topthantienvietnam.jpg


Quan Âm Đại sỹ cứu khổ chân kinh 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

Chân Kinh Quan Âm

Vạn Pháp Ứng Linh

 

越南道教 thần tiên việt nam Taoist

 

Hai Tiên nữ người trời giáng linh tại Việt Nam.
Tiên nữ thứ nhất.Liễu Hạnh Công Chúa là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu Đại Thiên Tôn.
Tiên nữ thứ hai. Bà Chúa Ba là con gái thứ ba của Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu Đại Thiên Tôn…

Liễu Hạnh Công Chúa (Mẫu Nghi Thiên Hạ).

Bà Chúa Ba Công Chúa (Phật Tổ Quan Âm Hương Tích Động hay Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay)

là em gái của Liễu Hạnh Công Chúa. vì lỡ đánh rơi chén ngọc trong ngày hội bàn đào mừng sinh nhật Tây Vương Mẫu

Hai Chị em bị phạm luật trời bị đày giáng xuống Việt Nam.

Tu tại Hương Tích Động. theo tích cổ đã có hơn ba nghìn năm trăm năm. Khi giáng xuống đầu thai tại nhân gian, cha ở nhân gian làm nhiều tội ác, khi xuống địa ngục muôn vạn hình phạt.
Để cứu cha bà đã chặt cánh tay và móc mắt vượt nghìn gian khổ để cứu cha. Cảm động lòng trời Ngọc Hoàng cử Đẩu Mẫu Nguyên Quân xuống ban tặng nghìn mắt nghìn tay để phổ độ cứu chúng sinh và nhân gian gọi là Phật Tổ Quan Âm Hương Tích nghìn mắt nghìn tay (hay gọi là Từ Hằng Chân Nhân, Quan Âm Đại Sỹ. Hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Bà đã hóa thân khắp nơi đâu có tiếng kêu cứu là có hiện thân. Bà Chúa Ba dùng thiên nhãn và pháp độn thông thiên địa để cứu ngay lập tức. Nhân gian gọi bà là Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Trước kia khi tu tại hương tích động bà đã dùng pháp đoán quẻ thần tiên để biết việc lành dữ sắp sửa sảy ra. Bà dùng mỗi một sợi tóc là một quẻ, mỗi một con mắt là một thần thông. Mỗi một bàn tay là một thần cứu cho mọi sinh linh. Khi trở về trời bà đã để lại một trăm quẻ bói thần tiên nên người đời gọi là Quan Âm ban quẻ để biết họa phúc.

Trăm quẻ của Quan Âm Đại Sỹ

con gái Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn muôn vạn người trên trái đất ngưỡng mộ, nhân gian tín cầu sẽ được linh ứng vô cùng và gọi là quẻ thần tiên.

Và đây là bộ Chân kinh linh ứng thần thông quảng đại. Tụng kinh này sẽ giải thoát tai ương và công đức vô cùng, mọi sự hanh thông.

Thái Ất chân nhân nói:

Nhà nào có Kinh này thường tụng tránh được nạn kiếp, bình an và tài lộc tự đến. Người tụng Kinh này sẽ được các thiên thần ở 10 cõi trời hộ thân. Thiên Địa cảm ứng, sau được Ngọc phù Bảo Thần Kim dịch luyện hình, hình thần cùng đạo hợp chân.

Cổ Phật có thi:

Truyền được Thánh đạo dẫn từ hành
Phộ độ quần mê luyện thánh quang
Nếu ngộ tiên thiên Thanh tĩnh đạo
Sống đời trường thọ của kim tiên.

Khổng Tử nói:

Kinh pháp kỳ diệu không thể tưởng
Không đầu, không đuôi lại vô hình
Nếu dùng trực giác mà thấy được
Người trần siêu phàm xuất thế nhân.
Đại Sỹ Quan âm nói:

Ta tụng kinh này cả vạn lần đã được chân đạo. Kinh này là pháp của trời. Người tập chẳng truyền cho hạ sỹ. Thủa xưa ta nhận được Kinh này từ Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân nhận được từ Kim Khuyết Đế Quân. Kim Khuyết Đế Quân nhận được từ Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu theo cách truyền miệng không ghi văn tự. Nay ta ghi thành sách mà truyền cho đời. Thượng Sỹ ngộ rồi sẽ lên Thiên Cung. Trung Sỹ tu rồi sẽ thành Tiên ở Nam Cung. Hạ Sỹ học được sẽ sống lâu trên đời, du hành tam giới vào được Kim Môn.

 

Kinh Vạn Pháp Cứu Khổ Quan Âm Đại Sỹ

 

Khâm Tụng Tịnh Khẩu Thần Chú

Tịnh Khẩu Thần Chú

Đan chu khẩu thần

Thổ uế trừ phân

Thiệt thần chính luân

Thông mệnh dưỡng thần

La thiên sỉ thần

Khước tà vệ chân

Hầu thần hổ bôn

Thân khí dẫn tân

Tâm thần đơn nguyên

Mệnh ngã thông chân

Tư thần luyện dịch

Đạo khí thường tồn

Cấp cấp như luật lệnh

--------------****--------------

 

Tĩnh Tâm Thần Chú

 

Thái Thượng thái tinh

Ứng biến vô đình

Khu tà phọc mị

Bảo mệnh hộ thân

Chí tuệ minh tĩnh

Tâm thần an ninh

Tam hồn vĩnh cửu

Phách vô táng khuynh

Cấp cấp như luật lệnh

 

--------------****--------------


Tĩnh Thân Thần Chú

Dực hán thiên tôn

An úy thân hình

Đệ tử hồn phách

Ngũ tạng huyền minh

Thanh long bạch hổ

Đội trượng phân phân

Chu tước huyền vũ

Thị vệ ngã chân

Cấp cấp như luật lệnh

 --------------****--------------

 

Kính Thỉnh

 

Ở trên thiên cung
Đức Thiên Tôn thượng đế
Lệnh truyền khắp càn khôn
Công tựu vòng nhật nguyệt.
Kính nghĩ đức thành chiết
Hiệu gọi là Quán Âm.
Mở thẳng con đường vô vi.
Trên núi hoa nở tươi rực rỡ

Dưới trần Ngọc Báu sáng long lanh.
Chốn Bồng Đảo chìm chìm im ắng
Nguyên mong đức đại từ đại bi.
Hương Tích Động hiện tướng uy nghi
Hiện ra hình ngàn mắt ngàn tay.

Nay ngài giáng hạ cứu dân muôn loài.

 

Tụng kinh Tiên Thánh phát từ bi

Diên thời tích phúc ý thân vi

Thuận nhược thế nhân năng bội phục

Tai tiêu bệnh giải tại ư tư

Tụng chi nhất biến thiên tường tập

Kiên trì bách biến thọ tế mi

Tiêu diêu khoái lạc thăng thiên giới

Kiền thành trì tụng cửu quy y

Niệm Quan Âm cứu khổ

 

Thỉnh Quan Âm cứu khổ.

Hữu thỉnh dáng lai lâm

Nhất thiết bất nhân tịnh bất tín

Vô lễ vô nghĩa chú tội danh

Đương năng tụng kinh tồn sám hối

Quan Âm từ linh xá tội hình

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ thập phương nhân

Nhất thiết tham sân si ái dục

Bất kính tam hữu chú tội hình

Đặng năn xám hối tụng thử kinh

Quan Âm từ bi ủng hộ chân

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ độ lượng thăng

Tiên pháp vô cùng độ chúng sinh

Chúng sinh xám hối từ kinh giả

Quan Âm từ bi độ lượng thăng

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ di thân thương sinh

Nhất thiết di thân hộ thượng sinh

Thượng sinh xám hối tụng kinh giả

Quan Âm cứu khổ vệ kỳ thân

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ Ngục âm ty

Âm ty Ngũ ngục phạm đao hình

Như hữu xám hối từ kinh giả

Quan Âm cứu khổ diệt tội vệ kỳ hồn

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ hựu lê dân

Lê dân xám hối tụng kinh dã

Lịch tỏ tấu trời tận thiên cung

Quan Âm cứu khổ chủ tiên danh

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ học

hành thông

Lê dân xám hối tụng học danh

Chiêu minh dực trạng quan đế quân

Quan Âm cứu khổ phù ứng danh

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ thiện nam tín nữ

Cánh hữu thiện nam tín nữ tụng kinh dả

Đẳng đăng trì tụng giải thoát thân

Trị hữu cứu nạn Quan Âm tịch

Quan Âm cứu khổ cập minh y

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ bảo hộ thân

Tụng kinh bảo hộ thân vô bệnh tật

Tiên tai thoát nạn hóa thanh bình

Hoặc tao quỷ súy triền hãm hại

Hoặc tao mãnh thú mắc thời ôn

Đã năng xám hối trì kinh tụng

Quan Âm cứu khổ vô bệnh xâm

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ kiền

hộ pháp chân

Tụng đế kiền hộ pháp Chân quân

Tụng nay vạn pháp Chân quân

Tụng nay đại pháp Chân quân

Tụng nay đa pháp chân quân

Tụng nay vệ pháp Chân quân

Tụng nay phụ pháp Chân quân

Tụng nay tả pháp Chân quân

 

Quan Âm ban pháp vạn pháp thần

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ chấn vong

Tụng khước trừ tà súy diệt vong

Tụng kinh hình họa hoạn tiêu diệt

Quan Âm cứu khổ khí trường tồn

 

Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ giải oan gia

Tụng hựu hoặc hữu nhân hoặc ngộ

Quần nhân hoặc ngộ giải oan gia

Tụng kinh xám hối trì kinh niệm

Quan Âm cứu khổ ngộ oan gia

 

Thỉnh Quan Âm cứu khổ giải ách tâm

Tụng đãng năng sám hối tồn niệm tử kinh

Tụng giải ách thần tiên binh mã

Kim tinh mãnh thú vô yên số

Tụng kinh chú hình câu lực sỹ

Quan Âm cứu khổ hộ kỳ thân.

 

Thỉnh Quan Âm cứu khổ đao kiếp binh

Tụng tao trị kiếp vận đạo thủy tặc hỏa sinh

Đáng năng sám hối trì thứ kinh

Tự hữu thiên vương lai ủng hộ

Quan Âm cứu khổ hỏa thần long

Tụng kinh công đức bất khả tận số

Quần trân bất khả phụ thuật

Nhân dân trì tụng chuyên tuân hành

Hành cựu cựu bất đại

Tự nhiên tịch trú danh

Thiết mạc nghi tín tương

Báng khẩu tự tâm vi

Bất tuân hữu vọng hành

Để hủy định niên trảm

Thủ vân hình đại sát

Phạt biến thảo mộc trùng

Tử tôn mối một trừ căn

 

Từ Hàng Chân nhân lại viết rằng:

Tụng kinh tam giới rất linh mầu

Phóng kính người đời hay kính tụng

Tiêu tai giảm bệnh có sai đâu

Một tụng biến ngàn lành nhóm

Tụng luôn trăm biến hưởng sống lâu

Khoan thai thong thả lên tiên cảnh

Kiền kiền trì tụng cứ theo cầu

 

Tụng kinh Quan Âm xin giáng lâm

Nếu phạm bất nhân cùng bất tín

Vô lễ vô nghĩa các tội danh

Chính hay tụng kinh dìn sám hối

Quan Âm Đại Sỹ tha tội mình

 

Tụng kinh từ bi cứu khắp mười phương

Cả thảy tham sân si ái dục

Phạm bất kính tam bảo các tội hình

Chính hay sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ cứu độ ngay

 

Tụng kinh Quan Âm thiên giáng hạ

Phép tiên không cúng độ chúng sinh

Chúng sinh sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ độ tấu thiên

 

Tụng kinh Quan Âm xin giáng hạ

Phép đạo càng sâu bộ thương sinh

Chúng sinh sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ cữu nguy nan

 

Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Chúng sinh mắc tội năm ngục môn

Nay xin sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ diệt tội giữ hình hồn

 

Tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Pháp thiên ứng giáng độ chúng sinh

Chúng sinh sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ ký hiển danh

 

Tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Có người kẻ phảm nhân mắc thế

Mắc phải nghiệp số cả đời sau

Trình hay giữ bụng mà sám hối

Thắp hương trì tụng Quan Âm kinh

Quan Âm Đại Sỹ hộ chân linh

 

Tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Nhân Gian chẳng tấu thần hộ trạch

Lục đinh lục giáp cũng bỏ qua

Nay tụng kinh hối làm lành

Quan Âm Đại Sỹ hộ thư danh

 

Tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Có kẻ bệnh tật dành theo mình

Cô hồn quả tú thật ác tinh

Tiền tài chẳng có đau cực hình

Nếu niệm Quan Âm trì tụng kinh

Quan Âm Đại Sỹ hiển phù linh

 

Tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Có người vô kính cha với mẹ

Chửi vợ mắng con trẻ chẳng tha

Nếu nay sám hối trì kinh tụng

Quan Âm Đại Sỹ cứu phong nha

 

Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Có người gặp mãnh tinh tà

U âm mạch huyết cốt tủy đa

Nay tụng kinh này xin sám hối

Quan Âm Đại Sỹ cứu bệnh đa

 

Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Có người gặp cảnh oan gia

Cửa nhà tan tác danh ra ngoài đường

Nay tụng kinh này mà sám hối

Nhà cửa được yên danh đức hiền

Quan Âm Đại Sỹ cứu thiên niên

 

Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Có người thủy hỏa thiết long trì

Thân hình tai nạn huyết trì thân

Nay tụng kinh này xin sám hối

Quan Âm Đại Sỹ sửa tội yên

 

Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Nhà nào mồ mả mạch ưu phiền

Động cả tứ niên hạn đinh tuyệt

Nay xin sám hối tụng kinh này

Tự nhiên tiên thánh đưa người đến

Quan Âm độ phúc mộ kết tơ

 

Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Nhà nào con cái ngỗ ngược phi

Rượu chè hút chính nạn tứ ly

Tha phương cầu thực huyết tương trì

Nay xin sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ giúp liền ngay

 

Kinh này Đại Sỹ Quan Âm dạy

Nhà nào kính trọng thiên với địa

Trung quân báo Quốc nguyện xả thân

Hiếu dưỡng song thân cha với mẹ

Anh thuận em nhường tình huynh đệ

Chồng ơn vợ nghĩa kiếp phu thê

Bạn bè tín thực thân trí cốt

Con trẻ dạy lời hiếu phúc ban

 

Thần tiên cảm ứng khai thiên tịch

Từ tiên thiên tịch bút biên tên

Chớ khá bán nghi trì bán tín

Miệng tụng lòng cải nói chẳng tuân

Như ai khinh khí lòng quấy phá

Định cho trăm phủ phạt thân hình

Phạt biến côn trùng và thảo mộc

Con cháu tuyệt tự chẳng trừ căn

Còn ai thành kính quy tâm lễ

Thần tiên ghi chép sổ trường sinh

Ba đời chín kiếp hưởng thanh bình

 

Thần tiên giáng hạ khắp trời chung

Cả thảy yêu ma tiêu thói giữ

Các loài quỷ sứ bặt hơi lung

Muôn đạo tường quang soi khắp hết

Ngày từng ác nghiệp biến thành không

Chốn chốn tinh thần đều khỏe mạnh

Nơi nơi độ lượng rất thương dung

Danh liệt tiên bang cùng tiên tịch

Hồn về thiên phủ với thiên cung

Thất tổ đặt lên chốn bồng lai

Cửu huyền thoát khỏi chốn minh trung

Gắng trí tinh chuyên cần tụng niệm

Chớ lòng hủy báng nói minh mông

Đại chúng ban hành đừng chế nại

Tự nhiên được hưởng chữ niên phong

 

--------*****--------