topthantienvietnam.jpg


Bắc Đẩu Thất Tinh Giải Ách Chân Kinh 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

越南道教
THẦN TIÊN VIỆT NAM

BẮC ĐẨU THẤT TINH GIẢI ÁCH CHÂN KINH

 

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

越南道教 thần tiên việt nam Taoist

 

*Bắc Đẩu là chủ tể của các sao của người . Ra lệnh điều khiển thống quản hết vạn linh trong tam giới phán xét các việc thiện ác của nhân gian theo dõi các công việc đúng sai của Âm Phủ. Bắc Đẩu cũng có chức năng cứu tử hồi sinh.

Bởi vì con người có ba hồn.

Một hồn chủ về thân mệnh một hồn chủ về tài lộc một hồn chủ về tai ách suy sụp.

Ba hồn nầy thì một hồn ở nơi tinh cung của sao Bản mệnh

Một hồn ở địa phủ một hồn ở trong thân hình. Thất phách (nữ thì cửu phách ứng với cửu khiếu) thì thường xuyên ở trong thân không rời.

Ba hồn cứ mỗi năm có sáu lần qui vào thân để chế ngự âm phách làm cho tà đạo không thể xâm nhập vào thân thần phách an định thân thể phát ra quang minh.

Vì vậy lúc mới sinh ra và  những ngày sinh nhật hàng năm phải thanh tịnh thân tâm cúng tế sao Bản mệnh và Bắc Đẩu Thất Tinh Quân  tụng Bắc Đẩu Chân Kinh và cúng dường để hóa giải tai nạn khiến cho thần hồn định tĩnh khỏe mạnh trường thọ.

 

BẮC  ĐẨU  CHÂN  KINH

                

Thái Thượng  Huyền Linh Bắc Đẩu Bản Mệnh Diên  Sinh Chân Kinh

Nhĩ thời  Thái Thượng Lão Quân dĩ Vĩnh Thọ Nguyên Niên chính nguyệt  thất nhật

tại Thái Thanh Cảnh thượng Thái Cực

Cung trung  quan kiến chúng sinh ức kiếp phiêu  trầm   chu hồi sinh tử .

Hoặc cư nhân đạo  sinh tại Việt Nam

hoặc sinh di địch chi trung

hoặc sinh man nhung chi nội

hoặc phú hoặc quí 

hoặc tiện hoặc bần .

Tạm giả  nhân duyên

 truỵ vu địa ngục .

Vi vô định cố

tội nghiệt khiên triền

hồn hệ âm ty

thụ hộ mãn túc  nhân đạo tương  vi .

Sinh cư súc thú chi trung .

Hoặc sinh cầm trùng chi thuộc

chuyển  quai nhân đạo

nạn   phúc nhân thân .

Như thử trầm  thương

bất tự tri giác

vi tiên thế mê chân chi cố

 thụ thử luân hồi .

Nãi dĩ y mẫn chi tâm

phân  thân giáo hoá

hoá thân hạ giáng 

điệt vu thục đô .

Địa thần dũng xuất

 phù nhất ngọc cục

nhi tác cảo toạ .

Vu thị Lão Quân thăng ngọc cục toạ

thụ dữ Thiên Sư Bản Bắc Đẩu Bản  

Mệnh Kinh Quyết Bản .

Nghiễm tuyên yếu pháp  phổ tế chúng sinh .

 

Thị thời  Lão Quân cáo Thiên Sư viết :

Nhân thân nạn   đắc

Trung thổ nạn   sinh

giả  sử  đắc sinh

chính pháp nạn   ngộ .

Đa mê chân đạo

đa nhập tà tông 

đa chủng tội căn

đa tứ xảo trá

đa tứ dâm sát

 đa hảo   quần tình

đa túng tham sân

đa trầm  địa ngục

đa thất nhân thân .

Như thử đẳng duyên

chúng sinh bất ngộ

bất tri chính đạo

mê hoặc giả đa .

Ngã kim y kiến thử đẳng chúng sinh

cố thuỳ giáo pháp

vi thuyết  lương duyên

lệnh  sử  tri đạo

tri thân tính mệnh

giai bằng đạo sinh

liễu ngộ thử nhân

trường  sinh nhân đạo .

Chủng tử  bất tuyệt

thế thế vi nhân .

Bất sinh vô đạo chi hương

bất đoạn  nhân chi căn Bản   .

 Cánh năng tâm tu điệt đạo

tiệm nhập tiên tông 

vĩnh nhựu  luân hồi

siêu thăng thành đạo .

Cố ngã thị nhữ pháp

lệnh  độ thiên dân

qui  chân tri mệnh .

Khả    dĩ Bản   mệnh chi nhật

tu trai thiết tiêu 

khải chúc Bắc Đẩu

Tam Quan Ngũ Đế

Cửu Phủ Tứ Ty  tiến  phúc tiêu tai .

Tấu chương khẩn nguyện

kiền thành hiến lễ

chủng chủng hương hoa .

Thời tân ngũ quả .tuỳ thế uy nghi

thanh tịnh đàn vũ  pháp thiên tượng địa .

Hoặc tựu quan vũ  hoặc tựu gia đình

tuỳ lực kiến công  thỉnh hành  pháp sự

công đức thâm trọng bất khả cụ trần .

Niệm thử Đại Thánh Bắc Đẩu

Nguyên Chân Quân danh hiệu

đương đắc tội nghiệp tiêu trừ

tai khiên tẩy đãng  phúc thọ tư mệnh

thiện quả trăm thân .

Phàm hữu cấp nạn 

khả    dĩ phần hương tụng kinh .

Khắc kỳ  an thái .

Vu thị

thuyết  Đại Thánh Bắc Đẩu Giải Ách ứng nghiệm viết

 

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải tam tai ách       

 Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân 

năng trừ tứ sát ách

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải ngũ hành  ách         

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải lục hại ách

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải thất thương ách         

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải bát nạn   ách 

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải cửu tinh ách         

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải phu thê ách

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải nam nữ ách         

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải sinh sản ách

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải phúc liên ách       

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải dịch lệ ách

Đại thánh Bắc Đẩu  Thất  Nguyên quân

năng giải tật bệnh ách         

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải tinh tà ách

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải hổ lang ách         

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải trùng xà ách

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải kiếp tặc ách         

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải già  bổng ách

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải hoạnh tử ách       

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải chú thệ ách

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải thiên la ách       

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải địa võng ách

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải đao binh ách       

Đại Thánh Bắc Đẩu Thất Nguyên Quân

năng giải thuỷ hoả ách .

 

Vu thị Thất Nguyên Quân

Đại Thánh thiện thông linh

tế độ chư ách nạn 

siêu xuất hộ chúng sinh .

 Nhược hữu cấp cáo giả

trì tụng bảo an bình .

Tận  bằng sinh bá phúc

hàm khiết vu ngũ hành  .

Tam hồn đắc an kiện 

tà mị  bất năng đình .

Ngũ phương giáng  chân khí

vạn phúc tự lai biền .

Trường  sinh siêu bát nạn  

giai do phụng thất tinh .

Sinh sinh thân tự tại

thế thế bảo thần thanh

thiện tự quang trung ảnh

ưng như cốc lí  thanh .

Tam nguyên thần cộng hộ

vạn thánh nhãn đồng minh .

Vô tai diệc vô chướng

vĩnh bảo đạo tâm trữ .

 

Lão Quân viết :

Bắc thần  thuỳ tượng

nhi chúng tinh củng chi

vi tạo hoá chi xu cơ

tác thần nhân chi chủ tể .

Tuyên uy tam giới

thống ngự vạn linh .

Phán nhân nhàn thiện ác chi kỳ

 ty âm dương thị phi chi mục .

Ngũ hành  cộng bẩm

thất chính  đồng khoa .

Hữu hồi tử chú sinh chi công

hữu tiêu tai độ ách chi lực .

Thượng điệt đế vương

hạ cập thứ nhân

tôn ti  tuy tắc thù đồ

mệnh phân  câu  vô sai  biệt

phàm phu tại thế mê mậu giả đa

bất tri thân thuộc Bắc Đẩu

mệnh do thiên phủ .

Hữu tai hữu hoạn

bất tri giải tạ chi môn

kì  phúc kì  sinh

mạc hiểu qui chân chi lộ .

Trí sử  hồn thần bị hệ

hoạ hoạn lai triền .

Hoặc trọng   bệnh bất thuyên

hoặc tà yêu khắc hại

liên niên khốn đốc

luỹ tuế truân chiên .

Chủng  tụng chinh hô

tiên vong phúc liên .

Hoặc thượng thiên khiển trách

 hoặc hạ quỉ  hân vu .

Nhược hữu thử nguy ách

như hà cứu giải chính cấp tu đầu cáo Bắc Đẩu

tiêu  tạ Chân Quân  cập chuyển  thử kinh .

Nhận Bản   mệnh Chân Quân .

Phương hoạch  an thái

dĩ điệt khang vinh .

Cánh hữu thâm diệu

bất khả    tận  thuật .

 

*Phàm kiến Bắc Đẩu chân hình

đỉnh  lễ cung kính :-

 

Bắc Đẩu đệ nhất

Dương Minh Tham Lang Thái Tinh Quân

Ttí  sinh nhân thuộc chi   

Bắc Đẩu đệ nhị

 Âm Tinh Cự Môn Nguyên Tinh Quân

Sửu  Hợi sinh nhân thuộc chi

Bắc Đẩu đệ tam

Chân Nhân Lộc Tồn Trinh Tinh Quân

Dần Tuất sinh nhân thuộc chi 

Bắc Đẩu đệ tứ

Huyền  Minh Văn Khúc Nữu Tinh Quân

Mão Dậu sinh nhân thuộc chi

Bắc Đẩu đệ ngũ

Đan Nguyên Liêm Trinh Cương Tinh Quân

Thìn Thân sinh nhân thuộc chi 

Bắc Đẩu đệ lục

Bắc Cực Vũ Khúc Kỷ Tinh Quân

Tỵ Mùi  sinh nhân thuộc chi

Bắc Đẩu đệ thất

Thiên Xung Phá Quân Quan Tinh Quân

Ngọ sinh nhân thuộc chi   

Bắc Đẩu đệ bát

Đỗng Minh Ngoại Phụ Tinh Quân .

Bắc Đẩu đệ cửu

 ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân

 

Thượng Thai

Hư Tinh Khai Đức Tinh Quân

Trung Thai

Lục Thuần Ty Không Tinh Quân

Hạ Thai  

Khúc Sinh Ty Lộc Tinh Quân .

 

Như thị Chân Quân danh hiệu

bất khả    đắc văn

phàm hữu kiến văn

năng trì niệm giả

 giai đạo tâm thâm trọng  

 tú hữu thiện duyên .

Đắc văn trì tụng

kỳ công đức lực

mạc khả    xưng  lượng .

Nhược chính tín nam nữ

trì thử chân kinh  trí huệ  tính viên

 đạo tâm khai phát

xuất quần mê kính

nhập Hi  Di môn

qui phụng chân tông 

đạt sinh vinh giới . Vu thị

tam nguyên bát tiết

Bản   mệnh sinh thần

Bắc Đẩu hạ nhật  nghiêm trí đàn tràng  .

Chuyển  kinh trai tiêu 

y nghi hành  đạo .

Kỳ phúc vô biên

thế thế sinh sinh

bất vi chân tính

bất nhập tà kiến .

Trì kinh chi nhân

thường trì tụng Thất nguyên Chân Quân

sở thuộc tôn hiệu

thiện công viên mãn

diệc giáng  cát tường .

Tức thuyết  Bắc Đẩu chú viết :

Bắc Đẩu cửu thần

 trung hữu thất thần .

Thượng triều kim khuyết

hạ phúc Côn Lôn  .

Điều  lí  cương kỷ

thống chế càn  khôn .

Đại khôi Tham Lang

Cự Môn  Lộc Tồn

Văn Khúc Liêm Trinh

Vũ Khúc Phá Quân

Cảo Thượng Ngọc Hoàng 

Tử Vi Đế Quân .

Đại chu pháp giới

tế nhập vi trần .

Hà tai bất diệt

hà phúc bất trăn .

Nguyên Hoàng  chính khí lai hợp ngã thân .

Thiên cương sở chỉ

trú dạ thường luân .

Tục cư tiểu nhân .

Hảo   đạo cầu linh

nguyện kiến tôn nghi

vĩnh bảo trường  sinh .

Tam Thai Hư Tinh

Lục Thuần Khúc Sinh 

sinh ngã dưỡng ngã

hộ ngã thân hình .

Khôi

quỉ chước

quỉ  quyền

quỉ hành

quỉ tất

quỉ phủ

quỉ  tôn đế

cấp cấp như luật lệnh  !

 

Lão Quân viết :

Phàm nhân tính mệnh ngũ thể

tất thuộc Bản  

cung tinh quan chi sở chủ chưởng .

Bản   mệnh thần tướng

Bản   tú tinh quan

thường thuỳ ấm hữu

chủ trì nhân mệnh

sử  bảo thiên mệnh niên .

Phàm tục vô tri

chung thân bất ngộ .

Phù Bản   mệnh tinh quan

mỗi tuế lục độ

giáng  tại nhân nhàn

giáng  nhật vi Bản  

mệnh kỳ  hạn .

Hữu Nam Lăng Sứ Giả tam thiên nhân

Bắc Đẩu tinh quân thất thiên thần tướng

Bản   mệnh chân quan giáng  giá

chúng chân tất lai ủng hộ

khả    dĩ tiêu tai thiên tội

thỉnh phúc diên  sinh .

Tuỳ lực chương tiêu

phúc đức tăng sùng .

Kỳ hữu Bản   mệnh hạn kỳ  tương  điệt

tự thân bất tri

bất thiết trai tiêu 

bất tu hương hoả

thử vi khinh sinh mê Bản  

bất quí  nhân thân .

Thiên ty đoạt lộc

giảm toán trừ niên

đa trí yểu táng .

Mê ngộ chi giả

tuy ngộ kinh quyết

phó bất tín tâm

huỷ báng chân văn .

Như thử chi nhân

luân một tam đồ

phiêu  trầm  chư thú

vĩnh thất nhân thân

thâm khả    bi mẫn

tự trí tư hộ .

Nhược Bản   mệnh chi nhật năng tu trai tiêu 

thiện đạt thiên ty

nhất thế vu Bản   mệnh hạn kỳ 

khai chuyển  chân kinh

nghiễm trần cúng dường

sử  tam sinh thường vi nam tử  thân

phú quí  thông minh

nhân trung thù thắng .

Kỳ hữu sinh thân quả bạc

tuy tại nhân trung

bần cùng hạ tiện .

Túng tri Bản   mệnh vô lực tu sùng

năng chước thuỷ hiến hoa

minh tâm vọng bắc cực

khể thủ lễ bái

niệm Bản   mệnh vận Chân Quân danh hiệu giả

diệc bất hư quá .

Bản   mệnh hạn kỳ 

giai đắc diên  sinh chú phúc

 hệ hệ nhân thân

tai ách quyên trừ

hoạch  phúc vô lượng .

 

Thiên sư hoan hỉ

 dũng dược tác lễ .

Tán thán nạn   khả  

đắc ngộ vô thượng pháp kiều .

Lão Quân trọng  

cáo Thiên Sư viết :

Thế nhân tội phúc thiện ác

giai thuộc Thiên Sư

thiên tội tiêu tai

mạc việt tu phụng .

Ngộ Bản   mệnh sinh thần

cáo thân trung nguyên thần

dịch mã  tước lạc  tam tai cửu ách

bảo kiến kim quyến thuộc an trữ .

Phàm hữu thượng sĩ vu Bản   mệnh sinh thần 

trì thử chân văn giả

ngoại phục ma tinh

nội an chân tính .

Công triêm  thuỷ lục

thiện cập tồn vong .

hối quá kiền cung

tiệm đăng diệu quả .

Trọng   lập huyền công

chứng hư vô đạo

nãi đắc thánh trí viên thông .

Ẩn hiển mạc trắc

 xuất hữu nhập vô

tiêu dao  vân tế

 thăng nhập kim môn

dữ đạo hợp chân .

Thân siêu tam giới .

Vĩnh bất luân chuyển 

thọ lượng vô cùng

khoái lạc  tự tại .

Phàm hữu nam nữ

vu Bản   mệnh sinh thần 

cập chư trai nhật

thanh tịnh thân tâm

phần hương trì thử chân văn

tự nhận bắc cực Bản   mệnh sở thuộc tinh quân

tuỳ tâm đảo chúc

thiện vô bất ứng .

Tai tội tiêu trừ

trí cảm vạn thánh thiên chân

câu  lai vệ hộ .

Thử văn sở tại chi xứ

thiên chân kính lễ

vạn thánh hộ trì .

Ma quỉ tiềm tiêu

tinh linh phục nặc

thế hữu tai ương

tất giai tiêu diệt .

Thị danh Bản

Bắc Đẩu Bản   mệnh diên  sinh kinh quyết Bản

nãi tu chân chi kính lộ .

Đắc đạo tiêu dao 

giai nhân thử kinh

chứng thánh thành chân

giai nhân thử kinh

xuất nhựu  sinh tử

giai nhân thử kinh

bảo hộ nam nữ

giai nhân thử kinh .

Bảo mệnh diên  niên

giai đắc tự tại

vĩnh vi thân bảo

phúc thọ khả    xưng  .

 Bảo nhi kính chi

phi nhân vật thị !

 

 

Lão Quân thuyết  kinh tương  tất

Long Hạc Thiên Tiên lai nghênh 

hoàn vu Ngọc Kinh .

Thị thời Thiên Sư đắc thụ diệu pháp

nhi tác thị ngôn .

Thệ nguyện lưu hành 

dĩ vân thiện sĩ .

Nhược hữu nam nữ

thụ trì độc tụng

 ngã đương dữ thập giới tiên quan

 sở tại ủng hộ .

Vu thị tái bái Lão Quân nhi thuyết  tán viết :

Gia hữu Bắc Đẩu kinh

Bản   mệnh giáng  chân linh .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  trạch xả đắc an trữ .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  phụ mẫu bảo trường  sinh .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  chư yếm hoá vi trần .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  vạn tà tự qui chính .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  doanh nghiệp đắc xưng  tình .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  hạp môn tự khang kiện  .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh . tử  tôn bảo vinh thịnh .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  ngũ lộ tự thông đạt .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh . chúng ác vĩnh tiêu diệt .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  lục súc bảo hưng  vượng .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  tật bệnh đắc thuyên sai .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  tài vật bất hư hao .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  hoạnh sự vĩnh bất khởi .

Gia hữu Bắc Đẩu kinh  trường  bảo hanh lợi trinh .

 

Nhữ khả  tuyên dương chính giáo

phúc lợi vô biên .

Phổ cập chúng sinh

vĩnh triêm thắng thiện .

 

Thiên Sư khể thủ lễ tạ

tín thụ phụng hành  .

 

Kiến tề thất chính

bố sân vạn phương .

Tiêu tai giải tứ lưu quang

hình khắc vĩnh vô phương .

Hoán thể quang mang

canh bái bảo an khang .  

Thái Thượng Huyền Linh Bắc Đẩu Bản   mệnh diên  sinh chân kinh đại từ diên  thọ Thiên Tôn !