Thần tiên Việt Nam

Lễ Thái Tuế Trị Niên Tinh Quân 越南道教

 

Đạo Giáo Thần Tiên

 

越南道教   

ĐẨU MẪU NGUYÊN QUÂN

TINH QUÂN THÁI TUẾ HÓA GIẢI

 daumaunguyenquan05115.jpg 

Đẩu Mẫu Nguyên Quân

nguyên_thần_60_thái_tuế_05115.jpg

60 Nguyên Thần Thái Tuế

 

Lục Thập Thái Tuế Quản

Nguyên Thần Con Người Dưới Nhân Gian 
 
Thái Tuế Hóa Giải Nạn Kiếp Hàng Năm Bảo Hộ Nguyên Thần Cho Con Người.

 

Việt Nam Quốc: …

Địa chỉ: …

Chí tâm quy mệnh lễ.

Viên minh Đẩu Mẫu.

Chủ trị trung thiên.

Từ bi cứu khổ hiển kim nhan.

Ứng cảm phó kinh diên.

Pháp lực vô biên.

Ân trạch biến nhân gian.

Pháp lực vô biên.

Ân trạch biến nhân gian.

Quy mệnh.

Thánh đức cự quang thiên hậu .

Viên minh Đẩu Mẫu nguyên quân đại thiên tôn.

Kì nguyện quy mệnh.

Tiên thiên lôi tổ đế.

Tử quang kim tôn ma lợi thiên.

Tây oát tự tại vận thần thông.

Đại thi từ bi cứu khổ nạn.

Nhật nguyệt cao minh năng ánh đoạt.

Chúng sinh cấp bách lại phù trì.

Ngã kim y giáo tụng linh chương.

Thiên nhĩ dao văn tùy cảm ứng.

Chí tâm quy mệnh lễ.

Hữu nhất hữu phạm thiên.

Tam quang thánh mẫu.

Giá du nhật nguyệt nhị cung tiền.

Sắc tứ lôi đình đại pháp thiển.

Uy quang hách dịch.

Diệu tướng viên minh.

Tiếp dẫn chúng sinh.

Siêu ly chư khổ.

Đại bi đại nguyện.

Đại thánh đại từ.

Bắc cực càn nguyên thánh mẫu.

Nhật nguyệt trừng minh.

Khánh hoa tử quang.

Thánh đức thiên hậu.

Cứu khổ hộ sinh.

Ma lợi phộc thiên đại thiên tôn.

Đệ tử tri Ma lợi phộc thiên Đẩu Mẫu.

Hữu đại thần lực.

Ngã kim quy mệnh.

Nguyện hộ ngã thân.

Vô nhân năng kiến ngã.

Vô nhân năng tri ngã.

Vô nhân năng tróc ngã.

Vô nhân năng phược ngã.

Vô nhân năng hại ngã.

Vô nhân năng khi cuống ngã.

Vô nhân năng trái ngã tài vật.

Vô nhân năng trách phạt ngã.

Diệc bất vi oan gia năng đắc kì tiện.

Nhược ngã tặc nan trung năng hộ ngã.

Hành lộ nan trung năng hộ ngã.

Ư thất đạo khoáng dã nan trung hộ ngã.

Thủy hỏa nan trung hộ ngã.

Đao binh quân trận nan trung hộ ngã.

Quỷ thần nan trung hộ ngã.

Độc dược nan trung hộ ngã.

Ác thú nan trung hộ ngã.

Độc trùng nan trung hộ ngã.

Ư tật dịch cơ cận nan trung hộ ngã.

Nhất thiết oan gia ác nhân nan trung hộ ngã.

Nhất thiết xứ. Nhất thiết thời.

Nguyện thường hộ ngã.

Đệ tử toa hát hạ cung.

Nguyện đại thánh đại từ.

Siêu sinh tử bất tương can chi địa.

Chí linh chí thánh.

Liễu quỷ thần khuy bất phá chi cơ.

Duy nguyện thần thông gia hộ ngã.

Tam tai bát nạn vĩnh tiêu trừ.

Duy nguyện thần thông gia hộ ngã.

Phi tai hoạnh họa vĩnh tiêu trừ.

Duy nguyện thần thông gia hộ ngã.

Đao binh ách nạn vĩnh tiêu trừ.

Duy nguyện thần thông gia hộ ngã.

Cửu u tội nghiệp vĩnh tiêu trừ.

Duy nguyện thần thông gia hộ ngã.

Khu nhương kì đảo cứu vạn dân.

Thần cụ ngu mê.

Mạo can thánh tạo.

Tuyên dương phạm chúc.

Tinh vi uẩn áo chi vị thông.

Chú tưởng tôn dung hữu.

Ẩn hiển viên minh chi mạc trắc.

Cung vọng thánh từ.

Xá thần cuồng cổ.

Mật vọng giáng lưu chân hữu.

Viên dung phục hộ ư vi cung.

Biến hiện thần thông.

Hách dịch quang minh ư pháp giới.

Thứ sử tụng vịnh tôn kinh.

Tham cùng huyền diệu.

Bách tà thôi lạc.

Vạn bệnh tiêu trừ.

Phàm hữu kì cầu.

Tất như thượng nguyện.

Thái thượng huyền linh .

Đẩu Mẫu đại thánh nguyên quân .

Bản mệnh diên sinh tâm kinh.

Lão Quân viết:

Đẩu Mẫu thượng linh.

Quang viên đại thiên bảo nguyệt.

Trung hữu khiên thụ sắc oánh lê.

Ngọc thỏ trường sinh.

Chú luyện đại ước.

Phàm thiên địa khí vận hưu phủ.

Nhật nguyệt tinh thần thác hành.

Vũ dương hối minh bất thời.

Phong hàn thử thấp bất tiết.

Kháng hạn thủy hỏa.

Dịch lệ hung tai.

Chí như đao binh trùng hoàng.

Yêu tinh quỷ quái.

Tật bệnh thương sinh.

Tranh tụng hoành nạo.

Chủng chủng bất tường.

Tất giai quai khí sở trí.

Đẩu Mẫu giáng dĩ đại ước.

Phổ thùy y trị chi công.

Tiếp lý ngũ hành.

Thăng giáng nhị khí.

Giải trệ khứ trất.

Phá ám trừ tà.

Khiên kỳ giả ứng kỳ.

Thất độ giả đắc độ.

An toàn thai dục.

Trị liệu bệnh bệnh.

Nhuận ích căn cai.

Dương hồi khí hậu.

Sinh thành nhân vật.

Luyện độ quỷ thần.

Tán nhương bách kết.

Tư bổ bát dương.

Phụ chính toàn chân.

Triệu hòa diên tộ.

Thi dược lực chức trọng thiên y.

Sinh chư thiên chúng nguyệt chi minh.

Vi Bắc Đẩu chúng tinh chi mẫu.

Đẩu vi chi phách.

Thủy vi chi tinh.

Thiển sinh nhân thân quang.

Ngưng tính thủy.

Chúng thủy nhất nguyệt.

Chúng nguyệt nhất quang.

Hữu tình vô tình.

Quân bẩm linh quang.

Đạo khí nhất nhất .

Tư kì sinh dưỡng hộ vệ.

Ân thẩm đức trọng.

Giai mạc năng tri.

Thị dĩ nhân tâm .

Diện hữu thất khiếu.

Nội ứng hồ tâm.

Phách hữu thất chân.

Thụ phách ư đẩu.

Hựu viết.

Trung thiên phạm khí Đẩu mẫu nguyên quân.

Tử quang minh triết từ huệ thái tố .

Nguyên hậu kim chân thánh đức thiên tôn.

Hựu hóa hiệu đại viên mãn nguyệt quang vương.

Hựu viết đông hoa từ cứu hoàng quân .

Thiên y đại thánh ứng hiệu bất nhất.

Chủ Trị Trung Thiên Bảo Cáo.

Tổ kiếp tại huyền minh chân tịnh thiên.

Tu hành huyền linh diệu đạo.

Cần phụng nguyên thủy chí tôn.

Tuệ hương nhân uân.

Trí đăng lãng diệu.

Mỗi phát chí nguyện.

Nguyện sinh thánh tử.

Bổ bì tạo hóa.

Thống chế càn khôn.

Nguyện lực kiên cố.

Chung thủy như nhất.

Nhân mộc dục ư cửu khúc hoa trì trung.

Dũng xuất bạch ngọc quy đài hữu.

Thần giải bảo tọa.

Đẩu mẫu đăng ư bảo tọa chi thượng.

Di dưỡng thần chân.

Tu luyện tinh phách.

Trùng nhiên nhiếp hữu hữu.

Hữu nhập huyền huyền.

Vận hợp linh phong.

Tử hư úy bột.

Quả chứng huyền linh diệu đạo.

Phóng vô cực vi diệu quang minh.

Đỗng triệt hoa trì.

Hóa sinh kim liên cửu bao.

Kinh nhân gian thất trú dạ.

Kì hoa trì trung.

Quang minh dũ sí dũ thịnh.

Kỳ thời.

Nhất thời thượng đằng cửu hoa thiên trung.

Hóa thành cửu sở đại bảo lâu các.

Bảo lâu các chi trung hữu.

Hỗn ngưng cửu chân phạm hữu.

Tự nhiên thành chương.

Văn viết tôn đế ma ni đạt lý hồng bát.

Tiền hữu thiên cương.

Quang phu bí tự.

Văn viết chí nhĩ.

Mang giác nhiên thị .

Cửu chương sinh thần.

Ứng hiện cửu hoàng đạo thể.

Nhất viết thiên hoàng.

Nhị viết tử vi.

Tam viết tham lang.

Tứ viết cự môn.

Ngũ viết lộc tồn.

Lục viết văn khúc.

Thất viết liêm trinh.

Bát viết vũ khúc.

Cửu viết phá quân.

Thiên hoàngtử vi tôn đế nhị tinh.

Cư đẩu khẩu sa la thượng cung.

Chân quang đại như xa luân.

Đắc kiến chi giả.

Thân đắc trường sinh.

Vị chứng chân tiên.

Vĩnh bất luân chuyển.

Nhị tinh phân tác dư huy.

Vi tả phụ hữu bật.

Vi kình dươngđà la.

Thần hóa vô phương.

Tổng lĩnh huyền hoàng chính khí.

Thất nguyên tinh quân .

Oát vận âm dương tạo hóa.

Công triêm tam giới.

Đức nhuận sinh.

Kì công đức lực bất khả tư nghị .

Phu tu luyện cửu hoàn thất phản đại đan giả.

Trì thử đốn ngộ huyền quan.

Linh quang hiện tiền.

Tam thập cửu tiết tự nhiên sinh vinh.

Liễu chứng thái huyền tam nhất chi đạo.

Tri thủ bản lai cụ túc chi lý.

Kiên cố chân thân.

Canh năng tinh tu đại định.

Nãi chí hình thần câu diệu.

Dữ đạo hiệp chân.

Phi thăng ngọc kinh.

Tiêu dao tự tại chí thử.

Tắc kiếp kiếp sinh sinh.

Huyền tổ tông thân.

Giai đắc giải thoát.

Đồng thụ huyền ân.

Tế độ tồn vong.

Thử vi thâm diệu.

Quy tâm trì phụng.

Tĩnh xứ tuyền ki.

Nội cảnh vô lậu ư lục căn.

Ngoại cảnh bất luân ư vạn hữu.

Trạm nhiên thanh tĩnh.

Đạo tại mục tiền.

Đính lễ chân hình.

Cung kính chúc viết.

Huyền linh tiết vinh.

Vĩnh bảo trường sinh.

Thái huyền tam nhất.

Thủ kì chân hình.

Ngũ tạng thần quân.

Các đắc an ninh .

Khôi chước quyền hành .

Tất phủ húc hồ.

Cấp cấp như luật lệnh.

Chí tâm quy mệnh lễ.

Thiên thượng tu la giao chiến nhật.

Nhân gian kiếp hỏa động nhiên thời.

Tứ đầu ứng hóa hiển thần thông.

Bát tý thùy hùng thi đạo lực.

Thường du nhật nguyệt nhị cung tiền.

Độc cứu đao binh tam giới nội.

Uy quang hách dịch.

Diệu tướng viên dung.

Tiếp dẫn chúng sinh.

Siêu ly chư khổ.

Thái hư hữu tận.

Bản nguyện vô cùng đại bi đại nguyện.

Đại thánh đại từ.

Cửu thiên lôi tổ đại đế.

Nhật cung thái dương đế quân.

Nguyệt cung thái âm nguyên quân.

Thánh huệ tiên thiên Đẩu Mẫu tử quang.

Kim tôn thánh đức cự quang thiên hậu.

Ma lợi phộc thiên đại pháp vương.

Vô thượng huyền nguyên đại hành phạm.

Thiên Phụ thiên mỗ thiên hoàng đại đế.

Vịnh tán.

Tam quang thánh mẫu.

Pháp lực vô cùng.

Phân thân biến hóa hiển thần thông.

Ứng nghiệm tật như phong.

Cứu độ trần mông.

Chỉ xích hiện kim dung quy mệnh.

Thánh đức cự quang thiên hậu .

Viên minh Đẩu Mẫu nguyên quân đại thiên tôn.

Kinh tán.

Kinh công mạc trắc.

Thánh đức nan lượng.

Kì ân tứ phúc nhương tai ương.

Tùy nguyện giáng trinh tường.

Mặc phục chân quang.

Thân mệnh vĩnh an khang.

Quy mệnh.

Thánh đức cự quang thiên hậu .

Viên minh Đẩu Mẫu nguyên quân đại thiên tôn.

 

CÚNG THÁI TUẾ GIẢI HẠN HÀNG NĂM

1/- Người bị phạm Xung Thái Tuế: (tuổi xung với năm) Có tính đối kháng, tấn công, đánh nhau, còn gọi là “phản ngâm” (theo phong thủy).

Đặc điểm của nó là: Trắc trở khó khăn triền miên, bôn ba vất vả đối phó, làm việc gì cũng không thuận lợi. Gặp trường hợp nầy phải hết sức cẩn thận và hạn chế phạm vi hoạt động, đừng mở mang thêm cái mới.

2/- Người bị phạm Trị Thái Tuế: Phong thủy gọi là “phục ngâm”, sức phá hoại kém hơn trên một chút. Gọi là “Trị Thái Tuế” khi tuổi mình trùng với địa chi của năm đó.

Tính chất: Phiền não kéo dài, ít có thuận lợi suông sẻ. Họa phúc mỗi thứ phân nửa, lúc được lúc mất. Phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt tìm cách vượt qua khó khăn mới được.

3/- Người bị phạm Hình Thái Tuế: (tuổi nằm trong tứ xung) có ý nói về hình luật hoặc thương tật. Tuổi và năm rơi vào trường hợp “lục hình” với nhau (xem bảng lục hình).

Năm thái tuế: Thị phị khẩu thiệt, tai bay vạ gió, việc đến ngoài ý muốn. Kỵ việc bảo lãnh cho người, lưu ý các hợp đồng ký kết… dễ động đến cửa quan.

Thái Tuế thường cúng ở điện Đẩu Mẫu Nguyên Quân và sáu mươi nguyên thần. Cai quản bản mệnh sáu mươi năm của con người thì công đức, vô tại vô hạn hóa rủi thành may tài lộc hưng vượng. Nếu không có thể lễ tại nhà và thủ tục như sau:

A. – PHẨM VẬT CÚNG:

– Nhang, đèn

– Ba chén trà.

– Ba chén rượu.

– Ba chén nước.

– Ba đôi đũa.

– Bài vị thờ Thái Tuế (viết vẽ sẵn bằng giấy hồng đơn (đỏ) theo mẫu hàng năm)

– Bài chú để đọc (theo mẫu)

– Giấy tiền vàng bạc đại.

– Gà luộc hoặc thịt lợn quay.

– Đường miếng

– Năm chè, ba xôi

– Bông, trái cây

B.- CÁCH CÚNG:

* Cúng vào ngày mùng 9 tháng giêng hoặc ngày rằm tháng giêng âm lịch. Chọn buổi sáng từ 7 đến 11 giờ.

Trước tiên đặt bài vị Thái Tuế vào chỗ thích nghi (bàn thờ ông bà, bàn thờ ông Táo). Mặt sau bài vị có ghi tên tuổi của người cúng. Bài chú để đọc in hoặc viết sẵn (theo mẫu, chỉ đổi tên Thái Tuế mỗi năm khác đi thôi). Sắp đặt phẩm vật cúng lên bàn cho thứ lớp.

Đốt ba cây hương, châm tay trái vái ba vái, quì xuống khấn nguyện: tên họ, tuổi, chỗ ở, vái “… niên Thái Tuế …Tinh Quân ” …phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi, bình an mạnh khỏe, gặp được vận may v.v….”

Cắm nhang, lạy ba lạy.

Đọc xong lạy ba lạy. Chờ nhang cháy hơn phân nửa, đốt giấy tiền vàng bạc, (đem cái thau nhôm để trước bàn thờ mà đốt, tưới rượu vào chỗ đốt giấy cho cháy bùng lên).

Như vậy là xong phần an vị Thái Tuế.

Vái nguyện: “………. niên Thái Tuế ……..Tinh Quân ” phù hộ độ trì cho đệ tử được tai qua nạn khỏi

Hàng tháng cũng sắm bông, trái cây cúng Thái Tuế vào ngày mùng một, rằm và ngày Thái Tuế (19/7).

* Cuối năm, làm lễ kính tiễn Thái Tuế vào ngày 24 tháng chạp (12).

Dùng phẩm vật như trên để cúng. Khấn nguyện tạ ơn Thái Tuế Tinh Quân đã phù hộ suốt năm được tai qua nạn khỏi v.v…

Chờ nhang tàn hết mới đem bài vị Thái Tuế xuống để đốt chung với giấy tiền vàng bạc.

Dọn dẹp bàn thờ, không đốt nhang nữa.

*Đọc bài chú sau ba lần:

Phụng thỉnh Đẩu Mẫu Nguyên Quân.

Phụng thỉnh Tử Vi Đại Đế.

Phụng thỉnh tam tinh chiếu lệnh phù,

Thiên thượng nhật nguyệt lai củng ứng,

Nam đẩu bắc đẩu thôi ngũ hành,

nguyên thần hiển linh sắc chân lệnh,

Bát quái tổ sư kỳ trung hình,

Ngọc chỉ phụng lệnh Thái Tuế …………(1) niên,

Trị niên …………. (2)Tinh Quân đáo thử trấn,

Thất tinh ngũ lôi hộ lưỡng biên,

Lục giáp thần tướng đáo cung tiền,

Lục đinh thiên binh thủ hậu doanh,

Thiên cung tứ phước thần cộng giáng,

Chiêu tài tiến bảo tụ đương minh,

Đệ tử ….(3)…….. nhất tâm tam khải bái,

Bái thỉnh Thái Tuế Tinh Quân bảo an ninh,

Trấn trạch quang minh nhân tôn kính,

Hợp gia bình an vạn sự hưng,

bảo mệnh hộ thân thả trấn trạch,

Trị niên Thái Tuế lai giáng lâm,

Cấp cấp như luật lệnh.

  

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 6.768
  • 1.786
  • 6.963
  • 1.583
  • 2.850.911
  • 657.877