Thần tiên Việt Nam

Thành Hoàng Thông Thiên Địa Khoa Nghi 城隍 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

Thành Hoàng Thông Thiên Địa Khoa Nghi

城隍牒科仪

 Copy_of_1-130114132536.jpg

Giới Thiệu

Hai chữ Thành Hoàng nghĩa là Thần bảo vệ thành xã hay là Thần hộ vệ thành. Nhiệm vụ của Thành Hoàng là bảo hộ cư dân, làng, xã, khu đô thị mới thành lập khi bị thiên tai hay loạn lạc, là Thủ Hộ Thần của thành thị. Về sau , trải qua nhiều thời đại, Thành Hoàng được thêm những nhiệm vụ khác như:

Cầu mưa, cầu tạnh ráo, ban phúc, giải trừ tai nạn v.v… hình thành ông quan cai quản địa phương, thưởng thiện phạt ác, là ông quan do Minh Phủ phái đến dương gian để cai quản dân tình.

*Với nhân gian, Thành Hoàng Gia là vị Pháp Quan của cõi âm, có thể bổ sung cho những thiếu sót của Pháp Quan dương thế. Do đó mà được bá tính sùng kính thờ phụng.  Điều sùng bái trước tiên là tất cả những gì liên quan đến sinh hoạt của nhân gian địa phương đều có thần chứng giám, tỏ biết hết.

Thành Hoàng cũng có khả năng bảo hộ tính mệnh và tài sản của dân làng. Và nhân gian thường gọi.Thành Hoàng chữa bệnh. Vì những người bệnh lâu ngày thương ra làm lễ cầu nhanh khỏi bệnh,những ai bị mất của có thể ra kêu nhờ Thành Hoàng trợ giúp.vì mỗi ngày có 18 vị thần ghi chép công tội họa phúc tại miếu.

Những người bị oan đêm có thể xin mở cửa miếu nhờ Thành Hoàng phúc dạ thẩm. Những người chết đều phải đến xin giấy thông hành mới có thể xuống địa phủ.

Những người chết nơi đất khách quê người nếu không được Thành Hoàng cấp giấy thì không trở về được quê hương mà mãi mãi làm quỷ phiêu lạc nơi xứ người không có cơ hội đi đầu thai.

-Vị Thành Hoàng cai quản cả nước thì phong làm

Thiên Hạ Đô Thành Hoàng,có chức Vương,

-Vị Thành Hoàng cai quản một tỉnh thì phong làm

Đô Thành Hoàng, cũng ở chức Vương

-Vị Thành Hoàng cai quản một Phủ thì phong làm

Phủ Thành Hoàng, có chức Công,

-Vị Thành Hoàng cai quản một châu thì phong làm

Châu Thành Hoàng, có chức Hầu, xưng là Linh Ứng Hầu hoặc Tuy Tĩnh Công,

-Vị Thành Hoàng cai quản một huyện thì phong làm Huyện Thành Hoàng, có chức Bá, xưng là Hiển Hữu Bá.

*Thành Hoàng Gia đã là một vị quan địa phương thuộc U Minh Giới, dĩ nhiên phải có nhiều cơ quan và thuộc hạ giúp việc, kể cả tư pháp và cảnh sát nữa. Theo truyền thống, các bộ ty của Thành Hoàng gồm:

-Diên Thọ Ty (coi về tuổi thọ)

-Tốc Báo Ty (báo cáo nhanh)

-Củ Sát Ty (quan sát theo dõi)

-Tưởng Thiện Ty (ban thưởng người, việc lành)

-Phạt Ác Ty (trừng phạt kẻ, việc ác)

-Tăng Lộc Ty (ban cho phúc lộc)

Thông thường xưng là Lục Quan hoặc Lục Thần Gia.

Chức năng và danh xưng của các Ty này tương đồng với thế gian.

Ngoài các Ty, còn có hai Phán Quan Văn và Phán Quan Võ, cùng với Ông Ngưu, Ông Mã, ÔngGông Cùm, Ông Xiềng Xích là bốn vị Gia Gia.

Bên cạnh còn có hai vị Tướng Quân có vai trò quan trọng tên là Phạm Vô Cứu(có tội miễn xét xử) và

Tạ Tất An (cúng tạ được bình an) mà dân gian tôn xưng là Tạ thất gia và Phạm bát gia, hai vị nàylàm trợ lý cho Thành Hoàng trong việc trừng gian trừ ác..

*Thành Hoàng Gia là vị quan cõi âm của địa phương, theo truyền thuyết thì vào các ngày Thanh Minh,

Trung Nguyên (15/7),

Hạ Nguyên (15/10),

Thành Hoàng Gia sẽ đi tuần tra, nên dân gian tổ chức các buổi lễ Nghênh Thần hay Xuất Hội để cúng bái Thành Hoàng, sẽ được Ngài ban phúc lộc và bảo hộ bình an.

*Thất Gia Bát Gia

Các Miếu thờ Thành Hoàng không thể thiếu hai vị Thất Gia, Bát Gia.

Bởi vì, mỗi khi Thành Hoàng xuất hội, công việc. Thất Gia, Bát Gia còn gọi là

Trường Gia,

Đoản Gia (Cao Gia, Nụy Gia),

cũng gọi là hai quỷ

Hắc Bạch Vô Thường .

Tập quán dân gian thì tôn xưng là

Tạ Tướng Quân

Phạm Tướng Quân

có nhiệm vụ bắt giải các phạm nhân đưa đến trước mặt Thành Hoàng để Ngài phán xét.

*Thất Gia họ Tạ tên Tất An, có thân cao, gò má đen, dân gian gọi là

Hắc Vô Thường.

Bát Gia họ Phạm tên Vô Cứu,

vì thân hình lùn thấp, gò má trắng nên dân gian gọi là

Bạch Vô Thường.

*Có người lại giải thích, tạ tất an là bị bệnh cúng tạ Thành Hoàng thì được lành, còn phạm vô cứu là đã gây tội thì không người nào cứu được

*Âm Dương Ty Công

Âm Dương Ty Công , là bộ hạ của THÀNH HOÀNG gia, thân thể tự chia ra hai phần đen và trắng, hình dạng khiến trông thấy phải khiếp sợ, trừ điều ác giúp điều lành.

Âm Dương Ty Công coi sóc về thưởng công hay trị tội của dân gian, cùng quản lý các hồn ma quỷ trong địa phương mình.

*Tướng lạ của Ngài là gò má bên trắng bên đen, thần khí mạnh mẽ khiến người nhìn thấy không lạnh mà run, lòng sinh e dè sợ sệt. Sự hiện diện của Ngài góp phần duy xã đạo đức tốt đẹp và hạn chế bớt những hành động sai phạm của dân gian.

Đa số thì Âm Dương Ty Công được thờ chung trong Miếu Thành Hoàng . Một số nơi có xây miếu riêng để thờ.

*Văn Phán Quan Vũ Phán Quan

Văn Phán Quan phụ trách đúc kết hành động , việc làm thiện ác của nhân dân và tuổi thọ của mỗi người, sau đó, ghi chép thành sổ sách, gọi là Phán Quyết Thư.Vũ Phán Quan căn cứ vào phán quyết của Văn Phán Quan để thực hiện việc trị tội kẻ ác.Tướng dạng của Văn Phán Quan thì nho nhã, tay cầm bút và sổ sách định đoạt mệnh vận của hồn ma quỷ. Vũ Phán Quan tay cầm lang nha bổng (gậy răng sói) , mặt mày dữ dằn thể hiện năng lực phạt ác trong dân gian.

 R00503-18371360907.jpg

Thành Hoàng Thông Thiên Địa Khoa Nghi

城隍牒科仪

功说场白

Công thuyết trường bạch

城隍主宰掌握万民之祸福.  天曹真师判断生死之路之吉凶.  凡申祈祷必叩威灵.

Thành hoàng chủ tể.

Chưởng ác vạn dân chi họa phúc.

Thiên tào chân sư.

Phán đoạn sinh tử chi lộ chi cát hung.

Phàm thân kì đảo.

Tất khấu uy linh.

:  威灵感应天尊

Cử: Uy linh cảm ứng thiên tôn

挂吊

Quải điếu

道香德香无为香无为清静自然香

Đạo hương đức hương vô vi hương.

Vô vi thanh tĩnh tự nhiên hương

宝香焚在金炉内香云缭绕达上苍

Bảo hương phần tại kim lô nội.

Hương vân liễu nhiễu đạt thượng thương

奉请高真临法会迎迓众圣赴道场

Phụng thỉnh cao chân lâm pháp hội.

Nghênh nhạ chúng thánh phó đạo trường

保佑众等增福寿閤家信士保安康

Bảo hữu chúng đẳng tăng phúc thọ.

Cáp gia tín sĩ bảo an khang

香供养威灵感应天尊

Hương cúng dưỡng uy linh cảm ứng thiên tôn

功说文:  伏以恭祝宝香玉炉焚瑞气祥光满太空.  迎请威灵来降鉴广布神华赴坛庭.  恭炷宝香虔诚上启.  奉请本市 县) 城隍土地威灵有感尊神座前.  三十六曹.  七十二司速报司.  现报司.  赏善司.  罚恶司.  牒文到时速赴青华宝坛监发牒文.  符差符使.  冥资等项合庙侍从一切威灵悉仗真香普同供养向申启请谅沐光临.  今有城隍牒文谨当宣读

Công thuyết văn:

Mật dĩ.

Cung chú bảo hương ngọc lô phần.

Thụy khí tường quang mãn thái không.

Nghênh thỉnh uy linh lai giáng giám.

Quảng bố thần hoa phó đàn đình.

Cung chú bảo hương.

Kiền thành thượng khải.

Phụng thỉnh bản thị huyện thành hoàng thổ địa. Uy linh hữu cảm tôn thần tọa tiền.

Tam thập lục tào.

Thất thập nhị ti.

Tốc báo ti.

Hiện báo ti.

Thưởng thiện ti.

Phạt ác ti.

Điệp văn đáo thời.

Tốc phó thanh hoa bảo đàn.

Giam phát điệp văn.

Phù sai phù sử.

Minh tư đẳng hạng.

Hợp miếu thị tùng.

Nhất thiết uy linh.

Tất trượng chân hương.

Phổ đồng cúng dưỡng.

Hướng thân khải thỉnh.

Lượng mộc quang lâm.

Kim hữu thành hoàng điệp văn.

Cẩn đương tuyên độc

表白宣牒毕说向伸牒文宣白云周.

Biểu bạch tuyên điệp tất thuyết hướng thân điệp văn. Tuyên bạch vân chu.

提科接就於坛前用凭火化.

Đề khoa tiếp tựu ư đàn tiền.

Dụng bằng hỏa hóa.

功起:  志心皈命礼证盟奕吏县邑主宰.  掌阴府往劫之事判阳间善恶之神.  赫赫有感明明无私.  察众生之暗昧体大道之慈仁存鉴功过毫厘无失.  大悲大愿大圣大慈县邑主宰威灵感应天尊

Công khởi:

Chí tâm quy mệnh lễ chứng minh dịch lại.

Huyện ấp chủ tể.

Chưởng âm phủ vãng kiếp chi sự.

Phán dương gian thiện ác chi thần.

Hách hách hữu cảm.

Minh minh vô tư.

Sát chúng sinh chi ám muội.

Thể đại đạo chi từ nhân.

Tồn giám công quá.

Hào ly vô thất.

Đại bi đại nguyện.

Đại thánh đại từ.

Huyện ấp chủ tể.

Uy linh cảm ứng thiên tôn

功提纲:  爱河千尺浪苦海万丈深

Công đề cương:

Ái hà thiên xích lãng.

Khổ hải vạn trượng Thẩm

表白接:  欲免轮迴苦大众称天尊

Biểu bạch tiếp:

Dục miễn sinh hồi khổ.

Đại chúng xưng thiên tôn

功起天尊板太乙救苦天尊

Công khởi thiên tôn bản thái ất cứu khổ thiên tôn

至灵前) 刹板.

Chí linh tiền sát bản.

祭孤科仪

Tế cô khoa nghi

法是道中玄毫光照大千

Pháp thị đạo trung huyền.

Hào quang chiếu đại thiên

寻声来救苦亡者早升天

Tầm thanh lai cứu khổ.

Vong giả tảo thăng thiên

高功起:  风搅雪

Cao công khởi:

Phong giảo tuyết

超度三界难云云

Siêu độ tam giới nan. Vân vân

功起:  干倒拐

Công khởi: Can đảo quải

种种无名是苦根苦根除尽善根存

Chủng chủng vô danh thị khổ căn.

Khổ căn trừ tận thiện căn tồn

但凭慧剑威神力跳出轮迴五苦门

Đãn bằng tuệ kiếm uy thần lực.

Khiêu xuất sinh hồi ngũ khổ môn

道以无心度有情一切方便是修真

Đạo dĩ vô tâm độ hữu tình.

Nhất thiết phương tiện thị tu chân

若归圣智圆通地便是升天得道人

Nhược quy thánh trí viên thông địa.

Tiện thị thăng thiên đắc Đạo Nhân

功说文

Công thuyết văn

伏以根盘阆苑枝运蓬壶.  得之者枯骨更生闻之者飞潜随性.  香焚炉中腾空供养.  供养沃焦山下幽冥教主冥司面然鬼王大士麾下.  惟愿众魂今夜承白简灵光一点聚丹田.  恭望恩光俯垂证监.

Mật dĩ. Căn bàn lãng uyển.

Chi vận bồng hồ.

Đắc chi giả khô cốt canh sinh.

Văn chi giả phi tiềm tùy tính.

Hương phần lô trung.

Đằng không cúng dưỡng.

Cúng dưỡng ốc tiêu san hạ.

U minh giáo chủ.

Minh ti diện nhiên.

Quỷ vương đại sĩ huy hạ.

Duy nguyện.

Chúng hồn kim dạ thừa bạch giản.

Linh quang nhất điểm tụ đan điền.

Cung vọng ân quang.

Phủ thùy chứng giam.

:.  九幽拨罪天尊

Cử: Cửu u bát tội thiên tôn

功说提纲:

Công thuyết đề cương:

雨露吹青草春风动白萍

Vũ lộ xuy thanh thảo.

Xuân phong động bạch bình

孤雁空中叫惊醒梦中魂

Cô nhạn không trung khiếu.

Kinh tỉnh mộng trung hồn

功起 宝录符》

Công khởi bảo lục phù

功说提纲:

Công thuyết đề cương:

十方救苦放祥光照破铜城铁壁墙

Thập phương cứu khổ phóng tường quang.

Chiếu phá đồng thành thiết bích tường

提科接

Đề khoa tiếp

亡者随光旋转动出离幽冥赴道场

Vong giả tùy quang toàn chuyển động.

Xuất ly u minh phó đạo trường

功起 柳枝雨韵》 洒食:

Công khởi liễu chi vũ vận sái thực:

柳枝雨遍酒法筵中慈云拥在霄汉宫幽魂咽喉悉润通九头狮子下九重青华境真人来鉴炼度功

Liễu chi vũ biến tửu pháp diên trung.

Từ vân ủng tại tiêu hán cung.

U hồn yết hầu tất nhuận thông.

Cửu đầu sư tử hạ cửu trọng.

Thanh hoa cảnh.

Chân nhân lai giám luyện độ công

刹板说提纲

Sát bản thuyết đề cương

救苦天尊誓愿深甘露洒开狱门

Cứu khổ thiên tôn thệ nguyện Thẩm.

Cam lộ sái khai ngục môn

若要亡魂升仙界大众回坛称天尊

Nhược yếu vong hồn thăng tiên giới đại chúng hồi đàn xưng thiên tôn

羽众恭虔引导回坛

Vũ chúng cung kiền.

Dẫn đạo hồi đàn

念天尊板:

Niệm thiên tôn bản:

太乙救苦天尊

Thái ất cứu khổ thiên tôn

至焰口法台前

Chí diễm khẩu pháp đài tiền

救苦朝科

Cứu khổ triều khoa

功说场白

Công thuyết trường bạch

符命与通传惠光照九泉.  三魂朝上帝七魄听灵篇

Phù mệnh dữ thông truyền.

Huệ quang chiếu cửu tuyền.

Tam hồn triều thượng đế.

Thất phách thính linh thiên

步虚:   三途离长夜五苦悉释愆

Bộ hư:  

Tam đồ ly trường dạ.

Ngũ khổ tất thích khiên

孽海皆息浪闻法到人天

Nghiệt hải giai tức lãng.

Văn pháp đáo nhân thiên

   太乙救苦天尊

Cử thái ất cứu khổ thiên tôn

吊挂   东极青华妙严宫紫雾霞光彻太空

Điếu quải đông cực thanh hoa diệu nghiêm cung.

Tử vụ hà quang triệt thái không

千朵莲花映宝座九头狮子出云中

Thiên đóa liên hoa ánh bảo tọa.

Cửu đầu sư tử xuất vân trung

南极丹台开宝笈北斗玄禁破丰都

Nam Cực đan đài khai bảo cấp.

Bắc Đẩu huyền cấm phá phong đô

惟愿垂光来救苦众等稽首礼慈容

Duy nguyện thùy quang lai cứu khổ.

Chúng đẳng khể thủ lễ từ dung

香供养十方救苦天尊

Hương cúng dưỡng thập phương cứu khổ thiên tôn

功说恭闻狮子座上演长生久视之道.  黍米宫中谈入圣超凡之路.  九天金格三洞灵文.  在青囊紫笈之中秘宝阁琼房之内.  四万劫方许传授八千年始可敷陈.  凡遇修崇先祈洪恩.  降临法坛请度亡魂.  兹当朝奏必假香传.  夫香者飞云结篆明德维磬.  阳气升腾丹鼎运元神之火.  回风混合玄关谒太素之烟.  非草木朽秽之彝伦迎青华慈尊而降格.  传香有偈宝号宣扬

Công thuyết cung văn.

Sư Tử Tọa thượng.

Diễn trường sinh cửu thị chi đạo.

Thử mễ cung trung.

Đàm nhập thánh siêu phàm chi lộ.

Cửu thiên kim cách.

Tam Động linh văn.

Tại thanh nang tử cấp chi trung.

Bí bảo các quỳnh phòng chi nội.

Tứ vạn kiếp phương hứa truyền thụ.

Bát thiên niên thủy khả phu trần.

Phàm ngộ tu sùng.

Tiên kì hồng ân.

Giáng lâm pháp đàn.

Thỉnh độ vong hồn.

Tư đương triều tấu.

Tất giả hương truyền.

Phu hương giả.

Phi vân kết triện.

Minh đức duy khánh.

Dương khí thăng đằng.

Đan đỉnh vận nguyên thần chi hỏa.

Hồi phong hỗn hợp.

Huyền quan yết thái tố chi yên.

Phi thảo mộc hủ uế chi ? Luân.

Nghênh thanh hoa từ tôn nhi giáng cách.

Truyền hương hữu kệ.

Bảo hiệu tuyên dương

   香云达信天尊

Cử hương vân đạt tín thiên tôn

提纲   一炷真香烈火焚金童玉女下遥闻

Đề cương nhất chú chân hương liệt hỏa phần.

Kim đồng ngọc nữ hạ dao văn

此香愿达青华府奏请太乙救苦尊.

Thử hương nguyện đạt thanh Hoa Phủ.

Tấu thỉnh thái ất cứu khổ tôn.

功起 三上香韵》

Công khởi tam thượng hương vận

稽首先天一炷香香云缭绕遍十方此香以愿达青华府奏启太乙救苦尊.  稽首先天二炷香香云缭绕遍十方此香愿达朱陵府奏启十方灵宝尊.  稽首先天三炷香香云缭绕遍十方.  此香愿达黄华府奏请道场诸圣尊.  香供养道经师宝天尊

Khể thủ tiên thiên nhất chú hương.

Hương vân liễu nhiễu biến thập phương.

Thử hương dĩ nguyện đạt thanh Hoa Phủ.

Tấu khải thái ất cứu khổ tôn.

Khể thủ tiên thiên nhị chú hương.

Hương vân liễu nhiễu biến thập phương.

Thử hương nguyện đạt chu lăng phủ.

Tấu khải thập phương linh bảo tôn.

Khể thủ tiên thiên tam chú hương.

Hương vân liễu nhiễu biến thập phương.

Thử hương nguyện đạt hoàng Hoa Phủ.

Tấu thỉnh đạo trường chư thánh tôn.

Hương cúng dưỡng

Đạo kinh sư bảo thiên tôn

功发炉毕接接念 威灵咒》

Công phát lô tất tiếp tiếp niệm uy linh chú

青华妙严慈相亿千.  身居长乐安座金莲

Thanh hoa diệu nghiêm.

Từ tương ức thiên.

Thân cư trưởng lạc.

An tọa kim liên

慧光无碍照诸幽泉.  甘露流润遍酒空玄

Tuệ quang vô ngại.

Chiếu chư u tuyền.

Cam lộ lưu nhuận.

Biến tửu không huyền

枯骸朽骨咸得光鲜.  拔度沉溺不滞寒渊

Khô hài hủ cốt.

Hàm đắc quang tiên.

Bạt độ trầm niệu.

Bất trệ hàn uyên

臣等皈命与道合真

Thần đẳng quy mệnh.

Dữ đạo hợp chân

提科提纲:   恭对法台

Đề khoa đề cương:  

Cung đối pháp đài

表白接..  请称职位

Biểu bạch tiếp.. Thỉnh xứng chức vị

功称职:

Công xứng chức:

臣系太上无极大道玉清金笥宝箓混元紫府选仙上品秉东华演教龙门正宗大罗天仙状元邱大真人门下第某代叨科阐事臣玄玄孙某某某领合坛两班道众人等诚惶诚恐稽首顿首.  臣今奏为某省 县) 栖居焚修玄裔弟子某某某躬逢天运某年某月某日大吉良辰之期虔就本宫 观) 设立法台判放萨祖铁罐斛食一筵祈愿升度本宫 观) 前羽后化各派霞灵等众 或祈恩升度当斋正荐某某某一真性某魂)并及此境界内十类无祀孤魂滞魄惟愿天尊垂慈大赐恩光接引拔度沉溺离诸苦趣超升仙界臣等下情无任不胜恳祷之至诚惶诚恐稽首顿首炉焚真香虔诚上启.  东极宫中太乙救苦天尊.  南极宫中朱陵度命天尊.  西极宫中黄华荡极天尊.  北极宫中玉眸炼质天尊.  中极宫中九幽拔罪天尊.  生天得道天尊慈光接引天尊.  大慈大悲救苦真人.  西河救苦萨翁真人.  十方救苦灵宝天尊.  九天自然生神天尊.  救苦会中无鞅数众.  三元三品三官大帝.  东岳天齐仁圣大帝.  五岳四渎四天上帝.  北阴丰都玄卿大帝.  冥府十王慈仁真君.  三元值事神虎河桥二大元帅.  追魂灵童摄魄玉女.  地道功曹冥阳开路五道将军.  溟冷大神护送神员.  太山城隍沿路土地冥关幽壤诸真威灵.  悉仗真香普同供养.

Thần hệ thái thượng vô cực đại đạo.

Ngọc thanh kim tứ bảo lục.

Hỗn nguyên tử phủ.

Tuyển tiên thượng phẩm.

Bỉnh đông hoa diễn giáo.

Long môn chính tông.

Đại la thiên tiên trạng nguyên.

Khâu đại chân nhân môn hạ.

Đệ mỗ đại đao khoa xiển sự thần huyền huyền tôn mỗ mỗ mỗ lĩnh hợp đàn lưỡng ban đạo chúng nhân đẳng.

Thành hoàng thành khủng.

Khể thủ đốn thủ.

Thần kim tấu vi Nam Quốc mỗ tỉnh huyện tê cư. Phần tu huyền duệ đệ tử mỗ mỗ mỗ.

Cung phùng thiên vận mỗ niên mỗ nguyệt mỗ nhật. Đại cát lương thần chi kỳ.

Kiền tựu bản cung quan thiết lập pháp đài.

Phán phóng tát tổ thiết quán hộc thực nhất diên.

Kì nguyện thăng độ bản cung quan tiền vũ hậu hóa các phái hà linh đẳng chúng hoặc kì ân thăng độ đương trai chính tiến mỗ mỗ mỗ nhất chân tính mỗ hồn.

Tịnh cập thử cảnh giới nội.

Thập loại vô tự cô hồn trệ phách.

Duy nguyện thiên tôn thùy từ.

Đại tứ ân quang tiếp dẫn.

Bạt độ trầm niệu.

Ly chư khổ thú.

Siêu thăng tiên giới.

Thần đẳng hạ tình vô nhiệm.

Bất thắng khẩn đảo chi chí.

Thành hoàng thành khủng.

Khể thủ đốn thủ.

Lô phần chân hương.

Kiền thành thượng khải.

Đông cực cung trung.

Thái ất cứu khổ thiên tôn.

Nam Cực cung trung.

Chu lăng độ mệnh thiên tôn.

Tây cực cung trung.

Hoàng hoa đãng cực thiên tôn.

Bắc cực cung trung.

Ngọc mâu luyện chất thiên tôn.

Trung cực cung trung.

Cửu u bạt tội thiên tôn.

Sinh thiên đắc đạo thiên tôn.

Từ quang tiếp dẫn thiên tôn.

Đại từ đại bi.

Cứu khổ chân nhân.

Tây hà cứu khổ.

Tát ông chân nhân.

Thập phương cứu khổ.

Linh bảo thiên tôn.

Cửu thiên tự nhiên.

Sinh thần thiên tôn.

Cứu khổ hội trung.

Vô ưởng số chúng.

Tam nguyên tam phẩm.

Tam quan đại đế.

Đông nhạc thiên tề.

Nhân thánh đại đế.

Ngũ Nhạc tứ độc.

Tứ thiên Thượng Đế.

Bắc âm phong đô.

Huyền khanh đại đế.

Minh phủ thập vương.

Từ nhân chân quân.

Tam nguyên trị sự.

Thần hổ hà kiều.

Nhị đại nguyên súy.

Truy hồn linh đồng.

Nhiếp phách Ngọc Nữ.

Địa đạo công tào.

Minh dương khai lộ.

Ngũ đạo tướng quân.

Minh lãnh đại thần.

Hộ tống thần viên.

Thái sơn thành hoàng.

Duyên lộ thổ địa.

Minh quan u nhưỡng.

Chư chân uy linh.

Tất trượng chân hương.

Phổ đồng cúng dưỡng.

功俯伏朗念

Công phủ phục lãng niệm

伏愿暂离云宫下降香坛洁备频繁之仪俯垂歆鉴之诚今有救苦疏文恭对敷宣

Mật nguyện.

Tạm ly vân cung.

Hạ giáng hương đàn.

Khiết bị tần phồn chi nghi.

Phủ thùy hâm giám chi thành.

Kim hữu cứu khổ sơ văn.

Cung đối phu tuyên

表白宣疏毕说   向伸疏文宣白云周

Biểu bạch tuyên sơ tất thuyết hướng thân sơ văn. Tuyên bạch vân chu

提科接…  就於台前用凭火化

Đề khoa tiếp… Tựu ư đài tiền.

Dụng bằng hỏa hóa

功接念青华诰志心皈命礼青华长乐界东极妙严宫.  七宝芳骞林九色莲花座.  万真环拱内百亿瑞光中.  玉清灵宝尊应化玄元始.  浩劫垂慈济大千甘露门.  妙道真身紫金瑞相.  随相赴感誓愿无边.  大圣大慈大悲大愿.  十方化号普度众生.  亿亿劫中度亡无量.  寻声赴感太乙救苦天尊青玄九阳上帝

Công tiếp niệm thanh hoa cáo chí tâm quy mệnh lễ. Thanh hoa trường lạc giới.

Đông cực diệu nghiêm cung.

Thất bảo phương khiên lâm.

Cửu sắc liên hoa tọa.

Vạn chân hoàn củng nội.

Bách ức thụy quang trung.

Ngọc thanh linh bảo tôn.

Ứng hóa huyền nguyên thủy.

Hạo kiếp thùy từ tể.

Đại thiên cam lộ môn.

Diệu đạo chân thân.

Tử kim thụy tướng.

Tùy tương phó cảm.

Thệ nguyện vô biên.

Đại thánh đại từ.

Đại bi đại nguyện.

Thập phương hóa hiệu.

Phổ độ chúng sinh.

Ức ức kiếp trung.

Độ vong vô lượng.

Tầm thanh phó cảm.

Thái ất cứu khổ thiên tôn.

Thanh huyền cửu dương Thượng Đế

功起小赞青华教主太乙慈尊玉清应化显金身大千甘露门接引亡灵永出爱河津

Công khởi tiểu tán thanh hoa giáo chủ.

Thái ất từ tôn.

Ngọc thanh ứng hóa hiển kim thân.

Đại thiên cam lộ môn.

Tiếp dẫn vong linh.

Vĩnh xuất ái hà tân

监院或斋主化表) 刹板功说文:

Giám viện hoặc trai chủ hóa biểu sát bản. Công thuyết văn:

伏以云程千万里顷刻可到三十三天上须臾上达.  是乃臣等登上宝坛拜进救苦疏文一函仰烦值日受事功曹继捧疏文上诣东极青华妙严宫呈进.  伏愿疏文上达恩命下颁.  仰凭道力为上良因志心称念飞云捧送天尊不可思议功德

Mật dĩ. Vân trình thiên vạn lí.

Khoảnh khắc khả đáo.

Tam thập tam thiên thượng.

Tu du thượng đạt.

Thị nãi thần đẳng đăng thượng bảo đàn.

Bái tiến cứu khổ sơ văn nhất hàm.

Ngưỡng phiền trực nhật thụ sự công tào.

Kế phủng sơ văn.

Thượng nghệ đông cực thanh hoa diệu nghiêm cung trình tiến. Mật nguyện.

Sơ văn thượng đạt.

Ân mệnh hạ ban.

Ngưỡng bằng đạo lực.

Vi thượng lương nhân.

Chí tâm xưng niệm.

Phi vân phủng tống thiên tôn.

Bất khả tư nghị công đức

 20099810211237.jpg

Thành Hoàng Thông Thiên Địa Khoa Nghi 城隍

 

20071121_e8f3ed5f52c9449696c8re4O1mvlYXrV.jpg

Thành Hoàng Thông Thiên Địa Khoa Nghi 城隍

200997174634710.gif

Thành Hoàng Thông Thiên Địa Khoa Nghi 城隍

H00502-08530837689.jpg

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 6.787
  • 1.790
  • 6.963
  • 1.583
  • 2.850.930
  • 657.881