Thần tiên Việt Nam

Khấn Lễ

Tiêu đề Tác giả Lượt xem

Thần Tài Chân Kinh 越南道教

Viết bởi admin 1443

Nam Đẩu Trường Sinh Chân Kinh 越南神仙

Viết bởi admin 1113

Trấn Vũ Đại Đế Chân Kinh 真武大帝真經 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 越南道教

Viết bởi admin 1457

Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế Chân Kinh – 九天玄女 救世真經 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 越南道教

Viết bởi admin 1562

Thái Ất Cứu Khổ Chân Kinh 太乙救苦拔罪法忏神仙-Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

Viết bởi admin 1381

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài La Hầu Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1188

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thổ Tú Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1144

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thủy Diệu Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1134

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thái Bạch Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1179

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Vân Hán Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1113

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thái Dương Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1181

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Kế Đô Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1171

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thái Âm Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1148

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Mộc Đức Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1329

Thái Thượng Lão Quân 太上老君 Cứu Kiếp Chân Kinh 越南道教

Viết bởi admin 1337

Phúc Đức Chính Thần 越南道教

Viết bởi admin 1260