều thu lợi nhanh , nếu được quẻ này , tiền đồ rộng mở .
Thơ Bích tiên
Kết giao thông nghĩa thắng hoàng kim
Hoàng kim bất cập chí nhân tâm
Vương dương cống vũ đương niên sự
Tương khánh đạn quan đãi hảo âm
Dịch
Vẹn tình bè bạn thắng vàng ròng
Váng quí sao bằng bạn hết lòng
Vương tướng công danh qua chuyện cũ
Vui mừng sữa mảo đón tin hồng

 

SỐ 100 THƯỢNG THƯỢNG
第一百号簽 上上
我本天仙雷雨師
吉凶禍褔我先知
至誠祷祝皆靈应
抽得終簽百事宜
碧仙注
吉凶禍福自天公
聖鑑分明䖏䖏
好竭忠忱敦善道
慈恩佑啟福無窮
Xăm chữ hán việt
Ngã bổn thiên tiên lôi vũ sư
Cát hung họa phúc ngã tiên tri
Chí thành đảo chức giai linh ứng
Trừu đắc chung xăm bá sự nghi
Dịch
Sấm mưa lo việc có thiên lôi
Họa phúc tốt lành hiểu rỏ rồi
Lòng thành cầu khấn đều linh ứng
Rút được xăm này tốt nhất thôi
Tích : Đường minh Hoàng cầu trời
Thánh ý : Trăm thơ xăm , số sau cùng , ta biết được , quẻ vô hung , cầu thần độ , tích âm đức , nguy được an , tổn hữu ích .
Tô đông pha giải : Tốt lành họa phúc , thần hiểu trước tiên , mọi sự mưu tính , trong tổn có ích , xăm số sau cùng , quay vòng trở lại , gắng tích âm đức , thần tất phù trì .
Thơ Bích tiên
Cát hung họa phúc tự thiên công
Thánh giám phân minh xứ xứ thông
Hảo kiệt thẩm trung đôn thiện đạo
Từ ân hựu khải phúc vô cùng
Dịch
Tốt lành họa phúc bởi cao xanh
Phấn rỏ xét soi việc việc rành
Sốt sắng theo đường ngay việc tốt
Ân trên phù trợ phúc đầy nhanh