Thần tiên Việt Nam

Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đắc đạo chân kinh 越南道教

 

 

Đạo Giáo Thần Tiên


Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Thăng Thiên Đắc Đạo Chân Kinh

 

 

 

 

 

***bộ hư vận

Thái cực phân cao hậu

Thanh thanh thượng thuộc thiên

Nhân năng tu chí đạo

Thân nãi tác chân tiên

Hành dật tam thiên số

Thời đinh tứ vạn niên

Đan đài khai bảo cấp

Kim khẩu vị lưu truyền

 

***hương tán

Ngọc đàn hương lô

Triều năng phong thần

Quỳnh đài diễn pháp độ quần sinh

Siêu xuất khổ mê tân

Vạn loại u linh luyện chất hoá thành nhân

Đại thánh quảng độ trầm luân đại thiên tôn

Thập phương cứu khổ vô thượng đại thiên tôn

 

***khai kinh chú

Tịch tịch chí vô tông

Hư trĩ kiếp nhẫn a

Khoát lạc động huyền văn

Thuỳ trắc thử u hà

Nhất nhập đại thừa lộ

Thục kế niên kiếp đa

Bất sinh diệc bất diệt

Dục sinh nhân liên hoa

Siêu lăng tam giới đồ

Từ tâm giải thế la

Chân nhân vô thượng đức

Thế thế vị tiên gia

 

Nguyên thủy thiên tôn thuyết thăng thiên đắc đạo chân kinh

 

Nhĩ thời
Nguyên thủy thiên tôn tại đại la thiên thượng
Ngọc kinh sơn trung vị chư thiên tiên chúng thuyết thử thăng thiên đắc đạo chân kinh
Cáo chư tiên viết

Ngô kim vị nhữ lược khải thân tâm
Minh tuyên đạo yếu
Thập phương đắc đạo thần tiên
Giai tùng thử kinh tu hành
Nhi thông vi áo
Thiện nam tử
Thiện nữ nhân
Y bằng trai giới
Tác thị tân lương
Nhất thiết hữu vi
Hiển chư chân lộ
Thể thử pháp tướng
Nãi khả thụ trì
Năng bính chúng duyên
Vĩnh trừ nhiễm trước .

Ngoại tương bất nhập
Nội tương bất xuất
Ư chánh niệm trung
Nãi đắc ngũ tạng thanh lương
Lục phủ điều thái .

Tam bách lục thập cốt tiết chi gian
Hữu chư trệ ngại
Thập ác chi nghiệp
Bách bát thập phiền não chi nghiệp
Chúng khổ tội nguyên
Tất giai trừ đãng
Tức dẫn thái hoà chân khí
Chú nhuận thân điền
Ngũ tạng lục phủ
Tâm mục nội quan
Chân khí sở hữu .

Thanh tịnh quang minh
Hư bạch lãng diệu
Yểu yểu minh minh
Nội ngoại vô sự .

Hôn hôn mặc mặc
Chánh đạt vô vi
Cổ kim thường tồn .

Tổng trì tĩnh niệm
Tùng tư giải ngộ
Đạo lực tư phù
Pháp dược tương trợ
Nãi tiết ẩm thực
Khu khiển quỷ thi
An tịch lục căn
Tĩnh chiếu bát thức
Không kỳ ngũ uẩn .

Chứng diệu tam nguyên
Đắc đạo thành chân
Tự nhiên thăng độ .

Nhĩ thời
Chư thiên tiên chúng
Thượng bạch thiên tôn ngôn
Tự tùng vô thủy dĩ lai
Chí ư kim nhật
Vị văn như thị đại thừa kinh điển
Ngã đẳng duyên từ hạnh hội
Quảng cập nhất thiết
Đạo quả viên minh
Nhi thuyết kệ viết

Yểu yểu minh minh thanh tĩnh

Đạo hôn hôn mặc mặc thái hư tung

Thể tính trạm nhiên vô sở trụ

Sắc tâm đô tịch nhất chân không.

 

Kinh tán

Thập vạn cứu khổ đắc đạo thăng tiên

Cơ hư bão mãn tận giai qui

Pháp thực quảng vô biên

Hiệp thạch sinh liên

Oan trái giai vô nghiệt

Đại thánh tuỳ nguyện vãng sinh đại thiên tôn

 

Đẩu mẫu bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ

Tây thiên trúc quốc
Đại trí quang trung
Chân không diệu tướng pháp vương sư
Vô thượng huyền nguyên thiên mẫu chủ
Kim quang thước xứ
Nhật nguyệt tiềm huy
Bảo chử toàn thời
Quỷ thần thất sắc
Hiển linh tung ư trần thế
Vệ thánh giá ư diêm phù
Chúng sinh hữu nạn nhược xưng danh
Đại sĩ tầm thanh lai cứu khổ
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Đại phạm tiên thiên đẩu mẫu
Tử quang kim tôn
Thánh đức cự quang thiên hậu
Ma lợi chi thiên đại thánh
Viên minh đạo mẫu thiên tôn .

 

Tam quan bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ

Duy tam thánh nhân
Nãi nhất thái cực
Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh
Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao
Tử vi thanh hư động âm
Tổng lãnh công quá
Tứ phúc xá tội giải ách
Phổ tế tồn vong
Đạo quán chư thiên
Ân đàm tam giới
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Tam nguyên tam phẩm
Tam quan đại đế
Tam cung cửu phủ
Ứng cảm thiên tôn .

 

Huyền thiên bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ:

Hỗn nguyên lục thiên
Truyền pháp giáo chủ
Tu chân ngộ đạo
Tế độ quần mê
Phổ vị chúng sinh
Tiêu trừ tai chướng
Bát thập nhị hoá
Tam giáo tổ sư
Đại từ đại bi
Cứu khổ cứu nạn
Tam nguyên đô tổng quản
Cửu thiên du dịch sứ
Tá thiên cương bắc cực
Hữu viên đại tướng quân
Trấn thiên trợ thuận
Chân vũ linh ứng
Phúc đức diễn khánh
Nhân từ chánh liệt
Hiệp vận chân quân
Trị thế phúc thần
Ngọc hư sư tướng
Huyền thiên thượng đế
Kim khuyết hoá thân
Đãng ma thiên tôn .

 

Tổ thiên sư bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ:

Thái huyền thượng tướng
Phù giáo tam thiên
Hạc minh sơn thượng đắc chân truyền
Long hổ huyền đàn lưu diệu quyết
Tam động pháp lục
Chư phẩm linh văn
Nhất thiên nhị bá chi quan quân
Khuông phù chánh giáo
Nhị thập tứ phẩm bí lục
Phổ độ hậu nhân
Đô công ngọc ấn
Quan phục quần lý
Cư đô tỉnh nhi thường thị nhân đế
Chưởng tam giới nhi độ hạ dân
Thư hùng nhị kiếm
Tru trảm yêu tinh
Trí vũ tác tình
Oanh lôi xiết điện
Như thị lập đàn nhi bố hoá
Trợ quốc hưng bang dĩ an dân
Công thành hành mãn
Bạch nhật phi thăng
Tổ sư tam thiên phù giáo
Phụ huyền thể đạo
Đại pháp thiên sư
Chánh nhất động huyền hiển hữu chân quân
Lục hợp vô cùng cao minh thượng đế
Đại thánh hàng ma hộ đạo thiên tôn .

 

Cát tiên ông bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ

Thiên thai đắc đạo
Các tạo thành chân
Tích thụ đông hoa
Phục chuyển tây thục
Chiếu mệnh ngọc kinh kim khuyết
Vị đăng thái cực tiên ban
Từ lân chửng bạt ư trầm luân
Ân niệm phổ tư ư khổ sảng
Cát thiên thị di phong hiển trước
Câu lậu lệnh đan sa câu tồn
Quát thương nhưng du
La phù nãi chỉ
Tu gian ngọc tứ
Tu lý kim thư
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Thái thượng ngọc kinh
Đông ngô thái cực
Tả cung tiên ông
Lôi đình huyền tỉnh
Thiên cơ nội tướng
Ngọc hư tử linh
Phổ hoá huyền tĩnh
Thường đạo trùng ưng
Phù hữu chân quân
Thuỳ ân quảng cứu
Từ bi đại đế
Độ nhân vô lượng thiên tôn .

 

Thiên sư bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ

Bạch tuyết đan tiêu
Hoàng nha cựu tích
Văn chương tinh đẩu
Lão quân thụ tam ngũ phi bộ chi huyền
Ngọc cục lục phù
Hán tổ truyền chánh nhất trảm tà chi bí chỉ
Ư nhất đăng danh ư tử phủ
Ư nhất chưởng ác ư lôi đình
Phạt tỳ lệ ư thanh thành
Diệt yêu phân ư hạ giới
Nguy nguy đãng đãng
Diệu diệu huyền huyền
Khứ thái cực đăng tử vi
Tụ tam hoa triều ngũ khí
Tuỳ cơ cách vật
Gian tà tồn thần
Tổ sư tam thập đại thiên sư
Hư tĩnh trùng hoằng ngộ đạo chân quân
Huyền phong diễn hoá thiên tôn .

 

Đông nhạc bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ

Hách thiên huyền anh chi tổ
Kim luân thiệu hải chi tông
Di tiên mẫu mộng nhật quang sinh
Tử phủ thánh nhân đông hoa đệ
Tích kiến công ư trường bạch
Thủy thụ phong ư hi hoàng
Sơ hiệu thái hoa chân nhân
Hán danh thái sơn nguyên soái
Đường huệ sùng ân thánh đế
Thánh triều sắc tự đại sinh
Vị trấn khôn duy
Công tham càn tạo
Phàm chư phẩm vị
Tất đệ sinh thành
Nhân dĩ đức nhân
Hồi dương xuân ư chưởng thượng
Thánh tâm ích thánh
Lệ nhật nguyệt dữ thiên trung
Ngũ nhạc xưng tán dữ đông phương
Tam giới độc tôn dữ trung giới
Ngưỡng phụng hành dữ thiên lệnh
Phủ củ sát dữ âm ti
Chưởng nhân gian thiện ác chi quyền
Chuyên thiên hạ tử sinh chi bính
Trừng gian ác nhi ngục phân tam thập lục chủ
Tư cát hung nhi phán thất thập nhị tào
Hành thiện giả chú sinh thiên đường
Trầm mê giả tầm thanh cứu độ
Kỳ đại từ từ tôn chi tướng
Khai sinh sinh hoá sinh chi môn
Phúc dữ thiên tề
Công cao vô lượng
Đại bi đại nguyện
Đại thánh đại từ
Trung giới chí tôn
Đông nhạc thánh đế
Từ quang cứu khổ
Uy quyền tự tại thiên tôn .

 

Thái ất bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ

Thanh hoa trường lạc giới
Đông cực diệu nghiêm cung
Thất bảo phương khiên lâm
Cửu sắc liên hoa toạ
Vạn chân hoàn củng nội
Bá ức thuỵ quang trung
Ngọc thanh linh bảo quân
ứng hoá huyền nguyên thủy
Hạo kiếp thuỳ từ tế
Đại thiên cam lộ môn
Diệu đạo chân thân
Tử kim thuỵ tướng
Tuỳ cơ phó cảm
Thệ nguyện vô biên
Đại thánh đại từ
Đại bi đại nguyện
Thập phương hoá hiệu
Phổ độ chúng sinh
ức ức kiếp trung
Độ nhân vô lượng
Tầm thanh phó cảm
Thái ất cứu khổ thiên tôn
Thanh huyền thượng đế
chuyển thiên tôn hoặc lễ thiên tôn

Thái ất cứu khổ thiên tôn

Tụng tán

Thanh hoa giáo chủ

Thái ất từ tôn

Ngọc thanh ứng hoá hiển kim thân

Đại thiên cam lộ môn tiếp dẫn quần sinh

Vĩnh xuất ái hà tân trùng nhất cú

Thái thánh thái ất cứu khổ thiên tôn

Vương soái cáo

Chí tâm qui mệnh lễ

Tiên thiên chủ tướng
Nhất khí thần quân
Đô thiên củ sát đại linh quan
Tam giới vô tư mãnh liệt tướng
Kim tinh châu phát
Hiệu tam ngũ hoả xa lôi công
Phượng chuỷ ngân nha
Thống bá vạn tỳ hưu thần tướng
Phi đằng vân vụ
Hiệu lệnh lôi đình
Giáng vũ khai tình
Khu tà trị bệnh
Quan quá thác ư nhất thập nhị niên
Thụ mệnh ngọc đế
Tích công huân ư bá thiên vạn chủng
Thệ tá tổ sư
Chí cương chí dũng
Tế tử tế sinh
Phương phương xiển giáo
Xứ xứ khai đàn
Khoát lạc mãnh lại
Tam ngũ hoả xa đại linh quan vương thiên quân
Thái ất lôi thanh ứng hoá thiên tôn .

 

Lôi đình tổng cáo

Chí tâm qui mệnh lễ
Lôi đình đô ti tướng
Phù đồ pháp lục chúng quan quân
Diệm hoả luật lệnh đặng nguyên soái
Ngân nha mãnh lại tân thiên quân
Phi tiệp báo ứng trương sứ giả
Thương nha thiết diện lưu thiên quân
Mã quách phương đặng điền đại tướng
Lôi phủ tương tất hoa lôi đình
Bàng lưu cẩu tất thần thông đại
Ôn khang nhạc mạnh hiển uy linh
Linh quan vương mã nhị nguyên soái
Địa ty thái tuế ân tướng quân
Hoả tê lôi phủ châu nguyên soái
Đẩu trung chuyên phách nhị lôi thần
Thiên y công khí trị bệnh tướng
Phong đô phủ viện chúng kỳ linh
Thành hoàng xã lệnh công tào sứ
Thần hổ hà kiều nhị đạo thần
Đội trượng sâm sâm liệt tả hữu
Tinh kì thiểm thiểm diệu càn khôn
Kiếm kích qua mâu thường tại thủ
Thương đao phủ việt tận tuỳ thân
Nhược hữu hạ tà triệt đại đạo
Nhiếp phó lôi ngục tiện thi hành
Tảo đãng cương phong nghênh đế giá
Phù trì đạo pháp cứu lương dân
Ngã kim hữu thỉnh vọng lai lâm
Đại tứ lôi uy gia ủng hộ .

 

Báo ân bảo cáo

Chí tâm qui mệnh lễ

Huyền nguyên Ứng hoá
Vũ khúc phân chân
Thuỳ niệm ngã đẳng chúng sinh ,hữu tướng thoát sinh
Phụ mẫu hoài thai thập nguyệt
Nhũ bộ tam niên
Tân khổ bá thiên
Ân cần thốn niệm
Liên ngã phụ mẫu
Nhật tiệm suy hủ
Ngã kim trì niệm bình đẳng
Tất diệt hiểm tuấn tham sân
Lễ đế vi sư
Kỳ ân báo bổn
Nguyện ngã hiện tại phụ mẫu
Phúc thọ tăng diên
Quá khứ tông tổ
Tảo đắc siêu sinh
Đại thánh đại từ
Đại nhân đại hiếu
Bát thập nhị hoá
Báo ân giáo chủ
Hữu thánh chân vũ trị thế phúc thần
Ngọc hư sư tướng
Huyền thiên thượng đế
Kim khuyết hoá thân
Chung kiếp tế khổ thiên tôn .

Thổ địa chú

Thử gian thổ địa
Thần chi tối linh
Thăng thiên đạt địa
Xuất u nhập minh
Vị ngô quan tấu
Bất đắc lưu đình
Hữu công chi nhật
Danh thư thượng thanh

Tam quy y

Vô thượng đạo bảo
Đương nguyện chúng sinh
Thường thị thiên tôn
Vĩnh thoát luân hồi
Vô thượng kinh bảo
Đương nguyện chúng sinh
Sinh sinh thế thế
Đắc văn chánh pháp
Vô thượng sư bảo
Đương nguyện chúng sinh
Học tối thượng thừa
Bất lạc tà kiến
Chí tâm xưng niệm đạo kinh sư bảo thiên tôn bất khả tư nghị công đức .

Kết kinh kệ

Hướng lai tụng kinh công đức thượng phụng cao chân
Hạ bảo tồn bình an
Tứ phúc tiêu tai
Đồng lại thiện công
Chứng vô thượng đạo
Nhất thiết tín lễ
Chí tâm xưng niệm
Thái ất cứu khổ thiên tôn
Bất khả tư nghị công đức .

 

Hết


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 6.148
  • 1.300
  • 8.732
  • 1.502
  • 2.836.640
  • 654.407