Thần tiên Việt Nam

Khấn Lễ

Tiêu đề Tác giả Lượt xem

Thần Tài Chân Kinh 越南道教

Viết bởi admin 1692

Nam Đẩu Trường Sinh Chân Kinh 越南神仙

Viết bởi admin 1191

Trấn Vũ Đại Đế Chân Kinh 真武大帝真經 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 越南道教

Viết bởi admin 1671

Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế Chân Kinh – 九天玄女 救世真經 Thần Tiên Việt Nam 越南神仙 越南道教

Viết bởi admin 1892

Thái Ất Cứu Khổ Chân Kinh 太乙救苦拔罪法忏神仙-Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

Viết bởi admin 1554

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài La Hầu Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1261

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thổ Tú Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1196

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thủy Diệu Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1196

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thái Bạch Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1297

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Vân Hán Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1189

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thái Dương Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1270

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Kế Đô Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1245

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thái Âm Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1227

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Mộc Đức Tinh Quân 越南道教

Viết bởi admin 1416

Thái Thượng Lão Quân 太上老君 Cứu Kiếp Chân Kinh 越南道教

Viết bởi admin 1511

Phúc Đức Chính Thần 越南道教

Viết bởi admin 1398